map Kart account_circle Min side

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å vise samfunnsansvar og dokumentere sin klima- og miljøinnsats.

Miljøfyrtårn tilbyr et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem – som skal hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen og stimulere til grønn omstilling. For private virksomheter kan det også øke konkurransekraften.

Hva tilbyr Miljøfyrtårn?

En oppskrift på hva virksomheten må gjøre (sertifiseringskriterier), redskaper for hvordan den kan gjøre det (digitale verktøy og veiledninger), hjelp til kontinuerlig og målrettet arbeid med høyere miljøprestasjoner, og lavere klimaavtrykk (styringsverktøy)

Hvordan bli miljøfyrtårn?

For å være et Miljøfyrtårn må virksomheten sertifiseres og deretter re- sertifiseres hvert tredje år.   Det må hvert tredje år lages en miljøkartlegging (miljøanalyse) som en del av sertifiseringen. Virksomheten må i denne kartleggingen oppfylle flere forhåndsdefinerte krav, samt lage en handlingsplan for det videre miljøarbeidet.   

Årlig klima og Miljørapport (innrapportering) som består av status, mål, gjennomførte tiltak og handlingsplan for året.  

Les mer på Miljøfyrtårn sine nettsider om hvordan du går fram for å oppnå Miljøfyrtårnsertifisering av din virksomhet.   

Få hjelp av en konsulent

Konsulentens rolle i Miljøfyrtårn er å guide og rettlede en virksomhet fra oppstart til sertifisering. Konsulenten er behjelpelig med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer for at virksomheten skal oppfylle sertifiseringskriteriene.

På Miljøfyrtårn sine nettsider kan du søke på godkjente konsulenter. Velg kategorien «konsulenter», fylke «Rogaland», kommune «Sandnes».

Virksomheter internt i Sandnes kommune sin organisasjon tar kontakt med: Jan Inge Abrahamsen e-post: jan.inge.abrahamsen@sandnes.kommune.no mobil: 91382575

Få tildelt en sertifisør for å godkjenne virksomheten

Sertifisøren kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene og at de riktige bransjekriteriene er anvendt. For å få tildelt en sertifisør, må virksomheten sende en e-post til CertNor , i god tid før ønsket sertifiseringstidspunkt. Enheter som er underliggende et hovedkontor skal sende henvendelse om sertifisør via hovedkontorkonsulenten i sin virksomhet.

Kulturinstitusjoner, inkludert idrett, betaler ikke kostnader for sertifisør. Bestillingen må merkes med "Rogaland-klyngen".

 

Miljøfyrtårnsertifikat

All bestilling av diplom og annet profileringsmateriell gjøres hos Stiftelsen Miljøfyrtårn her. Sertifikatet sendes direkte til virksomheten. 

Rapportering

Alle sertifiserte virksomheter skal levere rapport til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 1. april hvert år. Stiftelsen Miljøfyrtårn arrangerer kurs og webinarer i denne forbindelse. Resertifisering hvert tredje år.

Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering, se veileder resertifisering. Alt arbeid skal være ferdig, og Miljøfyrtårnportalen skal være oppdatert senest to uker før sertifiseringsmøtet.   Oversikt over klima- og miljørapport for godkjente virksomheter kan oversendes på forespørsel. 

Klimaregnskap

Klimaregnskap er et nyttig verktøy for å identifisere hvilke aktiviteter hos virksomheten som medfører størst utslipp av klimagasser, og til å vurdere tiltak for å redusere klimagassutslippene. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter får automatisk et oppdatert klimaregnskap hvert år basert på sine innrapporterte tall i styringsverktøyet.  

Sandnes kommune som virksomhet

Sandnes kommune har vedtatt at alle enheter i kommunens virksomhet skal Miljøsertifiseres.

Ta kontakt med kontaktperson i Sandnes kommune: Jan Inge Abrahamsen e-post: jan.inge.abrahamsen@sandnes.kommune.no, mobil: 91382575

Han kan hjelpe deg med: 

  • oppstart med utarbeidelse av sertifiseringsgrunnlaget for kommunale virksomheter.
  • bestillig av sertifisertifisør.
  • forespørsel om miljøfyrtårns klimaregnskap og ledelsens gjennomgang for årene 2019-2022.

Sist oppdatert: 12.02.2024