map Kart account_circle Min side
HjemKultur og fritidGatenavn og stedsnavn

Gatenavn og stedsnavn

Kort fortalt:

  • Kommunen vedtar nye gatenavn og tildeler adresser.
  • Adresser og stedsnavn hjelper nødetatene å finne fram til rett lokasjon.
  • Du som huseier har ansvar for å sette husnummer på huset ditt.

Sandnes kommune har stor økning i antall innbyggere per år. Det anlegges stadig nye boligområder og veier som trenger navn. Kommunen sørger da for at navnene vedtas på riktig måte. Dette sikrer at de kan tas i bruk i offentlige sammenhenger og hjelper nødetatene å finne fram til rett lokasjon.

Navnetildeling

Prosessen foregår etter Lov om stadnamn. Formålet er å ta vare på stedsnavn som et språklig kulturminne.

Navnemyndighet

I hovedsak er det to myndigheter: Kartverket og kommunen.
Kommunen fastsetter navn på kommunale anlegg i sine respektive ansvarsområder.
Kartverket er ansvarlig for gårds -og bruksnavn, naturnavn og for anlegg eller eiendommer i statlig eie.

Saksbehandling i kommunen

En typisk navnesak hos kommunen kan være å finne navn på en vei eller en bro. Andre navnesaker reist av Kartverket kan gjelde, gårdsnavn eller naturnavn som fjell eller elver. Behovet for navn kan oppstå ved at en reguleringsplan vedtas og anlegget er under planlegging eller bygging. Så snart omfanget av anlegget er kjent startes en navnesak.

Høring av navnesak

Etter at navnesak er igangsatt sendes saken ut på høring. Høringsrunden er forholdsvis omfattende og består av flere parter. Navnesaker er på høring både lokalt, politisk og språklig før vedtaket fattes. Når det gjelder høringsrett er det kommunen, når vedtaket skal gjøres av andre organ enn kommunen selv. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om saker som gjelder stedsnavn den lokale organisasjonen har en særlig tilknytning til. Om saken gjelder gårdsnavn eller bruksnavn har også eier eller fester rett til å uttale seg om skrivemåten.

Aktuelle høringer

Valg av navn

Sandnes kommune anser lokale historielag og mållag med tilknytning til navnet som viktige bidragsytere i å finne gode navn. Dersom man lokalt ikke har forslag til navn, vil saksbehandler foreslå navn med bakgrunn i stedsnavn på gamle kart eller lokal kulturhistorie. Et navn kan også være beskrivende for landskapet navnet befinner seg i, eller myter og sagn som knytter seg til landskapet.
Alle som vil kan foreslå nye veinavn ved å sende e-post til kommunen. Oppgi forslag til navn, hvor du mener det hører hjemme og en begrunnelse for forslaget.

Oppkalling etter personer

I Sandnes kommune følger vi anbefalingene fra Kartverket og språkrådet når det gjelder oppkalling etter personer. Det anbefales å være tilbakeholden ved bruk av personnavn i gatenavn, blant annet fordi stedspesifikke navn er høyere prioritert. Sandnes kommune har egne retningslinjer for bruk av personnavn/hedring i gatenavn:
Personen må ha tilknytning til det aktuelle stedet
Det må ha gått minst fem år siden dødsfallet. Unntak kan gjøres i særskilte tilfeller.

  • Personen må ha utmerket seg i forhold til andre i lignende situasjon, tid og miljø.
  • Personen må ha vært viktig for Sandnes og/eller Norge, for eksempel innen kultur, forsvar, politikk/ledelse, lokalmiljø, etc.
  • En må innhente historisk fakta/vurderinger om personen fra aktuelle historiske miljøer.
  • For saker om hedring av krigsveteraner skal Forsvarets veterantjeneste bes om vurdering.
  • Sakene om personnavn/hedring følger ut over disse kriteriene saksgangen til andre gatenavnssaker.
Hva er korrekt skrivemåte?

Etter Lov om stadnamn §4 skal nye navn ha en skrivemåte som i utgangspunktet er lik den lokale nedarvede uttalen og som følger norsk prinsipp for rettskriving. Stedsnavn kan dermed sies å utgjøre et slags møtepunkt for norsk skriftspråk og uttale.

Vedtak

Etter gjennomført høringsprosess vil det som regel gjenstå ett navn. Navnene sendes til politisk høring med et fremlegg som viser til fremgangen i arbeidet og en drøfting av foreslåtte navn dersom kommunen er vedtaksorgan. Om Kartverket er vedtaksorgan får de et brev med høringsuttalelser hvor alle uttalene etter høringsrunden er vedlagt, før de endelig vedtar et navn.

 

Klage på navnevedtak

Hvem kan klage?

Lov om stadnamn slår fast at offentlige organ (stat, fylkeskommune og kommune), brukseier eller fester, og lokale organisasjoner med tilknytning til navnet har adgang til å klage på skrivemåten av et navn. Privatpersonen har adgang til å klage når saken omhandler eget gårdsnavn, men har ikke adgang til å klage i øvrige navnesaker.

Hva kan man klage på?

Det er bare mulig å klage på skrivemåten av et navn. Ikke hvilket navn som er valgt.

Hvordan behandles klagene?

Kommunen sjekker om den som klager har klagerett, og om klagen gjelder noe som faktisk skal behandler. Dersom kravene er oppfylt, og klagen ikke tas følge av kommunen, sendes den til Klagenemda for Stedsnavnssaker for behandling. Vedtak gjort av nemda er endelige og kan ikke påklages.

 

Lurer du på noe?

Kulturavdelingen

epost

 

Relaterte nettressurser

Lov om Stadnamn: www.lovdata.no

Språkrådet/Stedsnavntjenesten på Vestlandet: www.sprakradet.no

Sandnes historie- og ættesogelag: Sandnes-historielag.no

Sandnes mållag: epost maallag@gmail.com

 

Sist oppdatert: 24.04.2024