account_circle Min side

Startlån

Du kan få startlån dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank. Startlån innvilges ikke dersom du bor i annen kommune, eier egen bolig eller fritidsbolig.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om fullfinansiering til en nøktern og egnet bolig i Sandnes med hensyn til pris, størrelse og standard.

Retningslinjer for startlån 

 1.     Formål:

Formålet er å gi vanskeligstilte husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer mulighet til å etablere seg i trygge bomiljøer og bli boende i nøkterne og egnede boliger over tid.  

2.     Hvem kan få startlån?

Startlån er for innbyggere som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av en nøktern og egnet bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Startlån tildeles etter en behovsprøving og kommunens utlån gjennom startlånsordningen er begrenset til vedtatte rammer.  

Startlån kan innvilges husstander som:

a)er økonomisk, sosialt eller helsemessige vanskeligstilte

b)som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære banker

c)forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig

d)har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir

e)har evne til å betjene lånet i hele låneperioden og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold Alle kriterier må være oppfylt.  

Innen målgruppen for startlån vil kommunen prioritere: ·       

Søkere som bor i kommunale boliger/kommunale leiekontrakter eller som fyller kriteriene for kommunal bolig.

· Barnefamilier

· Enslige forsørgere

· Personer med nedsatt funksjonsevne               

Andre kriterier:

· Søker må ha varig rett til opphold i Norge (lovlig opphold) og ha norsk fødsels- og personnummer

· Søkere skal som hovedregel være fylt 18 år på søkertidspunktet

· Søker må være folkeregistrert i Sandnes kommune og bodd i kommunen i minst ett år før søknad om startlån. I særskilte tilfeller kan det gis unntak fra kravet om botid. Slike særlige grunner kan være hensynet til tilknytning til Sandnes kommune.

· Selvstendig næringsdrivende må dokumentere inntekt med ligning for minimum tre år. I særskilte tilfeller og dersom søker har jevn inntekt, kan dokumentasjonskravet settes til minimum to år.

· Inntektspotensialet i en husstand skal i være utnyttet for å få innvilget startlån og tilskudd. I særskilte tilfeller knyttet til helse og/eller sosial situasjon kan det gjøres unntak.

Startlån innvilges ikke:

· Unge i etableringsfasen som mangler egenkapital, er ikke i målgruppen for startlån.

· Det forutsettes at en utnytter mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

· Det innvilges ikke startlån til søkere med store og/eller uavklarte gjeldsbyrder.

· Det innvilges ikke startlån til søkere som er i gjeldsordning.  

3.  Betjeningsevne:

Kommunen vil vurdere hvilket behov husstanden har, både med hensyn til bolig og finansiering. Valg av bolig og finansieringsløsning, forutsetter at husstanden kan bli boende i boligen over tid. Det forutsettes at lånesøker ikke får høyere boutgifter enn det som er forsvarlig. Det betyr at lånesøker må klare å betjene boutgiftene over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til vanlige levekostnader.

SIFOs satser for livsopphold legges som hovedregel til grunn ved beregning av utgifter til livsopphold og betjeningsevne for startlån.

· Kun fast arbeidsinntekt, varige trygdeytelser og tilleggsytelser som barnetrygd og barnebidrag legges til grunn som inntekt.

· Overtidsbetaling, midlertidig arbeid eller midlertidige trygdeytelser som AAP, kvalifiseringsstønad eller introduksjonsstønad legges normalt ikke til grunn ved beregning av inntekt.

· Det vil bli foretatt kredittsjekk før det innvilges Startlån  

I særskilte tilfeller kan kommunen yte tilskudd til etablering sammen med startlån for å realisere formålet med startlånsordningen. Se retningslinjer for etablering: Sandnes kommune - Tilskudd til etablering av bolig  

4. Hva gis det lån til?

Generelt

Startlån gis til kjøp eller oppføring av bolig som søker selv skal bo i. Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået i kommunen. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. Boligen som skal finansieres må ligge i Sandnes kommune. Boligen må godkjennes av Boligtjenesten før kjøp.

Refinansiering

Startlån kan benyttes til refinansiering av lån eller annen gjeld i tilfeller der en refinansiering er nødvendig for å forhindre at søker mister nåværende bolig og der startlån fører til en varig løsning. Søker må fylle vilkårene for startlån og de ordinære kriteriene gjelder. Nåværende bolig skal være nøktern og egnet og være i tråd med kommunens rammer for startlån. Startlånet kan ikke overstige verdien av boligen. Grunnlaget for refinansiering må skyldes en uforutsett endring i husstandens økonomiske situasjon.  

Tilpasning:

I særskilte tilfeller kan startlån benyttes til å tilpasse boligen ved funksjonsnedsettelser eventuelt i kombinasjon med tilskudd. Se link til retningslinjer for tilskudd til tilpasning: Sandnes kommune - Tilskudd til tilpasning av bolig  

Utbedring:

Startlån kan benyttes til utbedring av bolig der utbedringen er nødvendig for at søker skal kunne bli boende i boligen. Dette gjelder kun enklere utbedringsarbeider. Startlån til boliger med større utbedringsbehov innvilges ikke. Normalt vedlikehold og oppussing regnes ikke som utbedring.  

5.     Låneutmåling – finansiering  

Låneutmålingen fastsettes innenfor 100 prosent av kjøpesummen eller boligens verdi pluss eventuelle omkostninger. Dokumentavgift og omkostninger knyttet til boligkjøp kan tas med som en del av startlånet. Det stilles ikke krav om egenkapital for å få startlån. Dersom søker har formue som overstiger 50 000 kr skal det overskytende beløp i sin helhet benyttes som egenkapital ved finansiering av boligen. Samfinansiering (startlån sammen med lån fra private banker) innvilges kun unntaksvis.

6.     Rente og avdragsvilkår

Startlån tilbys i hovedregel med fastrente (5 eller 10 år) som annuitetslån med inntil 30 års nedbetalingstid. I særlige tilfeller kan kommunen innvilge inntil 50 års nedbetalingstid. Det forutsettes da at søker har varig lav inntekt, boligen tilfredsstiller søkers behov over lang tid, kommunen vurderer at det ikke er økonomisk forsvarlig å gi lån med kortere nedbetalingstid. Kommunen beregner over- og underkurs ved førtidig innfrielse av fastrentelån. Det beregnes ikke høyere overkurs enn opprinnelig hovedstol på startlånet. Kommunen har et påslag på 0,25 prosent på gjeldende rente i Husbanken til dekning av administrative kostnader.

7.     Sikkerhet for lånet

Startlån skal være sikret med pant i den bebygde eiendommen og i hovedsak med 1. prioritets pant. Det innvilges ikke lån utover 100 prosent av boligens anslåtte verdi pluss omkostninger. Kausjon eller annen form for tilleggssikkerhet aksepteres ikke som sikkerhet for startlån. Ved samfinansiering aksepteres pant etter lån til grunnfinansiering. Ved refinansiering skal lånet sikres med pant innenfor antatt markedsverdi av boligen

8.     Andre forhold

Selv om søker fyller kriteriene for innvilgelse av startlån, kan søker få avslag dersom kommunen ikke har tilstrekkelige startlånmidler til disposisjon.

9.     Klageadgang

Klagefrist er tre uker fra søker mottar vedtaket. Klagen bør inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Klagen sendes til boligtjenesten som har fattet vedtaket. Boligtjenesten vurderer klagen. Dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen til kommunens klagenemnd for endelig behandling.     

  

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Slik søker du om startlån til kjøp av bolig

På husbankens sider kan du søke elektronisk om startlån. Her kommer du til husbanken sin hjemmeside. 

Vedlegg som legges ved søknaden

· Bekreftet kopi av siste års skattemelding (hentes automatisk fra skatteetaten).

· Lønns- og/eller trygdeslipp for de siste to måneder.

· Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.

· Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser.

· Dokumentasjon på all annen inntekt enn lønn og trygd.

· Dokumentasjon på all gjeld.

· Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue.

· Dokumentasjon på barnebidrag og barnefordeling (dersom det er din situasjon)

· Bekreftelse på annen finansiering eller egenkapital

· Avslag fra minimum to private banker (gjelder ikke uføretrygdede)

· Boligtjenestens saksbehandler kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligtjenesten i kommunen.

Hva skjer videre?

Boligtjenesten behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du melding om dette. Når du eventuelt har fått et vedtak om finansiering kan du starte jakten på egen bolig. Valg av bolig skal godkjennes av Sandnes kommune før bud inngis til megler. Send prospekt/finn annonse for godkjenning til boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Eventuelle bud gis til megler, som kontakter Boligtjenesten for å få godkjent finansieringen. Kopi av signert kjøpekontrakt sendes kommunen for at kommunen skal kunne utstede lånedokumenter.

Utbetaling av startlån kan ta opptil 3 uker etter innlevert kontrakt. Ved utbetaling av lånet må forsikringsselskap og polisenummer oppgis. Når du har kjøpt bolig er det Intrum som tar seg av utbetaling av lån fra kommunen, fakturering, purring, inkasso og besvarer generelle spørsmål om lånet.

Du kan logge deg inn på MinSide for låntakere her. 

Kontaktinformasjon

Boligtjenesten

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

E-postadresse: mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Telefonnummer: 51 33 50 00

Kontakttelefon:

Husbankens virkemidler (startlån/bostøtte) 900 97 013

Kontakttelefon er betjent i tidsrommet mandag - fredag 08.30 - 15.15

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til boligtjenesten som har fattet vedtaket. Boligtjenesten vurderer klagen. Dersom klagen opprettholdes sendes klagen til kommunens klagenemnd for endelig behandling.

Tilbakebetaling av lån

Har du fått lån av Sandnes kommune til din bolig vil du her finne generell informasjon om renter og tilbakebetaling:

Om rentevilkår

Sandnes kommune følger Husbankens rentesatser med et påslag på 0,25 % på alle lån gitt etter 1. januar 2006. Lånet gis med flytende eller fastrente på henholdsvis 3, 5, 10 eller 20 års rentebinding. For opplysninger om rentesatser, se Husbankens renteoversikt.  

Håndteringen av kommunens låneordninger forvaltes av Intrum.

Dette betyr at Intrum tar seg av utbetaling av lån fra kommunen når du har kjøpt bolig. Intrum håndterer også fakturering/purring, inkasso og besvarer generelle spørsmål om lån.

Du kan kontakte Intrum Låneadministrasjonen på tlf. 73 54 23 20 eller e-post:  laaneadm@intrum.com  

Du kan også kontakte Intrum for spørsmål om:

• avtale om overgang mellom fast og flytende rente

• kortere nedbetalingstid på boliglånet

• innfrielse og ekstraordinær innbetaling på boliglånet

• Betalingsutsettelse  

 

Overføring av lån til annen låntaker

Overføring av lån til annen låntaker Søknad om overføring av lån til ny låntaker begrunnes vanligvis med samlivsbrudd og at én av låntakerne derfor ønsker å ta over boligen og låneansvaret alene. Lånet er ofte gitt med bakgrunn i to inntekter, og det kan være vanskelig å be tjene boliglånet alene. Dersom én av låntakerne skal ta over boliglånet må dette søkes om på vår hjemmeside: Sandnes.kommune.no. Det må kunne dokumenteres at en kan betjene lånet sammen med øvrige utgifter til husleie, strøm, livsopphold og eventuelt annen gjeld.

Gebyr

Det beregnes gebyr for endring av betalingsplan og for overføring av lån. Gebyrene faktureres av Intrum sammen med lånet.

Søknad om endring av lånevilkår

Søknadsskjema for søknad om endring av lånevilkår finner du her.

 

 

 

Sist oppdatert: 03.11.2023