account_circle Min side

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er økonomisk støtte til pårørende som har omfattende pleie- og omsorgsoppgaver. Det er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte.  Omsorgsstønad er det samme som tidligere ble kalt omsorgslønn. Omsorgsstønad kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Hvem kan få tilbud om omsorgsstønad?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører helse- og omsorgsoppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad kan gis til et familiemedlem, eller til andre nærstående som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid. Det er en forutsetning at omsorgsmottaker har søkt hjelpestønad fra NAV når det søkes om omsorgsstønad.

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

  • hvor mange timer du gir omsorg
  • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om du har omsorg for mer enn én person
  • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
  • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Mer informasjon om omsorgsstønad

Kommunen vurderer om omsorgsstønad er den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på i hvert enkelt tilfelle. Du får et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på omsorgsarbeid i hjemmet. Du vil få en kontrakt med antall timer og fastsatt timesats. Selv om du får omsorgsstønad, så betraktes du ikke som kommunalt ansatt, og du har ikke rett på feriepenger eller sykepenger. Omsorgsstønad er en skattepliktig inntekt.

Timelønnssats er i henhold til Kommunenes Sentralforbund, Hovedtariffavtalens garantilønn for stillinger uten særskilt krav til utdanning. Timelønnssatsen følger endringer i Hovedtariffavtalen.

Søke om Omsorgsstønad

Kontaktinformasjon

Samordningsenheten (Tildelingskontoret)

Postadresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Hoveveien 9, 4306 Sandnes

E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl. 08.00-15.30

Sist oppdatert: 06.12.2022