map Kart account_circle Min side
HjemHelse og omsorgTjenester i hjemmetBPA - Brukerstyrt personlig assistent

BPA - brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (heretter kalt BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand.  Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.  Når tjenestene organiseres som en BPA-ordning er det brukeren selv som organiserer og har det daglige lederansvaret i ordningen.

 

Hvem kan få tilbud om BPA?

  • Personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
  • Foreldre til hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne kan få BPA som avlastning.

Brukerstyrt personlig assistent tildeles med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg». Målet er at du bruker dine ressurser og mestrer hverdagen best mulig. Med dette menes at du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp, støtte og opplæring til så lenge du trenger det.

Den 01.01.2015 ble BPA rettighetsfestet. Det betyr at enkelte personer har rett til å få tjenestene organisert som BPA.

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for hjelp til personlig assistanse. Langvarig er definert som behov ut over to år. Stort behov er definert som et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som BPA, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Det er i utgangspunktet en forutsetning at tjenestemottak både påtar seg det ansvaret arbeidslederrollen innebærer, og at vedkommende har forutsetninger for å ivareta denne rollen på en forsvarlig måte. Dersom tjenestemottaker selv ikke kan være arbeidsleder, for eksempel på grunn av ung alder eller kognitive funksjonsnedsettelser, må arbeidslederrollen ivaretas av noen som kjenner tjenestemottaker godt. Arbeidslederen ivaretar i slike tilfeller arbeidsledelsen/brukerstyringen sammen med, eller på vegne av tjenestemottakeren, og kalles medarbeidsleder.

  • Praktisk bistand og opplæring. Dette omfatter også hjelp til egenomsorg og personlig stell.
  • Hjelp til deltakelse i fritidsaktiviteter, som fritidskontakt.
  • Avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Personer som ikke har rett på BPA, skal allikevel få vurdert om det er mest hensiktsmessig å organisere tjenestene som BPA.

Pris

Du betaler en månedlig egenandel for den delen av BPA som er praktisk bistand - daglige gjøremål, etter husstandens samlede inntekt. Betalingssatser fastsettes av kommunestyret.

 

Søke om BPA

 

 Kontaktinformasjon

Samordningsenheten (Tildelingskontoret)

Postadresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Hoveveien 9, 4306 Sandnes

E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl. 08.00-15.30

 

Aktuelle lover

Sist oppdatert: 22.02.2023