map Kart account_circle Min side
HjemHøringer og kunngjøringer

Høringer og kunngjøringer

Kort fortalt

Du har mulighet til å medvirke før politikerne bestemmer hva som skal skje i en rekke saker. Når endelig vedtak er fattet, publiserer vi en kunngjøring om hva som er bestemt.

Vi legger med jevne mellomrom ut varsel om oppstart, høringer og saker til offentlig ettersyn.

Dette er muligheter du har til å uttale deg i saker kommunen jobber med som du blir berørt av eller interesserer deg for, før politikerne fatter et endelig vedtak. 

Hvor finner jeg aktuelle høringer?

Her finner du en oversikt over arealplansaker som er ute på høring nå. 

Her finner du høring av Planprogram for kommuneplan 2027-2042

Her finner du høring av kommudelplanen Aktive Sandnes 2024-2034

Her finner du høring av forskrift om gravplassvedtekter i Sandnes kommune

Hvor finner jeg aktuelle kunngjøringer?

Her finner du en oversikt over aktuelle kunngjøringer.

Hva betyr varsel om oppstart?

Når et planarbeid starter opp, sier plan- og bygningsloven at den som utarbeider planforslag (forslagsstiller) alltid skal kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst èn avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid skal sendes forslagsstiller.

Når fristen for innspill til varsel om oppstart har gått ut, begynner forslagsstiller planarbeidet, og vurderer innspillene til varsel om oppstart. Neste medvirkningsmulighet er når saken blir lagt ut på høring.

Hva betyr det at en sak er på høring?

Når et planforslag er utarbeidet, skal det legges ut på høring. Høringssaker kan også dreie seg om fremlegg til lover og forskrifter som regulerer folks rettigheter og plikter, organisering av forvaltningen, endring av myndighetsområde eller utredninger.

Saker blir sendt på høring:

    • fordi det er en demokratisk rett for alle å være med å utforme offentlig politikk
    • for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening og føre kontroll med forvaltningen
    • fordi det er avgjørende at synspunktene til de som blir berørt av en sak blir kjent før det fattes en beslutning

Når høringsfristen har gått ut, blir høringsinnspillene vurdert i det videre arbeidet med saken.

Hva betyr det at en sak er ute til offentlig ettersyn?

Offentlig ettersyn er som regel steg to i medvirkningsprosessen til en reguleringsplan. Reguleringsplanforslaget er mer konkret enn da det ble varslet oppstart. Høring av reguleringsplaner blir annonsert i lokalavisen, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev.

Frist for å sende inn merknader er vanligvis seks uker.

Hva er en kunngjøring?

Når endelig politisk vedtak i en sak er fattet, legger vi ut en kunngjøring der vi forteller hva som er blitt bestemt.

Sist oppdatert: 27.05.2024