map Kart account_circle Min side

Personvernerklæring for vaksinebestilling

Vi vil at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på riktig måte. Sikker behandling av dine personopplysninger vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende lover og regler.

Definisjoner (jf. lov om behandling av personopplysninger av 15.6.2018 nr. 38, jf. EUs forordning for personvern artikkel 4):

 • Personopplysning: Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person
 • Behandling: Enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes
 • Databehandler: Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige

Hvem er behandlingsansvarlig?

Kommunedirektør har hovedansvar for behandling av personopplysninger i Sandnes kommune.

Hva er formålet?

Formålet med behandlingen av gi innbyggere i Sandnes kommune tilbud om Covid-19 vaksine og utføre lovpålagte registreringer og journalføring ved vaksinering.
- Registrere og administrerer vaksinering til alle innbyggere.
- Informere innbyggerne om vaksinetidspunkt og påminnelser.
- Rapportere alle vaksinasjoner til nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.
- Ivareta journalplikt i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalloven.

Hva er det rettslige grunnlaget?

For at vi skal kunne registrere og behandle opplysninger om deg må vi ha et rettslig grunnlag. For vaksinering mot covid-19 vil det være at kommunen har en rettslig forpliktelse til å sørge for et tilbud for vaksinasjon av covid-19 til personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Denne forpliktelsen er hjemlet i smittevernloven § 3-8, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 3 første ledd bokstav c, jf. § 4a.

Hvilke land sitt lovverk er det som gjelder?

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysningsloven) av 15.6.2018 nr. 38 med tilhørende forskrift. EUs forordning for personvern (GDPR) gjort gjeldende med enkelte nasjonale tilpasninger.

Hvilke personopplysninger blir behandlet?

Digitale systemer som blir brukt for bestilling og gjennomføring av vaksinering og som lagrer personinformasjon beskrives under. Systemene lagrer nødvendig informasjon knyttet til formålet for hvert system.


C19.no (bestilling og administrering av vaksinasjon).
Databehandler: Kristiansund kommune

 • Pålogging via ID-porten.
 • Identitetsopplysninger (navn, personnummer, om du er helsepersonell).
 • Kontaktopplysninger (telefonnummer og adresse).
 • Andre opplysninger (hvilken vaksine du har fått, hvor mange doser, hvilket batchnummer, lokasjon for vaksinering og tidspunkt for vaksinering, hvem som er fastlegen din, og eventuelle referanser til journal i CGM helsestasjon).

Microsoft Forms (frivillig registrering for å stå på reserveliste)
Databehandler: Microsoft

 • Navn, telefon og fødselsdato og tidspunkt for registrering på listen.


CGM helsestasjon (journalsystem)
Databehandler: Sandnes kommune

 • Her journalføres alle vaksineringene.
 • Identitetsopplysninger (navn, personnummer, om du er helsepersonell).
 • Kontaktopplysninger (telefonnummer og adresse).
 • Andre opplysninger (hvilken vaksine du har fått, hvor mange doser, hvilket batchnummer, lokasjon for vaksinering og tidspunkt for vaksinering, hvem som er fastlegen din).
 • Helseopplysninger knyttet til gjennomført vaksinering.
 • Egenerklæringsskjema registreres.


Transponder – informasjon ut til innbyggerne

Databehandler: Transponder

 • Kontaktopplysninger (navn og telefonnummer)
 • Generell informasjon og tidspunkt for innkalling.
 • Tilbakemeldinger på ønske om vaksinering Ja/nei.


KS SvarUT,

Databehandler: Kommunenes sentralforbund (KS)

 • Kontaktopplysninger (navn og adresse)


Sysvak – Registrering/overføring av informasjon i nasjonalt vaksineregister av vaksineinformasjon

 • Kontaktopplysninger (fødselsnummer og navn)
 • Vaksinasjonsdato, vaksinetype, vaksinens navn, fullstendig batchnummer/lotnummer, produsent, eventuelt styrke og dosestørrelse.


Kopi av vaksinelister: (Excel, Sharepoint Online (Teams)
Databehandler: Sandnes kommune og Microsoft.
I enkelte tilfeller mellomlagres det dagslister i Excel format for manuell utfylling og sjekk på vaksinested.

Arkivsystem
Sandnes kommune er en offentlig virksomhet og er underlagt arkivloven. Det innebærer at vi har plikt til å lagre opplysninger om deg.

Hvor blir opplysningene hentet fra?

Personopplysninger som behandles for å få gjennomført vaksinering kan komme fra innbyggerne selv, pårørende, det sentrale folkeregisteret, kontakt- og reservasjonsregister og fastleger.

Hvilken informasjon blir delt med andre?

Når vaksinasjon er gjennomført overføres informasjon til nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK med kopi til fastlege.

Hvilke rettigheter har jeg?

 • Innsyn: Du har rett til å be om å få se hva som er lagret om deg.
 • Retting av informasjon: Du kan be oss rette eller supplere personopplysninger som er feilaktige eller misvisende.
 • Sletting av informasjon: I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg.
 • Begrenset behandling: Du kan kreve midlertidig stopp i behandling av opplysninger hvis du mener de opplysningene Sandnes kommune sitter på er unøyaktige eller at vi ikke har grunnlag for å behandle opplysningene. Vi vil da undersøke innsigelsene dine før opplysningene behandles videre.
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få utlevert alle opplysninger du selv aktivt har gitt oss om deg tilknyttet vaksinering av koronavaksine.
 • Protestere mot bruk av opplysninger: I helt spesielle tilfeller kan det hende du vil ønske å protestere mot bruk av personopplysninger. Dette gjelder hvis vi bruker opplysninger som ikke er nødvendige eller at vi ikke har ditt samtykke. Retten gjelder ikke dersom vi har tungtveiende grunner som går foran din protest.
 • Les mer om dine rettigheter på datatilsynet.no

Publisert: 02.03.2021

Sist endret: 02.03.2021