map Kart account_circle Min side
HjemLandbrukLandbrukseiendom

Landbrukseiendom

Reglene om eierskap og forvaltning av arealressurser i landbruket kan spores mer enn 1000 år tilbake i tid. I dag legger særlig tre sentrale lover grunnlaget for bruk og bevaring av landbrukseiendommer: Odelsloven, konsesjonsloven og jordloven.

Konsesjon og boplikt for landbrukseiendom

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon. Det er mange unntak fra konsesjonsplikten. For eksempel gjelder ikke konsesjonsplikt eiendom du overtar fra nære slektninger. Også andre forhold kan føre til at overdragelsen unntas konsesjonsplikt. Du må da sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen. Ta kontakt med landbrukskontoret på telefon 51 33 52 60 eller send epost til landbrukskontoret@sandnes.kommune.no

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

Er du eier av en eiendom med jordbruksareal, har du plikt til å sørge for at jorda drives i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at du selv driver arealet eller leier bort arealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom for minimum ti år om gangen. Er du ny eier, må du innen ett år ta stilling til om du ønsker å drive arealet selv eller leie det bort. For å få fritak for driveplikten, må du sende søknad til kommunen. Kommunen kan gi fritak for en viss tid eller varig. Det kan også stilles vilkår for fritaket. Ta kontakt med landbrukskontoret på telefon 51 33 52 60 eller send epost til landbrukskontoret@sandnes.kommune.no

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Omdisponering og deling av landbrukseiendom

Har du tenkt å dele en eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, må kommunen godkjenne delingen.

Dersom formålet med delingen gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlova § 9, må samtykke til omdisponering godkjennes først. Ta kontakt med landbrukskontoret på telefon 51 33 52 60 eller send epost til landbrukskontoret@sandnes.kommune.no

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Nydyrking av arealer til jordbruksformål 

Nydyrking regnes som fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år.

Ønsker du å utvide ditt dyrkede areal, må du ha en plan for nydyrking som skal godkjennes av kommunen. Kommunen vil vurdere hvilke virkninger nydyrkingen vil ha for landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner. Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag etter nærmere bestemmelser. Ta kontakt med landbrukskontoret på telefon 51 33 52 60 eller send epost til landbrukskontoret@sandnes.kommune.no

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet

Bygging av landbruksvei 

Du må ha godkjenning av kommunen ved nybygging eller ombygging av landbruksvei.  

Det skal legges vekt på at veien fremmer rasjonell landbruksdrift og ivaretar gode helhetsløsninger uavhengig av eiendomsgrenser. Konsekvensene veien vil ha for natur, kulturminner og friluftsliv vil bli vurdert. Skal du opparbeide oppstillingsplass eller en enkel driftsvei som bare medfører ubetydelige inngrep i terrenget, trenger du ikke godkjenning.      Ta kontakt med landbrukskontoret på telefon 51 33 52 60 eller send epost til landbrukskontoret@sandnes.kommune.no

Les mer på nettsiden til Landbruksdirektoratet  

Sist oppdatert: 13.11.2023