account_circle Min side
HjemHelse og omsorgKoordinerte tjenesterKoordinator og Individuell plan

Koordinator og individuell plan

Dersom du har behov for koordinerte og langvarige helse- og omsorgstjenester så kan du ha rett på tjenesten Koordinator og individuell plan.

Langvarig betyr at behovet strekker seg over en viss tid, uten at det behøver å være varig. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder minst to eller flere helse- og omsorgstjenester, og det vurderes at disse må ses i en sammenheng.

Retten er uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Kommunale helse og omsorgstjenester kan blant annet være: avlastning, brukerstyrt personlig assistent (BPA), fritidskontakt, fysio og ergoterapi, omsorgsbolig, tjenester fra Mestringsenheten, veiledning fra Ressurssenter for barn og familier eller hjemmesykepleie. Helse- og omsorgstjenester i spesialisthelsetjenesten kan være: oppfølging fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP), Barne- og ungdomshabilitering (HABU), Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) eller annen oppfølging fra Stavanger Universitetssykehus. 

Barneverntjenesten regnes ikke som en helse- og omsorgstjeneste, men har en plikt til å utarbeide individuell plan for barn med langvarige og koordinerende tjenester når det er nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for barnet. Videre regnes ikke barnehage/skole, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller tjenester fra NAV som helse- og omsorgstjenester. Disse tjenestene har likevel etter lovverk en plikt til å delta i samarbeid og arbeid med individuell plan.

 

Hva er en Individuell plan?

Individuell plan er et verktøy, i form av et planleggingsdokument. Planen skal være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet, og bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer.

Retten til en individuell plan innebærer at du har rett på å få utarbeidet en skriftlig plan som viser hva slags mål du har og hvilke tiltak som skal til for å nå målene dine. En individuell plan for deg skal bidra til større trygghet og forutsigbarhet, avklare hvem som har ansvar for hva og sikre at de ulike tjenestene samarbeider slik at de framstår som helhetlige, koordinerte og i tråd med dine målsettinger. Sandnes kommune bruker Sampro som er en web basert program for Individuell plan. Individuell plan gir ikke større rett til tjenester enn det som følger av det øvrig regelverk.

 

Hva er en koordinator?

Koordinator skal være en veiviser for deg i hjelpeapparatet. Personen som blir din koordinator er ofte en person du har i ditt hjelpeapparat. Du kan selv foreslå hvem du ønsker. Koordinator skal bidra til å sikre deg nødvendig oppfølging og hjelp. Videre skal koordinator bidra til at hjelpeinstansene rundt deg samarbeider om å nå dine mål og sikre framdrift i din hjelpeprosess. Koordinator skal oppnevnes om du har rett på en individuell plan, men skal også tilbys selv om du takker nei til å bruke individuell plan som verktøy.

 

Søke om koordinator

Sist oppdatert: 06.01.2023