account_circle Min side

Avløp

Kort fortalt:

  • Kun tre ting skal i toalettet. Toalettpapir er det ene.
  • Ikke hell matfett rett i vasken eller i toalettet.
  • Putt heller fettet i posen for matavfall, og kast denne i den brune avfallsbeholderen.
Kommunens ansvar for rensing av avløp

God avløpshåndtering er viktig for både folkehelse og vannmiljø.

Kommunen har som oppgave å sørge for at avløpsvann ledes bort, renses og føres tilbake til naturens kretsløp.

Kommunen er også forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre og mellomstore avløpsanlegg, og for utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Avløpsvann består av spillvann, overvann og drensvann. Spillvann er sanitært avløpsvann fra husholdning og prosessvann fra industri og næring. Overvann er regnvann og smeltevann som renner av på overflaten.

Avløpet i Sandnes er i stor grad separert. Dette betyr at spillvann og overvann ledes i separate rør. Overvann og drensvann ledes til nærmeste bekk, elv, innsjø eller sjø. Spillvann ledes til renseanlegg.

Det meste av spillvannet fra Sandnes ledes til IVAR IKS sitt Sentralrenseanlegg på Nord-Jæren som renser avløpsvann fra flere kommuner på Nord-Jæren. Kommunen har også noen kommunale avløpsrenseanlegg, blant annet på Høle og Bersagel.  

 

Separering 

Endring i tilskuddsordring fra 2022

Tilskudd til separering 

Nye regler for tilskudd til separering av private avløpsledninger ble vedtatt av kommunestyret 14. mars 2022.
 
Reglene gjelder også for de som har fått pålegg om å separere avløpsledninger etter 01. januar 2021 og frem til 14. mars 2022. 

Nye tilskuddssatser er vedtatt i 2024:
(satser er inklusive merverdiavgift)

 
 
Type tiltak Type tilskuddssats  Tilskuddssats 

Separering etter pålegg fra kommunen 

Fast beløp per meter*

kroner 1673 

Utbedring av feilkobling på avløpsnettet Fast beløp per meter*

 kroner 1673 

 
*Det gis et fast beløp per meter grøft for stikkledningstraseen for nye spillvannsrør og overvannsrør. Tilskuddet skal ikke overstige de faktiske kostnadene. 

Abonnenten må få pålegg fra kommunen om det skal gis tilskudd til separering. Gjeldende tilskuddssats er den som ble vedtatt det året brev med pålegg sendes ut.

Informasjonsbrosjyre om separering av avløpsledninger

 

Regler for tilskudd til separering av private avløpsledninger vedtatt 14. mars 22.

 

Skjema: Søknad om tilskudd til separering av private avløpsledninger 

Overvann

Overvann er avrenning på overflaten som følge av nedbør og snøsmelting.

Tradisjonelt sett har overvann i tettbygde områder blitt ledet direkte ned i rør under bakken.

Som følge av klimaendringer opplever vi i dag oftere kortvarige regnskyll med høy intensitet, såkalt styrtregn. I tillegg bygges det tettere og det etableres flere tette flater i hager og innkjørsler. Dette forhindrer vannet i å renne ned i bakken.

Avløpsnettet har ikke kapasitet til å ta unna alt vannet under kraftige regnskyll, og vannet må da finne andre veier.

Det er viktig å planlegge håndtering av overvann for å forhindre oversvømmelse og flom.

Både for ny og eksisterende bebyggelse kan kommunen stille krav til at overvann skal håndteres på egen tomt.  

Her kan du lese mer om overvann. PDF

Do-vett

Fett i avløpsvannet fester seg til rør, pumper og rister slik at avløpssystemet ikke fungerer som det skal. 

Rørene kan tettes og i verste fall føre til kloakkstopp og kjelleroversvømmelser.

Kommunen må bruke store ressurser på spyling og rengjøring av fett fra avløpssystemet.

Fett og matrester er også god næring for alle rottene som bor i avløpssystemet slik at de trives og formerer seg.

Miljørettet helsevern har publisert en brosjyre som gir nyttige tips du kan bruke for å unngå rotter i ditt nærmiljø.

Les mer i brosjyren om forebygging av rotteplager

Hårstrå, bomull og våtservietter kan også skape mye trøbbel for avløpssystemet.

Dette løses seg opp mye tregere enn dopapir og lager store klutaktige baller som kan føre til tette rør, skader på pumper og driftsproblemer på renseanlegg.

Husk: Kun tre ting skal i do. Dopapir er den ene.

Les om dovett

Lese om fettvett

Last ned spillet Don't do it

Avfallskvern

Det er ikke lov å kaste oppmalt matavfall fra avfallskverner i det offentlige avløpsnettet.

Dette står i forurensingsforskriften §15A-4.

Fra 2007 har det vært forbudt å bruke avfallskverner i Norge.

Bruken av matavfallskverner går imot samfunnets ønske om å sortere avfall og bruke ressurser godt. Avløpsnettet er ikke ment for avfall, og det er et uønsket og stort problem hvis det skjer.  Avløpsvannet er viktig for oss.

Målet er å slippe ut rent vann i fjorden og levere næringsrikt slam som gjødsel til landbruket.

Bruk av avfallskverner vil føre til:

• Mer forurensning i vassdrag og fjorder.
• Fare for farlige gasser og lukt i ledningsnettet.
• Risiko for flere rotter.
• Høyere kostnader for avløpshåndtering.
• Risiko for tilstopping av private ledningsnett.

 

Hovedplan avløp og vannmiljø

Hovedplan avløp og vannmiljø 2015 - 2025 (pdf 19MB) 

Strategi for avløp

Strategi for avløp i spredt bebyggelse (pdf 3MB)

Strategi for fremmedvann - 2023 (pdf 364KB)

 

 

Sist oppdatert: 09.12.2022