account_circle Min side

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til brukere som har behov for tjenester fra flere områder og nivåer.

Koordinerende enhet oppgaver

 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
 • Gi informasjon og veiledning til brukere/pårørende og samarbeidspartnere om tilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator samt barnekoordinator
 • Utarbeide rutiner for arbeid med individuell plan og koordinator samt barnekoordinator
 • Motta henvendelser og vurdere behov for koordinering samt oppnevne koordinator/barnekoordinator
 • Opplæring og veiledning til koordinatorer
 • Koordinere komplekse enkeltsaker
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder og nivåer
 • Være kontaktpunkt for samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid med andre instanser
 • Ivareta familieperspektivet
 • Være bindeledd i saker hvor flere i familien har behov for langvarige og koordinerte tjenester
 • Motta melding om mulig behov for sosial, psykososial, medisinsk rehabilitering og habilitering. Gjelder saker hvor bruker og samarbeidspartnere mener det kan være et "mulig" behov, og hvor dette bør vurderes nærmere

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Koordinerende enhet:
Telefon: 94 81 85 35
Mail: samordningsenheten@sandnes.kommune.no

Fagleder Siv S. Vigesdal, telefon:91 81 03 92, siv.skjennum.vigesdal@sandnes.kommune.no  

Koordinator Elisabeth Øvrebø telefon: 95 17 05 50, elisabeth.ovrebo@sandnes.kommune.no

Kreftkoordinator Marie Roan Aareskjold telefon:91 66 44 71, kreftkoordinator@sandnes.kommune.no

Kreftkoordinator Janne Jonassen telefon: 48 04 47 84, kreftkoordinator@sandnes.kommune.no  

Koordinator Line B. Skretting telefon: 90 89 99 50, line.b.skretting@sandnes.kommune.no

Koordinator Trine Os, telefon 95 16 98 61, trine.os@sandnes.kommune.no 

Koordinator Susanne Haga Idsøe telefon: 94 84 51 13, susanne.haga.idsoe@sandnes.kommune.no

Koordinator Eli Eide telefon: 94 79 43 68, eli.eide@sandnes.kommune.no 

 

Viktige veiledere

- Veileder barnekoordinator

- Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

- Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Søke om Koordinator 

Sist oppdatert: 05.12.2022