Koordinerende enhet

Innhold

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenester til brukere som har behov for tjenester fra flere områder og nivåer.

Koordinerende enhets oppgaver

 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
  • Gi informasjon og veiledning til brukere/pårørende og samarbeidspartnere om tilbud i kommunen og spesialisthelsetjenesten
 • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
  • utarbeide rutiner for arbeid med individuell plan og koordinator
  • motta henvendelser og vurdere behov for koordinering samt oppnevne koordinator
  • opplæring og veiledning til koordinatorer
  • koordinere komplekse enkeltsaker
 • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder og nivåer
  • være kontaktpunkt for samhandling med spesialisthelsetjenesten
  • samarbeid med andre instanser
 • Ivareta familieperspektivet
  • være bindeledd i saker hvor flere i familien har behov for langvarige og koordinerte tjenester
 • Motta melding om mulig behov for sosial, psykososial, medisinsk rehabilitering og habilitering
  • gjelder saker hvor bruker og samarbeidspartnere mener det kan være et "mulig" behov, og hvor dette bør vurderes nærmere

 

Hva er en koordinator?

Koordinator skal være en veiviser for deg i hjelpeapparatet. Personen som blir din koordinator er ofte en person du har i ditt hjelpeapparat. Du kan selv foreslå hvem du ønsker. Koordinator skal bidra til å sikre deg nødvendig oppfølging og hjelp. Videre skal koordinator bidra til at hjelpeinstansene rundt deg samarbeider om å nå dine mål og sikre framdrift i din hjelpeprosess. Koordinator skal oppnevnes om du har rett på en individuell plan, men skal også tilbys selv om du takker nei til å bruke individuell plan som verktøy.

Kreftkoordinator

Sandnes kommune har egen kreftkoordinator. Kreftsyke og pårørende møter mange utfordringer i hverdagen, relatert til sykdom, behandling, behandlingsinstanser, rettigheter og tilbud. For mange medfører dette usikkerhet og mange spørsmål. Kreftkoordinator vil kunne gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindrende tiltak.
Kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester og kan hjelpe deg å finne frem og henvise til rett instans. Du trenger ikke fylle ut skjema, men kan ta direkte kontakt på telefon eller mail. Se under punktet «Hvordan søke? Kontaktinformasjon».

Koordinator/indviduell plan

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester kan du ha rett på individuell plan og en koordinator.  Langvarig betyr at behovet strekker seg over en viss tid, uten at det behøver å være varig. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder minst to eller flere helse- og omsorgstjenester, og det vurderes at disse må ses i en sammenheng. Retten er uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Kommunale helse og omsorgstjenester kan blant annet være: avlastning, brukerstyrt personlig assistent (BPA), fritidskontakt, fysio og ergoterapi, omsorgsbolig, tjenester fra Mestringsenheten, veiledning fra Resurssenter for barn og familier eller hjemmesykepleie. Helse- og omsorgstjenester i spesialisthelsetjenesten kan være: oppfølging fra Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( Bup), Barne- og ungdomshabilitering (HABU), Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO) eller annen oppfølging fra Stavanger Universitetssykehus. 

Barneverntjenesten regnes ikke som en helse- og omsorgstjeneste, men har en plikt til å utarbeide individuell plan for barn med langvarige og koordinerende tjenester når det er nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for barnet. Videre regnes ikke barnehage/skole, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller tjenester fra NAV som helse- og omsorgstjenester. Disse tjenestene har likevel etter lovverk en plikt til å delta i samarbeid og arbeid med individuell plan.

Retten til en individuell plan innebærer at du har rett på å få utarbeidet en skriftlig plan som viser hva slags mål du har og hvilke tiltak som skal til for å nå målene dine. En individuell plan for deg skal bidra til større trygghet og forutsigbarhet, avklare hvem som har ansvar for hva og sikre at de ulike tjenestene samarbeider slik at de framstår som helhetlige, koordinerte og i tråd med dine målsettinger. Sandnes kommune bruker Sampro som er en web basert program for Individuell plan. Individuell plan gir ikke større rett til tjenester enn det som følger av det øvrig regelverk.

Pakkeforløp

Forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for barn og unge 0-18 år.

01.01.2019 startet de første pakkeforløpene for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.

Pakkeforløp betyr at du først blir henvist til utredning og behandling, av fastlege, psykolog eller barneverntjenesten. Dersom spesialisthelsetjenesten vurderer at du har rett på helsehjelp så får du sikret en god prosess før, under og etter utskrivning fra psykisk helsevern. Målet er at spesialisthelsetjenesten skal la deg medvirke mer og sikre at du og dine pårørende får et helhetlig og koordinert tilbud hvor det er tett samarbeid mellom deg/pårørende, kommunen og alle andre involverte instanser.  Pakkeforløp skal også sikre at du unngår unødvendig ventetid for utredning, behandling og oppfølging.

Fagleder i Koordinerende enhet er overordna forløpskoordinator for Pakkeforløp barn og unge psykisk helse i Sandnes kommune. For kontaktinformasjon se under punktet «Hvordan søke? Kontaktinformasjon».

Målgruppe er barn og unge 0-18 år med:

 • Psykiske lidelser
 • OCD
 • Spiseforstyrrelser
 • TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling)

 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet. Trykk på linkene under for å lese mer om pakkeforløpene.

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-unge

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb 

 

Hvordan søke? Kontaktinformasjon

Du kan kontakte Koordinerende enhet ved å benytte følgende skjema; Henvendelsesskjema for koordinator (pdf) som du finner her.

Kontaktinformasjon Koordinerende enhet:
Telefon: 948 18 535
E-postadresse: samordningsenheten@sandnes.kommune.no

Ansatte i Koordinerende enhet

Telefon  

e-post

Siv Skjennum Vigesdal

Fagleder

Overordnet forløpskoordinator for pakkeforløp psykisk helse barn og unge.

48044784

51335134

siv.skjennum.vigesdal@sandnes.kommune.no

 Mari Thu Rygh

 Koordinator

94845113

51336338

 mari.thu.rygh@sandnes.kommune.no

 

Marie Roan Aareskjold

Kreftkoordinator/koordinator

91664471

51335409

kreftkoordinator@sandnes.kommune.no

marie.roan.aareskjold@sandnes.kommune.no

Line Bærheim Skretting

Koordinator

 51335517

90899950

 line.b.skretting@sandnes.kommune.no

 

 

Verktøy for koordinatorer

- Håndbok for koordinatorer

- Tjenesteoversikt

- Endringsskjema

- Hurtigveileder IP i Sampro

- Brukerveileder IP i Sampro

- Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

- Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

- Individuell plan

Publisert: 02.01.2017 14:06
Sist endret: 02.08.2021 13:03