account_circle Min side

Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Skjenkebevilling for alkohol

Alle som driver et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol må søke om skjenkebevilling.

Skjenkebevilling gis til selskapet som skal drive stedet. For å kunne skjenke alkohol må du ha både servering- og skjenkebevilling. 

Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om skjenkebevilling skal innvilges.

Du kan søke om skjenkebevilling for:

 • Alkoholholdig drikk gruppe 1: inneholder over 2,5 og maks 4,7 prosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk gruppe 2: innholder over 4,7 og maks 22 prosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk gruppe 3: inneholder over 22 og maks 60 prosent alkohol

Vilkår

Det er en rekke vilkår knyttet til å kunne få skjenkebevilling. For nærmere informasjon om vilkår, se helsedirektoratets hjemmeside her.

Har du spørsmål kan kommunen kontaktes på e-post: kommuneadvokatbevillinger@sandnes.kommune.no 

Kunnskapsprøven i alkoholloven

Rogaland brann og redning IKS har ansvaret for å gjennomføre kunnskapsprøven i alkoholloven i Sandnes kommune. 

Ønsker du nærmere informasjon om denne prøven og når den kan avlegges, se Rogalad brann og redning IKS sin hjemmeside her.

Søknad

Søknadsskjemaet for skjenkebevilling finner du her.

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

 1. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet (Brønnøysundregistrene)
 2. Beskrivelse av driftskonsept (his dette ikke er beskrevet tidligere i skjemaet)
 3. Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 4. Målsatt plantegning over skjenkestedets areal og funksjoner
 5. Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet
 6. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve
 7. Organisasjonskart over eierforholdene
 8. Kopi av innholdsfortegnelse internkontrollsystem

Saksbehandling

Normal saksbehandlingstid i kommunen er 6-8 uker. Dette forutsetter at samtlige vedlegg følger søknaden. Søknaden vil bli forelagt politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Klage

Hvis søknaden blir avslått kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Klagen skal først behandles av kommunen, og hvis kommunen opprettholder avslaget skal klagen oversendes Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover
Forskrifter
Retningslinjer
Annen informasjon

 

Serveringsbevilling

Alle som skal drive et serveringssted hvor forholdene ligger til rette for spising/drikking på stedet behøver serveringsbevilling. 

Rogaland brann og redning IKS har ansvaret for å gjennomføre etablererprøven i alkoholloven for Sandnes kommune.

Ønsker du nærmere informasjon om denne prøven og når den kan avlegges, se Rogaland brann og redning IKS sin hjemmeside her.

Vilkår

Det er en rekke vilkår knyttet til å kunne få serveringsbevilling. Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søknad

Søknad om serveringsbevilling i Sandnes kommune

Vedlegg:

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
 • Firmaattest 
 • Skatteattest for søker
Saksbehandling

Normal saksbehandlingstid i kommunen er 6-8 uker. Dette forutsetter at samtlige vedlegg følger søknaden. Søknaden vil bli forelagt bl.a. politiet for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Klage

Hvis søknaden blir avslått kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Klagen skal først behandles av kommunen, og hvis kommunen opprettholder avslaget skal klagen oversendes Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyrer

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk
Etablererprøven

Lover

Serveringsloven

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) - Lovdata

Salgsbevilling for alkohol

Dagligvarebutikker eller spesialforretninger som ønsker å selge alkohol må søke kommunen om salgsbevilling. Kommunen kan gi bevilling til å selge alkoholholdig drikk gruppe 1 som inneholder mellom 2,5 og høyst 4,7 volumprosent. Bensinstasjoner eller kiosker kan ikke få slik bevilling. 

Vilkår

Det er en rekke vilkår knyttet til å kunne få kommunal salgsbevilling for alkoholholdig drikk.

Det er bl.a. knyttet krav til vandelen til sentrale personer i virksomheten som skal ha bevilling, og det er også krav om en godkjent styrer og stedfortreder for styrer. Både styrer og stedfortreder for styrer må ha bestått en kunnskapsprøve om alkoholloven.

Søknad

Søknadsskjemaet for salgsbevilling finner du her.

Følgende dokumentasjon skal følge søknaden:

 1. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av salgsstedet (Brønnøysundregistrene)
 2. Beskrivelse av driftskonsept (hvis dette ikke er beskrevet tidligere i skjemaet)
 3. Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 4. Målsatt plantegning over salgsstedets areal og funksjoner
 5. Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved salgsstedet
 6. Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve
 7. Organisasjonskart over eierforholdene
 8. Kopi av innholdsfortegnelse internkontrollsystem
Saksbehandling

Normal saksbehandlingstid i kommunen er 6-8 uker. Dette forutsetter at samtlige vedlegg følger søknaden. Søknaden vil bli forelagt blant annet politiet for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Klage

Hvis søknaden blir avslått kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Klagen skal først behandles av kommunen, og hvis kommunen opprettholder avslaget skal klagen oversendes Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lov

Alkoholloven

Forskrift

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Retningslinjer

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)
retningslinjer-for-salgs.pdf (sandnes.kommune.no)

Annen informasjon

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Skjenkebevilling for en enkelt anledning

Når trenger du skjenkebevilling for en enkeltstående anledning?

Hvis du skal arrangere et åpent arrangement som for eksempel festivaler og dansetilstelning trengs det skjenkebevilling for en enkeltstående anledning.

Hvem kan få skjenkebevilling for en enkeltstående anledning?

Det følger av kommunens retningslinjer for alkoholpolitikken at:

Det kan ut fra en konkret vurdering gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 for en enkelt anledning forutsatt at arrangementet tar hensyn til barn og unge. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 gis ikke til denne type arrangementer.

Vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år. Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Søknad

Søknad om skjenkebevilling for enkeltstående anledning må inneholder følgende opplysninger:

 1. Kort omtale av hva slags arrangement det søkes om bevilling i tilknytning til, og en beskrivelse av hvordan skjenkingen skal finne sted.
 2. Beskrivelse av målgruppen for arrangementet
 3. Dato og klokkeslett for planlagt skjenking.
 4. Om søknaden gjelder både alkoholholdig drikk gruppe 1 (f.eks. øl) og 2 (f.eks. vin).
 5. Navn på styrer og stedfortreder med styrer med personnummer og privat adresse på disse.
 6. Beskrivelse av hvordan skjenkingen skal skje med beskrivelse av sikkerhetstiltak/ kontrolltiltak og om vakthold.
 7. Tegning som viser skjenkeområdet som må være avgrenset/ avsperret.

Vedlegg til søknaden:

 • Tegning av skjenkeområdet

Gebyr for enkeltstående anledning er kr 420.

Send søknaden til: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

eller postmottak@sandnes.kommune.no

Saksbehandling

Normal saksbehandlingstid i kommunen er 6-8 uker. Søknaden vil bli forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Klage

Hvis søknaden blir avslått kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Klagen skal først behandles av kommunen, og hvis kommunen opprettholder avslaget skal klagen oversendes Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lenke til lov
Forskrifter

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Retningslinjer

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)
Sandnes kommunes retningslinjer for alkoholpolitikken

 

Ambulerende skjenkebevilling

For benyttelse av en ambulerende skjenkebevilling (lukket selskap) må det betales et gebyr på kr 420.


Når trenger du ambulerende skjenkebevilling?

Ambulerende bevilling er beregnet på sluttete lag hvor enten det tas betalt for alkoholen som serveres eller utleier står for en større del av arrangementet enn å leie ut lokalene, for eksempel vasker ut etterpå eller serverer mat.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangementer som bryllup, fødselsdags-selskaper eller andre jubileer så sant det ikke tas betalt for drikke og utleier kun leier ut lokalene til arrangementet.

I lokaler der det drives serveringsvirksomhet, må det alltid innhentes bevilling, bortsett fra når eier, leier eller ansatt benytter lokalene til eget bruk til sluttet selskap.

Hvem kan få ambulerende skjenkebevilling?

Søker må være fylt 20 år.

Det må dreie seg om et sluttet (lukket) selskap der alkohol skal selges. Med sluttet selskap forstås at det allerede før skjenkingen begynner er dannet en sluttet krets av bestemte personer som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale.

Bevillingshaver er ansvarlig for at skjenkingen foregår på en slik måte at reglene i gjeldende lov og forskrift overholdes, og at alkoholpolitiske hensyn ivaretas.

Bevillingshaver må først og fremst påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes utover tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen.

Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Ambulerende skjenkebevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin. 

Søknadsfrist: 1 uke før arrangementet. 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for ambulerende skjenkebevilling til lukket selskap finner du her

Har du spørsmål om prosessen?

Ta gjerne kontakt med oss på kommuneadvokatbevillinger@sandnes.kommune.no

Publisert: 10.05.2017

Sist endret: 10.05.2017