account_circle Min side
HjemFrivillighet og medvirkningBarn og unges medvirkning

Barn og unges medvirkning

Alle barn har rett til å si meningen sin og til å bli hørt i saker som angår dem. FN`s barnekonvesjon sier at barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Plan- og bygningsloven sier at kommunen skal sørge for medvirkning i alle planer, og kommuneloven pålegger kommunen å ha ungdomsråd.

Vi har et system som skal ivareta denne retten.

  • Alle skoler i kommunen har elevråd.
  • Hvert områdeutvalg har to ungdomsrepresentanter.
  • Elevrådene på hver ungdomsskole, hver videregående skole, og fra hvert områdeutvalgene foreslår hver sin ungdomsrepresentant til Sandnes ungdommens kommunestyre.
  • Sandnes ungdommens kommunestyre møtes seks ganger i året for å behandle saker som angår unge i kommunen.
  • Hvert år arrangeres i tillegg Barn og unges kommunestyre i Sandnes. BUKS er årets store høydepunkt, der representanter for barneskoler og ungdomsskoler i Sandnes møtes. De fordeler midler som kommer barn og unge til gode, og tar opp tema og spørsmål barn er opptatt av. Politikere og administrasjon er til stede for å ta tak i sakene.

 

BUKS - Barn og unges kommunestyre

Hovedformålet med barn- og unges kommunestyre (BUKS) er at alle barn og unge skal ha en mulighet til å si hva de er opptatt av, og hva som er viktig for dem. I tillegg vil elevene få opplæring i hvordan det lokale demokratiet fungerer.

BUKS består av 2 representanter fra hver barne- og ungdomsskole i Sandnes og de har møte en gang i året. BUKS er nesten helt likt de voksne politikernes bystyre og bygger på de samme regler som bystyret har.

BUKS har et budsjett som skal fordeles ett på et større tiltak til en barneskole og en ungdomsskole. Videre skal BUKS også fordele penger til flere mindre tiltak på skolene. Saker og forslag til disponering av midlene sendes inn fra den enkelte skole på forhånd. BUKS forvalter Barnas humanitære fond. Dette er et fond som hvert år gir penger til et humanitært formål.

På åpen post kan representantene holde innlegg eller stille spørsmål til ordføreren og rådmannen. Rådmannen og ordføreren svarer på spørsmålene og sekretariatet skriver ned alt som blir sagt. Hva barn- og unge har vært opptatt av kan du lese om i protokollene under.

Protokoller fra tidligere år

Protokoll fra barn og unges kommunestyre 2021 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2019 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2018 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2017 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2016 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2015 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2014 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2013 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2012 (PDF)

Protokoll fra barn og unges bystyre 2011 (PDF)

Barn og unges forslag for å hindre digital mobbing i Sandnes (PDF)

Signert - Manifest mot mobbing, Sandnes (PDF)

 

Sandnes ungdommens kommunestyre

Sandnes ungdomsråd ble opprettet i 1997. Etter at dette ble lovbestemt i 2019 fikk vi nye retningslinjer, og ungdomsrådet i Sandnes heter nå Sandnes ungdommens kommunestyre (SUK). Formålet med Sandnes ungdommens kommunestyre er å sikre en partipolitisk nøytral, bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i alle saker som gjelder dem, jf. forskrift om medvirkningsordninger §1.

SUK er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret eller andre folkevalgte organer forelegge for rådet. SUK skal ivareta barn og unges interesser i kommunen. 

Alle ungdommer i Sandnes skal ha like muligheter til å delta i SUK.  

Medlemmene skal være i alderen 13 – 19 år, og være bosatt i Sandnes kommune. Valgt medlem representerer ungdommene i sin skolekrets eller område.

Ung ordfører 2023-2024 er: Sumeja Ohran

Ung varaordfører 2023-2024 er: Edrin Brahimi

Møteplan og saksdokumenter

Møteplan og saksdokumenter finner du her:

Møtekalender

Møter før 1. november 2022 

Vedteker

Vedtekter for Sandnes ungdommens kommunestyre (.DOC).

Kontakt Sandnes ungdommens kommunestyre

v/Tone Michelle Vatne Rønningsen, rådgiver i kulturavdelingen – Sandnes kommune

e-post

Følg Sandnes ungdommens kommune på Facebook

Sandnes ungdommens kommunestyre på Facebook.

Sandnes ungdomsråd ble opprettet i 1997. Etter at dette ble lovbestemt i 2019 fikk vi nye retningslinjer, og ungdomsrådet i Sandnes heter nå Sandnes ungdommens kommunestyre. Formålet med Sandnes ungdommens kommunestyre er å sikre en partipolitisk nøytral, bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i alle saker som gjelder dem, jf. forskrift om medvirkningsordninger §1.  

SUK er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret eller andre folkevalgte organer forelegge for rådet. SUK skal ivareta barn og unges interesser i kommunen. 

Alle ungdommer i Sandnes skal ha like muligheter til å delta i SUK.  

Medlemmene skal være i alderen 13 – 19 år, og være bosatt i Sandnes kommune. Valgt medlem representerer ungdommene i sin skolekrets eller område.

Sist oppdatert: 26.04.2023