account_circle Min side

Vannforvaltning

Miljøtilstand i vann

Informasjon om tilstand i alle vannforekomster finnes på www.vann-nett.no, som er portalen til informasjon om vann i Norge. Her kan du søke fram faktaark for den vannforekomsten eller det området du er interessert i. Vann-nett Portal er under utvikling og etter hvert vil du også kunne søke på kart, rapporter og tiltak.

http://www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland/vannomrader/jaren/ finner du informasjon om forvaltningsplaner og tiltaksplaner for vann, overvåking av tilstand i innsjøer, elver og kystvann, samt andre publikasjoner som gir informasjon om vannet i Sandnes kommune og i vår region.

Overvåking i egen regi, og i samarbeid med nabokommuner, IVAR og Jæren Vannområde (tidligere Aksjon Jærvassdrag), utgjør mye av grunnlaget for vurderingen av miljøtilstand i sjø og vassdrag i Sandnes.

Overvåkingsprogram for Rogaland og Jæren finnes på http://www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland/overvaking/.

Drikkevannskvalitet

Miljøretta helsevern gir også råd om etablering av private drikkevannskilder for å få god drikkevannskvaliet.

Sandnes kommune vann- og avløpsavdeling gir informasjon om kvalitet på kommunalt drikkevann.

Badevannskvalitet

Badeplassene i Sandnes blir kontrollert jevnlig gjennom badesesongen hvert år av miljøretta helsevern

Resultatene av badevannsprøvene legges ut fortløpende på kommunens hjemmeside

Havnespy er en fremmedart som legger seg som et stort teppe på havbunnen, og fortrenger andre arter. Havnespy kan få alvorlige konsekvenser for norske kystområder og marine næringer. 

Les mer på Miljødirektoratet.no om hvordan du kan hindre at fremmedarten havnespy sprer seg, og hvordan du kan rapportere funn. 

 

Sist oppdatert: 02.12.2022