account_circle Min side
HjemAdministrativ ledelse

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe er kommunens øverste administrative ledelse.

Gruppens medlemmer og felles ansvar

Kommunedirektørens ledergruppe består av kommunedirektøren og direktørene, og gruppen har et felles ansvar for å:

 • utforme en strategi for kommunen som aktiv og framtidsrettet samfunnsutvikler
 • utvikle den kommunale organisasjon, styringssystemer og arbeidsgiverpolitikk
 • ha helhetsperspektiv på våre tjenester og brukere 
 • påse at saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak i folkevalgte organer blir iverksatt

Direktørenes ansvar

Direktørene rapporterer direkte til kommunedirektør og vil innenfor sine respektive hovedområder og funksjoner ivareta følgende ansvar og plikter:

 • Fungere som kommunedirektør overfor resultatenhetene.
 • Ivareta intern kontrakt og lederoppfølging
 • Ha ansvar for saker til de politiske hovedutvalgene
 • Ha overordnet ansvar for tjenesteutvikling og planoppgaver
 • Ivareta samordning på tvers
 • Være arbeidsgiver for utvalgte stabsfunksjoner og resultatenhetsledere

Direktør Kultur og næring

 • Bibliotek
 • Kultur
 • Kulturskole
 • Landbruk
 • Næring
 • Sandnes kunst- og kulturhus

Kommunaldirektør Kultur og Næring Søren Jensen

Søren Jensen

Mobil: 959 06 776
Epost: 

soren.jensen@sandnes.kommune.no
Besøksadresse: 
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
Postadresse:
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

Direktør Helse og velferd

 

 • Aktiv kompetansebygging i Sandnes (AKS)
 • Boligtjenesten
 • Enhet for funksjonshemmede
 • Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering
 • Flyktningenheten
 • Fysio- og ergoterapi
 • Legetjenester
 • Legevakt, Jæren øyeblikkelig hjelp og Bedriftshelsetjenesten
 • Mestringsenheten
 • NAV
 • Sykehjem øst: Austrått, Forsandheimen, Lunde, Rovik og Riska
 • Sykehjem vest: Rundeskogen, Lura, Åse og Byhagen
 • Samordningsenheten
 • Sandnes Matservice
Kommunaldirektør Levekår - Elin Selvikvåg

Elin Selvikvåg

Mobil: 481 17 340
Epost: elin.selvikvag@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse:
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
Postadresse: 
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

Direktør Oppvekst

 

 • 28 kommunale barnehager
 • 31 grunnskoler
 • Barne- og familieenheten
 • Helsestasjonstjenester
 • PPT
 • Senter for flerspråklige barn og unge
 • Styrket barnehage
 • Altona skole og ressurssenter
 • Sandnes læringssenter

 

Kommunaldirektør Oppvekst barn og unge - Torill Jacobsen Kind
Torill Jacobsen Kind

Mobil: 480 28 115
Epost: torill.kind@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse:
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
Postadresse: 
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

Direktør Byutvikling og teknisk

 • Bydrift
 • Byggdrift
 • Klima, vann og miljø
 • Park, idrett og vei
 • Samfunn, plan og bygg
 • Utbygging
 • Kart, oppmåling og analyse

Kommunaldirektør Teknisk - Leif Aarthun Ims
Leif Aarthun Ims

Mobil: 904 11 383
Epost: leif.aarthun.ims@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse: 
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
Postadresse: 
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes 

Direktør Organisasjon

 • Fagstab (beredskapsleder, informasjonssikkerhetssjef, forhandlingssjef, personvernombud, miljøfyrtårn) 
 • Dokumentsenter
 • HR og HMS
 • Digitalisering og IT
 • Politisk sekretariat
 • Servicekontor

Portrettbilde av Kommunaldirektør Organisasjon Kristin Bø Haugeland
Kristin Bø Haugeland

Mobil: 994 06 923
Epost: kristin.bo.haugeland@sandnes.kommune.no
Besøksadresse: 
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
Postadresse: 
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

Økonomidirektør

 • Budsjett og analyse
 • Anskaffelser
 • Lønn
 • Regnskap
 • Stab (Kraftkontor, finansforvaltning, skatt, rammetilskudd m.m.)

Kommunaldirektør Økonomi - Torunn Skumlien Nilsen
Torunn Skumlien Nilsen

Mobil: 918 51 983
Epost: torunn.nilsen@sandnes.kommune.no 
Besøksadresse:
Sandnes rådhus, Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
Postadresse:
Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

Sist oppdatert: 18.08.2023