account_circle Min side
HjemVann og avløpTilknytning til offentlig vann og avløp

Tilknytning til offentlig vann og avløp

Kort fortalt:

 • Dersom du ønsker å koble deg til det kommunale vann- og avløpsnettet må du søke om det. Du må også søke dersom du ønsker å koble deg fra nettet.
 • Søknaden blir behandlet i kommunens entreprenørportal.
 • Arbeid på vann- og avløpsinnstallasjoner skal gjøres av et ansvarlig, godkjent foretak. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg

Dette er en søknad om å få knytte seg til det kommunale vann- og avløpsnettet (også kjent som "rørleggermelding" eller "søknad om sanitærabonnement").

Du må også søke dersom du vil gjøre endringer på private ledninger, og dersom du ønsker å avslutte sanitærabonnement.

Elektronisk saksbehandling

Sandnes kommune bruker Powel Entreprenørportal for saksbehandling og oppfølging av søknader om arbeid på vann og avløpsanlegg.

Søknaden skal leveres fra et autorisert rørleggerfirma med sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett.

I den elektroniske løsningen kan du:

 • fylle ut og sende søknader elektronisk
 • tegne situasjonsplan direkte i kart
 • sjekke status for sakene dine
 • fylle ut og sende inn ferdigmelding

For å få tilgang til denne løsningen må bedriften registrere seg. Bedriften får en administrator som da kan legge til flere ansatte som brukere av tjenesten.

Registrer firma her

Etter registrering vil du få en e-post med:

 • Lenke til pålogging første gang
 • En unik webadresse for ditt firma
 • En side hvor du kan legge til flere brukere

Vi anbefaler at du ser denne veiledningsvideoen fra Powel

Separering

Ved separering, både gjennom pålegg eller ved eget initiativ, må du søke om dette til kommunen. Dersom privat stikkledning går over en annens eiendom, må tinglyst erklæring legges ved søknaden.

Sprinkleranlegg
Installasjon av sprinkleranlegg er et søknadspliktig tiltak. Du å legge ved følgende dokumentasjon som vedlegg til søknaden:

 • Beskrivelse av anlegget og alle nødvendige tegninger
 • Hydrauliske beregninger
 • Vannmengde- og trykkrav til anlegget påføres i søknadsskjemaet

I Sandnes kommune kan et sprinkleranlegg tappe:
 
 • maksimalt 20 liter per sekund i småhusbevegelse. 
  (enebolig, to-til firmannsboliger, rekkehus, kjedehus, terrassehus m/inntil 3 etasjer)
 • maksimalt 50 liter per sekund, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse.
I tillfelle sprinkleranlegg krever større vannmengder, må dette ordnes lokalt med for eksempel vanntank og brannpumper.
Vannmåler

Installasjon av vannmåler skal følge ”Tekniske bestemmelser, standard abonnementsvilkår for vann og avløp” punkt 2.6 og "Standard abonnementsvilkår, lokale tillegg".

I søknad om sanitærabonnement vil beregninger av den maksimale vannmengden avgjøre hvor mange og hvor store vannmålere som trengs.
Tilbakestrømmingssikring

Sandnes kommune følger ”Tekniske bestemmelser, standard abonnementsvilkår for vann og avløp” punkt 2.4 for å sikre mot forurensing.

Kravet om utstyr for sikring mot tilbakestrømning i boliger gjelder for nybygg inntil annet blir bestemt. Punkt 2.4 viser til NS-EN 1717 og VA-miljøblad nummer 61.

Viktig informasjon som må være med
 • Dimensjon og materiale på privat vannledning, privat spillvannsledning og privat overvannsledning.
 • Ved arbeid på utvendig sanitæranlegg må du alltid legge ved ledningskart som har inntegnet ledningstrasé med påkoblingspunkt. Bruk kommunens ledningskart til dette.
 • Tinglyst erklæring skal alltid foreligge hvis private vann- og/eller avløpsledninger går over en annens eiendom. Kommunen trenger en kopi av den tinglyste erklæringen før søknaden om sanitærabonnement kan bli behandlet.
Tilskudd til  tilknytning

Tilskudd til tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger er en prosentsats av faktiske utgifter (opp til et maksimum tilskuddsbeløp per enhet). Disse satsene blir vedtatt årlig forutsatt at det blir satt av midler til dette i handlings- og økonomiplanen.  

For 2023 gjelder følgende satser: 

 • 25 prosent av faktiske utgifter begrenset til maksimum tilskuddsbeløp per enhet.
 • Maksimum tilskuddsbeløp per enhet: 40 000 kroner. 


Tilskudd gis ved frivillig tilknytning eller etter pålegg fra kommunen

Her finner du tilskuddsregler for tilknytning av private stikkledninger (fra 01.01.2022)

Tidligere ordning

Tidligere ordning med tilskudd til tilknytning opphørte 1. januar 2021. 
For deg som allerede er involvert i saker med pålagt tilknytning er det en overgangsordning.
 
Ta kontakt med saksbehandler for mer informasjon.  

Sist oppdatert: 07.12.2022