account_circle Min side
HjemVann og avløpTekniske planer

Tekniske planer

Kort fortalt

 • Anlegg som skal overtas av Sandnes kommune må ha en teknisk plan. Det vil si detaljplaner som beskriver det kommunaltekniske anlegget, og eventuelt også park- og grøntarealer.   
 • Tekniske planer sikrer at kommunaltekniske anlegg har riktig funksjon, innhold og kvalitet. Dette erstatter ikke tiltakshaver eller prosjekterende sin plikt til kvalitetssikring. 
 • Før byggetillatelse eller godkjenning kan gis må det legges frem en godkjent teknisk plan. Denne skal bygge på vedtatt reguleringsplan og utbyggingsavtale. 
Disse anleggene skal ha teknisk plangodkjenning


• Kommunale vann- og avløpsanlegg

• Private felles vann- og avløpsanlegg

• Kommunale veianlegg 

• Private/ felles veianlegg

• Kommunale utendørsanlegg 

• Private/ felles grøntanlegg

• Andre kommunaltekniske anlegg

Søknad om teknisk plangodkjenning sendes postmottak@sandnes.kommune.no

Dette må du merke søknader og korrespondanse med

• Reguleringsplannummer

• Område 

• Delfelt

• Navn på teknisk plan (kortfattet og dekkende)

Teknisk plangodkjenning ivaretas og koordineres av Sandnes kommune ved resultatenhet Vann, avløp og renovasjon.

Alle avklaringer bør være gjort før innsending av en teknisk plan. Eksempelvis gjelder dette rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelser, behov for utbyggingsavtale eller valg av tekniske løsninger.

Alle rapporter av nytte for den tekniske planbehandlingen legges ved. Eksempelvis gjelder dette geotekniske grunnundersøkelser og miljørapporter. Ved mistanke om forurenset grunn er tiltakshaver ansvarlig for å gjøre undersøkelser iht. forurensningsforskriften. Ved fremmede arter i jord eller vann, skal det gjøres nærmere undersøkelser iht. aktuelt lovverk.

Sende søknad om teknisk plangodkjenning

Send søknad om teknisk plangodkjenning til postmottak@sandnes.kommune.no

Sandnes kommune sitt sentrale postmottak registrerer søknaden og sender saken videre til ansvarlig saksbehandler for tekniske planer. De tekniske planer samordnes mellom fagene. Så det er ikke behov for å sende søknad om teknisk plangodkjenning til flere avdelinger i kommunen.

Det er foreløpig ikke innført noe gebyr for teknisk plangodkjenning. For at behandlingen av søknaden skal skje raskt og effektivt, må planene være nøye bearbeidet og inneholde nødvendig dokumentasjon. Se eksempel på dokumentasjon nedenfor.

Dette bør søknader om teknisk plangodkjenning inneholde
 • Utfylt sjekkliste

 • Utfylt fraviksskjema for søknad om dispensasjon fra gjeldende norm

 • Utbyggingsavtale for prosjektet

 • Oversiktskart med avgrensning av utbyggingsområdet

 • Overtakelseskart (med tydelige grenser og farger)

 • Masterplan som viser all infrastruktur som skal plasseres i offentlige arealer (i rette mål). Dette gjelder VA-anlegg, høyspent, fjernvarme, gass, kabler, sandfang, drensledninger med mer.

 • Rammeplan for VA i prosjektet • Overvannsplaner med lokal overvannshåndtering, fordrøyning, vannrenseanlegg, overløp, flomveier mm. Her skal det legges ved en dimensjonering og en fyldig  beskrivelse av anleggselementene sin funksjon.

 • Komplette kommunaltekniske detaljplaner i henhold til normer, som:

  o Vegnorm for Sør Rogaland

  o Kommunalteknisk VA-norm

  o Norm for Utomhusanlegg i Sør Rogaland

 • Kabel- og belysningsplaner for prosjektet

 • Teknisk beskrivelse av arbeidene, iht. Norsk standard
   
 • Miljøplaner, kvalitetsplaner, ROS-analyser ol. avhengig av prosjektets    kompleksitet.

 • Faseplan for trafikkavvikling med beskrivelse • Plan for drift av kommunale anlegg

 

Sjekkliste for tekniske planer (PDF)

Fraviksskjema for søknad om dispensasjon fra gjeldende norm.(PDF)

Kommunale vann- og avløpsanlegg

Alle planlagte vann- og avløpsanlegg som skal overtas av Sandnes kommune krever en godkjent teknisk plan. 

Se sjekkliste for tekniske planer ovenfor   

Anlegg prosjekteres og utføres iht. VA-norm. Detaljerte krav til prosjekt- og sluttdokumentasjon går fram av VA-norm. Alle anlegg og konstruksjoner som skal overtas til offentlig vedlikehold må ha sikker adkomst for fremtidig drift og vedlikehold. VA-Norm for Sandnes kommune finner du under Lover/forskrifter/normer og reglement i menyen til venstre.  

I reguleringsprosessen skal det lages en rammeplan for VA,av tiltakshaver sin VA- tekniske konsulent. Det er derfor viktig at den tekniske planen/rammeplanen er nøye utarbeidet. En ajourført rammeplan skal alltid følge søknad om teknisk plangodkjenning. I planen inngår en beskrivelse av anlegg, dimensjonering og kapasitetsberegninger.

Det er behov for gode detaljplaner for VA-anlegg. Herunder anlegg for lokal overvannsdisponering, fordrøyningsløsninger, renseanlegg, overløp, flomveier, og bekkeinntak/rister med sikker tilkomst osv.

Når den tekniske planen er godkjent av Sandnes kommune, skal plantegninger av VA-anlegg sendes inn digitalt i SOSI-format. Høydegrunnlag NN2000 og Koordinatsystem i euref89 sone32 skal benyttes. Annet format kan avtales med Geodata.

Ferdige og godkjente tekniske planer sendes postmottak.kart@sandnes.kommune.no. 

Det samme gjelder  ”som bygget”-tegninger. 

Dersom tredjepart er berørt av anlegget, er det tiltakshaver sin oppgave å sørge for erklæringer som sikrer rett til drift og vedlikehold av ledningsanlegg mm. i framtiden. Dersom anlegget kobles til et annet privat ledningsanlegg, skal det sikres rett til dette i form av avtaler/ erklæringer.

Private felles vann- og avløpsanlegg

Alle planlagte, private, felles vann- og avløpsanlegg krever en godkjent teknisk plan. Det samme gjelder større stikkledninger etc. 
 

Planer for utvendige vann- og avløpsanlegg skal være like detaljerte som planer for kommunale vann- og avløpsanlegg. 
  

Vanlige private stikkledninger for vann og avløp skal ikke inn til teknisk plangodkjenning. I stedet skal utførende rørleggerfirma, på vegne av tiltakshaver, sende inn sanitærmelding. 

Se standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser og lokale tillegg for Sandnes kommune under lover, forskrifter, normer og reglement.

Kommunale veianlegg

Alle planlagte veianlegg, som overtas av Sandnes kommune, må ha en godkjent teknisk plan. Dette gjelder hele veianlegget, inkl. grøntområder, gang- og sykkelveger, fortau, konstruksjoner samt annet offentlig trafikkareal. Planer for grøntområder, kabelanlegg, gatelys, skilt og oppmerking og annen teknisk infrastruktur tilknyttet veianlegget inngår i søknaden.   


Planer og dokumentasjon som skal vedlegges søknad om teknisk plangodkjenning fremgår av sjekkliste for tekniske planer.  

Tekniske planer skal oppfylle krav i «Vegnorm for Sør- Rogaland» og Statens vegvesen sin håndbok R110 Modellgrunnlag m fl.  «Vegnorm for Sør- Rogaland» finner du under Lover og forskrifter i nederste menypunkt.

Her finner du Statens vegvesen sin håndbok R110 modellgrunnlag


Se for øvrig mer informasjon om vei og trafikksikkerhet i Sandnes kommune. Planer som ikke oppfyller normkrav, må det søkes fravik for.


Her finner du informasjon om «Vei og trafikksikkerhet i Sandnes kommune».

Riks- og fylkesveianlegg

Iforbindelse med riks- og fylkesveianlegg skal alle delanlegg som berører Sandnes kommune, sendes inn til teknisk plangodkjenning. De tekniske planene må være i henhold til reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler.  Det er viktig å få med helheten i planen samt alle tilknytninger over og under bakken på kommunal grunn.  De innsendte tekniske planer må gi en god oversikt over hele veianlegget. Dette gjelder også anleggsdeler som bare skal godkjennes av statlige veimyndigheter, men som må forventes å ha interesse for Sandnes kommune.

NB! For at anleggsgjennomføringen i større prosjekter ikke skal forsinkes, må komplette planer sendes inn tidlig.

Kabel- og belysningsplaner

Kabel- og belysningsplaner skal ligge ved søknad. I forbindelse med nye utbyggingsområder for bolig og næring er det tiltakshaver som bekoster nye gatelys. Belysningsplaner inngår i teknisk plangodkjenning.

Alt offentlig veiareal skal belyses. Prosjektering skal skje etter Vegnorm for Sør-Rogaland og øvrige retningslinjer.«Vegnorm for Sør- Rogaland» finner du under Lover og forskrifter i menypunktet nederst.

Her finner du veiledning til teknisk planlegging av veg og tunnelbelysning, håndbok V124

Skilt- og oppmerkingsplan

Søknader om fysiske trafikksikkerhetstiltak skal behandles av Sandnes kommune og vurderes mot kriterier satt av Statens vegvesen.

Skilt- og oppmerkingsplan inngår i teknisk plangodkjenning.

Etter at skilt- og oppmerkingsplan er gjennomgått og korrigert, sendes denne videre til behandling i Trafikksikkerhetsforumet i Sandnes kommune. Her er kommunen, politiet, Statens vegvesen og Sandnes parkering KF representert.

Statens vegvesen er skiltmyndighet og godkjenner oppsetting av skilt. Sandnes parkering og politiet påser at trafikantene innretter seg etter skiltene.

Navneskilt for gater etableres i tråd med vedtatt skilt og oppmerkingsplan. Dersom det ikke skal gjøres noen fysiske trafikksikkerhetstiltak, utover skilt eller veimerking, sendes skilt- og oppmerkingsplan direkte til veiavdelingen i Sandnes kommune for godkjenning. 

Her finner du informasjon om «Vei og trafikksikkerhet i Sandnes kommune».

Kommunale utomhusanlegg

Alle utomhusanlegg på kommunal eiendom skal inn til teknisk plangodkjenning.  

Det er viktig at tiltakshaver går i dialog med Sandnes kommune (v/ idrett, park og vei) ved oppstart av prosjektet. Dette for å avklare innhold, funksjoner og kvalitet i planer.

I alle reguleringsplaner kan det stilles krav om medvirkningsprosess. Dette kan også avtales i en utbyggingsavtale. Også Klima, vann og miljø – avdelingen, som senere skal godkjenne en teknisk plan, bør normalt varsles av tiltakshaver, for å ha mulighet til å delta fra starten av.

Disse planene skal legges ved søknad om teknisk plangodkjenning  
 • Oversiktsplan

 • Tekniske landskapsplaner, i lesbar målestokk iht. Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland. Planer skal vise disposisjon, høyder, dekker, materialbruk, møbler, utstyr, belysning, vegetasjon osv.
   
 • Planer for overvannshåndtering med lokal overvannshåndtering, fordrøyningsbassenger, vannrenseanlegg, flomveier, sluk- og kumplasseringer, drenering samt tilkoblinger.

 • Kabel- og belysningsplaner

 • Nødvendige detaljtegninger (i egnet målestokk)

 • Planteplaner (i egnet målestokk) med planteliste (med norsk og botanisk plantenavn, NS-kode, størrelse, leveringsform og antall).

 • Prosjektbeskrivelse med teknisk mengdebeskrivelse, alternativt tekniske funksjonsbeskrivelser.
   
 • Faktaark eller produktbeskrivelser for utemøbler og utstyr.

 • Relevante rapporter, dokumenter, notater av betydning for planbehandling. 

 • Miljørisikovurdering der dette er påkrevd. 

 • Planer for forurenset grunn og geotekniske forhold.

 • Planer for å oppfylle forskrift om fremmede organismer (§ 23)

 • Eventuelle detaljer for bekkeinntak, renseparker ol. 

 • Beskrivelse av skjøtsel i vedlikeholdsperioden

 • Aktuelle normtegninger

 • Nødvendige bilder av eksisterende vegetasjon etc.  

Det er viktig at all eksisterende vegetasjon som skal bevares inngår i planer. Vegetasjonen sin tilstand før anleggsstart skal dokumenteres ved hjelp av bilder. Disse legges ved søknad om teknisk godkjenning samt sluttdokumentasjon.

Sandnes kommune v/ idrett, park og vei varsles minimum en uke før ferdigbefaring. Kommunen vil da befare anlegget og sjekke om etablert lekeutstyr, sikkerhetssoner og fallunderlag er i henhold til «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr». Forskriften finner du under Lover/forskrifter/normer og reglement i menyen til venstre.

For belysning av offentlig grønnstruktur inklusive plasser og torg, gjelder samme rutiner som for veganlegg.

Renovasjons- og avfallsanlegg

Kommunalteknisk avfallsnorm for Sandnes og Stavanger kommune viser krav til teknisk standard på anlegg, som kommunen skal overta for drift og vedlikehold. Avfallsnormen er hjemlet i forskrift om renovasjon, Sandnes kommune. Kommunalteknisk avfallsnorm og forskrift om renovasjon, Sandnes kommune finner du under Lover/forskrifter/normer og reglement i menyen til venstre.

Normen legges til grunn i kommunale utbyggingsavtaler og overfor private utbyggere.

Sandnes kommune skal motta en renovasjonsteknisk plan (RTP) i alle detaljregulerings- og byggesaker. Kravet gjelder både boligområder og næringsbygg.

RTP legges ved søknad om teknisk plangodkjenning.

Behandling av teknisk plan og gjennomføring av tiltak

Behandlingstid

Sandnes kommune har ikke vedtatt noe formell behandlingstid for tekniske planer.

Dersom innsendt teknisk plan anses god nok, vil vi normalt kunne gi en første tilbakemelding på planer innen 4 uker. Søknaden har da vært til høring/ behandling hos aktuelle fagetater først. Når reviderte planer er innsendt, kan det avtales en tid for forventet godkjenning av planer.

Samlet behandlingstid avhenger ofte av kvaliteten på de tekniske planer. Sjekklister og avviksskjemaer må være utfylt ved første innsending. For å unngå forsinkelser, må normkrav og kvalitetsstandarder være oppfylt. VA-rammeplan må være ajourført.

Ufullstendige tekniske planer sendes i retur. Dette er også for å holde saksbehandlingstiden nede.

Under behandlingen av de tekniske planene vil kommunikasjonen normalt kunne skje via e-post. Men vi tar gjerne en prat eller et kort møte for å avklare ting.

I større prosjekter, er det gjerne behov for et eller flere samordningsmøter underveis, der aktuelle fagansvarlige i kommunen deltar. 3D-visualiseringer er ofte nyttige i slike møter. Søker tar initiativ til møter og møteform.

Ved totalentrepriser og kontraktsformer, der mye av planleggingen skjer i anleggsfasen, kan den tekniske plangodkjenningen være krevende. Det er tiltakshaver sitt ansvar å få sendt inn tekniske planer i tide.

Gjennomføring av tiltaket

Når en teknisk plan er godkjent, oppnevner Sandnes kommune en kontaktperson som følger prosjektet i anleggsfasen.

Tiltakshaver må involvere kontaktperson i god tid før anleggsoppstart. Behov for deltakelse i oppstartsmøte og byggemøter og annen involvering avtales. 

Det er viktig at alle vesentlige revisjoner av planer i anleggsfasen blir registrert i kommunalt arkiv og godkjent skriftlig av Sandnes kommune før tiltaket gjennomføres fysisk. Kommunens kontaktperson i anleggsfasen vil normalt kunne si hva som er nødvendig. Innsendte tekniske planer er normalt offentlig tilgjengelige.

Dersom det underveis i prosjektet viser seg at planer er mangelfulle, vil Sandnes kommune kreve supplerende planer. Ofte vil dette forsinke anlegget. Dette er i så fall tiltakshavers ansvar.  

Andre tillatelser og avklaringer

Tiltakshaver er ansvarlig for grunnerverv og andre nødvendige avtaler eller rettigheter i forbindelse med tiltaket. Det er viktig at tiltakshaver informerer naboer og andre berørte på et tidlig tidspunkt.

Tiltakshaver har ansvar for å kontakte aktuelle firma for opplysninger om anlegg i grunnen samt evt. samkjøring av anleggsarbeider i grunnen.

Det skal alltid skal sendes en søknad om gravetillatelse i veianlegg, med tilhørende sidearealer, grøntarealer, offentlige friområder mm. 

Her finner du mer informasjon om gravetillatelse i Sandnes kommune.

Graving i forurenset grunn kan ikke igangsettes før tiltaksplan er godkjent av Sandnes kommunes forurensningsmyndighet. 

Ved behov for graving andre steder enn i kommunalt areal, må søknad om tillatelse innhentes fra den enkelte grunneier eller forvalter av grunnen. Før anleggsarbeidene starter opp, må igangsettingstillatelse være gitt.

Krav til prosjektdokumentasjon og sluttdokumentasjon

Alle anlegg, som overtas av Sandnes kommune, skal være planlagt og utført i samsvar med Sandnes kommune sine normer og retningslinjer.

For øvrig legges innsendt dokumentasjon og prosjektbeskrivelser fra tiltakshaver til grunn. Tekniske planer skal være dekkende for det aktuelle anlegget.

Minst to uker før overtakelse av kommunale anlegg skal sluttdokumentasjon sendes Sandnes kommune digitalt for godkjenning og arkivering.

Digitale innmålte «sombygget» data for veger og gang/sykkelstier (CL, veikant) skal innleveres på SOSI -format med høydeverdi i høydegrunnlag NN2000 og orientert i koordinatsystem euref89 sone 32 (annet format kan avtales med GEODATA) til postmottak.kart@sandnes.kommune.no

Lover, forskrifter, normer og regler

VA-norm for Sandnes kommune

Vegnorm for Sør-Rogaland

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser (PDF)

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser, bestilles fra kommuneforlaget

Standard abonnementsvilkår, lokale tillegg (PDF)

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Sandnes kommune (PDF)

Gravereglement for Sandnes kommune(PDF)

Norm for utomshusanlegg i Sør-Rogaland

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Kommunalteknisk avfallsnorm for Sandnes og Stavanger (PDF)

Sist oppdatert: 30.05.2023