map Kart account_circle Min side

Trefelling

Sandnes kommune har som målsetting å ivareta og bevare kommunens grønne nærområder som viktige lokale og regionale økosystemer, og samtidig tilrettelegge for at grøntområdene tilbyr gode rekreasjonssteder for befolkningen i Sandnes. Trivsel og gode opplevelser for de som bruker nærområdene, samt biologisk mangfold, er viktig for å nå denne målsettingen. Trær og annen vegetasjon er viktige elementer i denne sammenheng. Det skal derfor søkes til kommunen før trær felles eller vegetasjon ryddes på kommunale grøntområder.

For å sikre at kommunens grønne nærområder skjøttes på en god måte må alle som ønsker å felle trær eller rydde vegetasjon på kommunens arealer søke om tillatelse til dette.

Det er også mulig å søke om langvarige skjøtselsavtaler gjennom dette skjema.

 

Vurderingskriterier

Prioriterte kriterier er trivsel og gode opplevelser for de som bruker nærområdene samt biologisk mangfold. Trær er viktige elementer i denne sammenheng. Gjeldende lovverk som vil ligge til grunn er i første rekke Naboloven. Her kan du lese naboloven.

Andre viktig momenter som vil bli vurdert i behandlingen av søknaden

  • Ulemper, eks. sol/skygge jfr. avstand til trær/topografi/orientering/høyde/tetthet
  • Vurdering av mulige konflikter mellom naboer og brukere av området
  • Estetiske vurderinger og treets/trærnes betydning i området
  • Treets alder, art, tilstand, livsløp
  • Klimatiske vurderinger - f.eks. økt vindeksponering v/fjerning av vegetasjon
  • Hensyn til det biologiske mangfoldet

Fjerning av trær for å oppnå utsikt innvilges vanligvis ikke.

 

Saksgang

Mottatte søknader blir behandlet normalt innen 2 måneder. De fleste søkere blir kontaktet for befaring under behandlingen av søknaden. Det er forbudt å blinke eller male trær. Utvalg for tekniske saker har den 08.12.10 godkjent at:

"Søker må felle trær/rydde vegetasjon selv, får veden og må fjerne alt hogstavfall. Søker har ansvaret for egen og omgivelsenes sikkerhet. I spesielle tilfeller kan kommunen av sikkerhetsmessige grunner felle trærne, men søker må kappe, fjerne hogstavfall og får veden. Dersom det ikke ryddes som anvist eller til avtalt tid må søker bekoste kommunens merarbeid. Dette gjelder også dersom søker ikke ønsker å gjøre en innsats selv."

Søkere som får innvilget søknaden er ansvarlig for at jobben blir utført slik som anvist og avtalt med Sandnes kommune. Av hensyn til naturmangfoldet er det et vilkår at trefelling ikke skjer i hekkeperioden fra 1. april til 20. august. Alt arbeid utføres av søker eventuelt i lag med naboer eller med andre som søker leier for å utføre arbeidet. Alt skjer for søkers regning og risiko, og omgivelsenes sikkerhet må ivaretas. 

Sist oppdatert: 15.05.2024