account_circle Min side
HjemAdministrativ ledelse

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe er kommunens øverste administrative ledelse.

Gruppens medlemmer og felles ansvar

Kommunedirektørens ledergruppe består av kommunedirektøren og direktørene, og gruppen har et felles ansvar for å:

 • utforme en strategi for kommunen som aktiv og framtidsrettet samfunnsutvikler
 • utvikle den kommunale organisasjon, styringssystemer og arbeidsgiverpolitikk
 • ha helhetsperspektiv på våre tjenester og brukere 
 • påse at saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak i folkevalgte organer blir iverksatt
Direktørenes ansvar

Direktørene rapporterer direkte til kommunedirektør og vil innenfor sine respektive hovedområder og funksjoner ivareta følgende ansvar og plikter:

 • Fungere som kommunedirektør overfor resultatenhetene.
 • Ivareta intern kontrakt og lederoppfølging
 • Ha ansvar for saker til de politiske hovedutvalgene
 • Ha overordnet ansvar for tjenesteutvikling og planoppgaver
 • Ivareta samordning på tvers
 • Være arbeidsgiver for utvalgte stabsfunksjoner og resultatenhetsledere
Direktør Helse og Velferd

Elin Selvikvåg

Direktør Helse og Velferd

 • Boligtjenesten
 • Enhet for funksjonshemmede
 • Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering
 • Flyktningenheten
 • Fysio- og ergoterapi
 • Legetjenester
 • Legevakt, Jæren øyeblikkelig hjelp og Bedriftshelsetjenesten
 • Mestringsenheten
 • NAV
 • Sykehjem øst: Austrått, Forsandheimen, Lunde, Rovik og Riska
 • Sykehjem vest: Rundeskogen, Lura, Åse og Byhagen
 • Samordningsenheten
 • Sandnes Matservice
Direktør Oppvekst

Torill Jacobsen Kind

Direktør Oppvekst

 • 28 kommunale barnehager
 • 31 grunnskoler
 • Barne- og familieenheten
 • Helsestasjonstjenester
 • PPT
 • Senter for flerspråklige barn og unge
 • Styrket barnehage
 • Altona skole og ressurssenter
 • Sandnes læringssenter
Direktør Byutvikling og teknisk

Leif Aarthun Ims

Direktør Byutvikling og Teknisk

 • Samfunn, plan og bygg
 • Utvikling og gjennomføring
 • Park, idrett og vei
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Eiendom
 • Bydrift
 • Geodata
 • Landbruk
Direktør Organisasjon

Kristin Bø Haugeland

Organisasjonsdirektør

 • Fagstab (beredskapsleder, informasjonssikkerhetssjef, forhandlingssjef, personvernombud, miljøfyrtårn)
 • Dokumentsenter
 • HR og HMS
 • Digitalisering og IT
 • Politisk sekretariat
 • Servicekontor
Økonomidirektør

Torunn Skumlien Nilsen

Økonomidirektør og fung. direktør Kultur

 • Budsjett og analyse
 • Anskaffelser
 • Lønn
 • Regnskap
 • Stab (Kraftkontor, finansforvaltning, skatt, rammetilskudd m.m.)
 • Bibliotek
 • Kultur
 • Kulturskole
 • Landbruk
 • Sandnes kunst- og kulturhus

Sist oppdatert: 18.08.2023