map Kart account_circle Min side
HjemLandbrukTilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Produksjons- og avløsertilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Telledato: 1. mars og 1. oktober

Søknadsfrist: 15. mars og 15. oktober 

Les mer om produksjonstilskudd på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Landbrukskontoret

Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

 

Avløsertilskudd ved sykdom, fødsel mv.

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, og tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Avløser ved ferie og fritid

Avløser ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekka utgifter til avløser. For å kunne få avløsertilskudd må foretaket disponere dyr per 1.1 ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Avløser ved sykdom og fødsel mv.

Avløser ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekka utgifter til avløser. For å kunne få avløsertilskudd må foretaket disponere dyr per 1.1 ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Landbrukskontoret

Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

 

Regionalt miljøprogram (RMP)

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Fylkesmannen disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

 Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Landbrukskontoret

Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Avlingssvikt

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha en klimatisk årsak som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten.

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Landbrukskontoret

Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

 

Miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadsfristen er 1. april og 1. oktober. Merk ny endring i forskriften. 

Formålet med tilskuddsordningen er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og redusere forurensningen eller fare for forurensing fra jordbruket. Eksempler på prosjekter som kan få tilskudd er renseparker, tiltak for å fremme biologisk mangfold, tilrettelegging for ferdsel/turveier, restaurering av steingarder og restaurering av verneverdige bygninger i landbruket med mer. I tillegg til sentral forskrift har kommunen egen strategiplan som skal brukes til behandling av søknader om tilskudd til miljøtiltak.

Strategiplan for Sandnes kommune 2017-2020.

Mer informasjon og søkndaskjema finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

 

Landbrukskontoret

Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Tilskudd til drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Landbrukskontoret

Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Søk om midler fra Innovasjon Norge 

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til

  • Etablering av ny virksomhet
  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i produksjonsanlegg
  • Nedskriving av rentekostnader
  • Investeringer i økologisk fruktdyrking
  • Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte

Midlene avsettes i jordbruksavtalen. De skal legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt. 

Mer informasjon finner du på nettsiden til Innovasjon Norge

Landbrukskontoret

Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

 

 

Sist oppdatert: 12.06.2024