account_circle Min side
HjemSosiale tjenesterKommunal husleiestøtte

Kommunal husleiestøtte

Du kan søke om husleiestøtte dersom du er tildelt, eller bor i en kommunal bolig og har lave inntekter, høye boutgifter og ikke er mottaker av sosialhjelp. Husleiestøtten beregnes på bakgrunn av antall personer i husstanden, samlet inntekt og boutgifter. Dersom du fyller kriteriene og får innvilget støtte, får du en reduksjon i husleien.

Retningslinjer for kommunal husleiestøtte  (link til retningslinjene) 

Hvem kan søke 

· Søker må bo i, eller fått tildelt kommunal bolig, (herunder omsorgsbolig, gjennomgangsbolig for vanskeligstilte, servicebolig) 

· Det er hovedpersonen på leiekontrakten som kan søke. Andre i husstanden føres på med navn og personnummer.  

· Ordningen gjelder ikke for beboere i boliger som kommunen leier inn til flyktninger 

Vilkår for å få støtte

a. Søker må ha søkt om statlig bostøtte gjennom Husbankens ordning 

b. Søker/ husstanden mottar ikke (løpende) økonomisk sosialhjelp fra NAV 

c. Støtten gis som redusert husleie til husstander som har lavere disponibelt beløp per måned, enn det som er fastsatt for ordningen (se vedlegg/link) 

d. Det er en forutsetning at søker selv bor i boligen 

e. Søkere som er selvstendig næringsdrivende, inngår ikke i ordningen  Det finnes enkelte unntak for punkt d) og e). 

Hva må legges ved søknaden? 

· Dokumentasjon på de 3 siste månedlige inntekter. På lønnsutbetalinger/trygdeslipper må det fremkomme navn og inntekt før og etter skatt. Dette gjelder for alle over 18 år i husstanden. 

· Dokumentasjon på skattemelding fra siste likningsår for alle over 18 år i husstanden 

· Dersom du trenger hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligtjenesten 

Slik søker du

Søknadsskjema finner du her

 

Søknadsfrist

Du kan søke hele året 

Hva skjer videre? 

· Søknaden blir behandlet fortløpende. Det er ingen søknadsfrist. 

· Boligtjenesten gjør en beregning av om du fyller kriteriene for å få innvilget husleiestøtte med redusert husleie på bakgrunn av informasjonen som er gitt/innhentet. 

· Du vil få svarbrev gjennom et vedtak.  

· Du kan klage på vedtaket. 

Klage

Det er klagerett på vedtak om kommunal husleiestøtte.     

· Klager må framsettes skriftlig.   

· Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok vedtaket. Dersom det foreligger særlige grunner, kan en be om å få forlenget klagefristen.   

· Det må opplyses om hva det klages på. Klagen må inneholde de endringer som ønskes gjort i vedtaket og evt. andre opplysninger av betydning.  

· Klagen skal være undertegnet.   

· Boligtjenesten kan gi veiledning i forbindelse med klager. Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Dette skjer ved å henvende seg til Boligtjenesten. 

· Dersom klagen ikke imøtekommes, behandles klagen i kommunens klagenemd for endelig avgjørelse.      

Klager sendes til:     

Sandnes kommune    Boligtjenesten    Postboks 583   4302 SANDNES    

Kontaktinformasjon  Boligtjenesten 

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes  Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes  E-postadresse: mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no  Telefonnummer: 51 33 50 00   

Sist oppdatert: 06.11.2023