map Kart account_circle Min side
HjemLandbrukSkogbruk

Skogbruk

Skogsforvaltningen i Norge er hjemlet i lov om skogbruk av 27.5.2005 nr 31. Loven skal fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfoldet, hensynet til landskapet, friluftsliv og kulturverdiene i skogen.

Skogfond

Skogeieren har plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at skogeieren selv kan bruke midlene til fremtidige investeringer på egen eiendom. Ordningen er opprettet for å sikre finansiering av bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren kan få pengene utbetalt når det er gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling oppnås delvis skattefritak, med unntak av utbetaling til dekning av merverdiavgift.

Skogfondsmidler kan brukes til:

 • All skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, kunstig kvisting, forhåndsrydding, grøfterensk, suppleringsgrøfting og gjødsling) underskudd ved tynningsdrift
 • Etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • Nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • Vegvedlikehold av skogsbilveger
 • Skogbruksplan
 • Skogforsikring
 • Grensearbeid i utmark
 • Kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • Miljøtiltak
 • Bioenergitiltak

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet (under overskriften "midler")

Tilskudd for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

 • Skogkultur
 • Veibygging
 • Miljøtiltak i skog
 • Utdrift av skogsvirke med taubane, hest, mv.
 • Andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

Formålet med ordningen er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, og å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet 

Landbrukskontoret

Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Sist oppdatert: 12.06.2024