account_circle Min side

Avlastning

Hva er avlastning

Avlastning er en tjeneste som skal hindre utmattelse hos den som gir særlig tyngende omsorg.

Avlastningen skal bidra til å opprettholde gode relasjoner og gi mulighet for ferie.

Avlastning skal gjøre det letter for den som gir omsorg å opprettholde gode relasjoner relasjoner med familie og venner, og gi mulighet for ferie og fritid. Avlastning skal også gjøre det mulig å gi mer tid til søsken.

Tiltakene skal gjøre det mulig for private omsorgsytere å gi best mulig omsorg.  Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter. Tjenesten er gratis.

Hvem kan få tilbud om avlastningstiltak?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du søke avlastning. Avlastningstiltak er en tjeneste til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Avlastning tildeles med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg». Med dette menes at du vil få tjenester som ivaretar det du trenger hjelp, støtte og opplæring til så lenge du trenger det.

Søke om avlastningstilbud

Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil vi blant annet legge vekt på:

  • hvor mange timer du gir omsorg
  • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om du har omsorg for mer enn én person
  • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
  • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

 

Ulike typer avlastningstiltak

Avlastning gis ut fra behov og kan organiseres på ulike måter.

Privat avlastning

Privat avlastning er et tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten kan gis timebasert på ettermiddagstid, i helg eller som døgnavlastning i private hjem.

Avlastning i bolig

Avlastning i bolig er et døgnbasert tilbud til foresatte med hjemmeboende barn med funksjonsnedsettelser. Tjenesten gis i boenheter med døgnbemanning. 

Les mer om Skaret Avlastningssenter

Tilsyn etter skoletid

Avlastning etter skoletid og i ferier for elver på ungdomsskole/videregående skole som har behov for tilsyn.

Brukerstyrt personlig assistent(BPA)

Avlastning for forelde med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Timebasert avlastning i hjemmet

Tjenesten tilbys voksne som ikke kan benytte dagaktivitetstilbud, men har behov for tilsyn. Tilbudet gis inntil 2 timer per uke. Tjenesten gis av Enhet for rehabilitering og hjemmetjenester.

Fleksibelt avlastning i Lysthuset

Tilbud til innbyggere med demenssykdom eller annen kognitiv svikt. Timebasert tilbud hvor pårørende kan bestille inntil 3 timer avlastning. Det er et lavterskel tilbud uten behov for vedtak. Lysthuset ligger ved Austrått bo- og aktivitetssenter. Du kan lese mer om tilbudet her.

Dagaktivitetstilbud for eldre

Avlastning på dagtid i ukedager ved et dagsenter for eldre.

Avlastning på sykehjem

Avlastningsopphold for å utsette behov for langtidsopphold, og i eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig

Kontaktinformasjon

Samordningsenheten (Tildelingskontoret)

Postadresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Hoveveien 9, 4306 Sandnes

E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl. 08.00-15.30

Vil du bli privat avlaster?

Hva inne bærer det å være privat avlaster?

Som avlaster bygger du nære relasjoner, samtidig som du får arbeidserfaring. Det er givende å gi av sin tid til noen som trenger det, samtidig som det er en glede å bli kjent med et annet menneske gjennom felles aktiviteter. Avlastning kan være at barnet enten blir en del av din egen familie en helg i måneden, eller at dere reiser ut på forskjellige aktiviteter og skaper gode øyeblikk.

Hva kreves for å være avlaster?

Du må være over 18 år.
Ønske om å gjøre noe meningsfullt for andre.
Er trygg på voksenrollen og kan sette tydelige grenser.
Har gode kommunikasjonsferdigheter.

Hva får du?

Som privat avlaster blir du fast ansatt i Sandnes kommune. Avlasterne jobber utfra arbeidsmiljøloven med unntak festet i egen særavtale for avlastere. Avlastere er viktige støttespillere for kommunen, og det er mulig å jobbe som avlaster selv om du har 100 % stilling fra før.

For mer informasjon ta kontakt med oss

Kontakt oss

Enhet for funksjonshemmede (EFF)

avdeling privat avlastning

tlf 948 81 286

epost effprivatavlastning@sandnes.kommune.no  (ikke send sensitive opplysninger per epost)

Sist oppdatert: 07.12.2022