map Kart account_circle Min side
HjemKommuneplan og kommunedelplanerKommunedelplanerKommunedelplan for sentrum 2018-2035

Kommunedelplan for sentrum 2018-2035

Kommunestyret vedtok 11.12.2023 endringer av bestemmelsene til sentrumsplanen for å gi en juridisk virkning av de sentrale grepene i Byrom- og gatebruksplanen. 

Formålet med revisjonen av sentrumsplanen har vært å utarbeide helhetlige og langsiktige strategier for utvikling av Sandnes sentrum basert på visjonen «En liten storby ved fjorden». Ny plan skal gi økt forutsigbarhet for byutviklingsinitiativer og mer effektive planprosesser.

Planen legger til rette for at Sandnes sentrum skal styrkes og videreutvikles som et levende og attraktivt regionalt senter, med kontorarbeidsplasser, undervisning, kultur, handel og bolig.

 -        Plankart vedtatt av Kommunestyret 16.12.2019

 -        Bestemmelser vedtatt av Kommunestyret 16.12.2019,revidert 11.12.2023

 -        Temakart vedtatt av Kommunestyret 16.12.2019

 -        Planbeskrivelse vedtatt av Kommunestyret 16.12.2019

 -        Vedtak kommunestyret 16.12.2019, sak 91/19

 -        Vedtak kommunestyret, endringer 11.12.2023, sak 246/23

-         Byrom- og gatebruksplan for Sandnes sentrum, vedtatt 11.12.2023

Sentrale og store områder i Sandnes sentrum skal transformeres de kommende tiår, og planen sikrer en strategi for hvordan dette skal skje. For at sentrum skal beholde og utvikle sin attraksjon må utviklingen ta utgangspunkt i byens stedegne kvaliteter og identitet. Fra å vende ryggen til Gandsfjorden, skal sentrum la landskapet; fjorden, elvene og det grønne bli sentrale kvaliteter som styrker attraktiveten til sentrum. Fordelen med å være liten og kompakt skal forsterkes gjennom gode nettverk og sentrale storbyfunksjoner som er lette å nå uavhengig av transportmiddel. Sandnes sentrum skal gjennom sin rolle i regionen være attraktivt både regionalt, lokalt, som arbeidsted og som bosted.

 

På grunnlag av stedsanalyse, mulighetsstudier, medvirkningsrapport, handelsanalyse og andre grunnlagsdokument som ble laget i forbindelse med revidering av sentrumsplanen, er det utarbeidet 10 anbefalinger for en langsiktig utvikling av sentrum. Disse danner grunnlaget for planen, og er videreutviklet av de fire plantemaene presentert i planprogrammet.

1. Styrke og videreutvikle et attraktivt kompakt sentrum.

2. Utvikle definerte delområder i sentrum og dyrke deres ulike identiteter; blant annet gjennom å etablere eller videreutvikle områdekatalysatorer.

3. Utvikle ett attraktivt byromsnettverk for fotgjengere og syklister, opphold og byliv.

4. Sikre et lett tilgjengelig sentrum for alle trafikantgrupper gjennom et integrert nettverk for parkering, kollektiv, sykkel og gange.

5. Ha særlig fokus på å utvikle et sentrum hvor det er godt å bo og oppholde seg for barn og unge.

6. Fokusere på klimatilpasning og tilføre sentrum attraktive blågrønne kvaliteter gjennom å utnytte potensiale i Storåna, Stangelandsåna og Gandsfjorden.

7. Utvikle et sentrum hvor stedegne kvaliteter og kulturhistorie gjenspeiles i videreutviklingen av byen og dens struktur og skala.

8. Skape et mangfoldig sentrum som legger til rette for gode bomiljø og et rikt næringsliv.

9. Etablere offentlige lokale og regionale funksjoner strategisk i sentrum for å stimulere god byutvikling.

10. Lage en fleksibel og realistisk gjennomføringsstrategi.

 

-        Planprogram

-        Meklingsprotokoll 11.11.2019

-        Medvirkningsrapport

-        Konsekvensutredning

-        ROS-analyse

-        ROS-analyse tilleggsnotat

 

I arbeidet med sentrumsplanen er det utarbeidet flere dokument som har dannet grunnlaget for planen.

-       Stedsanalyse sentrum, KAP, datert 24.10.2018 (del 1) (del 2)

-       Handelsanalyse, Vista Analyse, datert 07.03.2018

-       Oppsummering mulighetsstudier – Muligheter for Sandnes sentrum, juni 2018

-       Mulighetsstudie Norges Gründerby – nye bærekraftige sammenhenger i Sandnes

-       Mulighetsstudie Kontentum – Lyden av Sandnes

-       Mulighetsstudie En liten storby ved fjorden

-       Parkeringsstrategi, Asplan Viak, datert 01.10.2018

-       Trafikknotat, Asplan Viak, datert 02.10.2018

 LURER DU PÅ NOE?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • e-post

Byplanavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • e-post

 

Sist oppdatert: 21.02.2024