map Kart account_circle Min side
HjemIdrett, park og friluftslivPriser, stipend og påskjønnelser

Priser og stipend i Sandnes kommune

Sandnes kommune deler ut flere stipender og priser, Nedenfor finner du hvilke priser med tildelingskriterier og informasjon om hvordan forslag kan sendes inn.

Drømmestipendet

Søknadsfrist: kommer.

Les mer.


Sandnes kommunes frivillighetspris

Forslagsfrist: 1. november

Les mer

Formålet med frivillighetsprisen er å vise betydningen av det frivillige arbeidet som gjøres lokalt, og hedre de enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som her gjør en spesielt stor og viktig frivillig innsats. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler. Sandnes kommune deler ut inntil to frivillighetspriser hvert år; en innen kulturformål og en innen idrettsformål. 

Prisen består av:

 • En vase med inskripsjon og et diplom.
 • Kr 10.000 til den lokale, frivillige organisasjonen som prismottaker representerer, eller til det frivillige arbeidet som prismottaker deltar i.

Kriterier for tildeling:

 • Prisen kan gis til en person, en lokal forening, organisasjon eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats og engasjement til beste for lokalsamfunnet.
 • Prisen gis på grunnlag av frivillig arbeid over tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.
 • Det forutsettes at det frivillige arbeidet skjer uten at det utbetales lønn, eller er i tett tilknytning til kandidatens ordinære arbeidsplass. Bare ulønnet arbeid vil derfor bli vurdert.
 • Frist for å sende inn forslag er 1. november.
 • Utvalg for kultur, næring og innovasjon foretar tildelingen.
 • Frivillighetsprisen overrekkes av Ordfører ved sin årlige nyttårsmottakelse.

Forslag må inneholde:

    • Kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført.
    • Vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for lokalsamfunnet.
    • Kandidatens navn, adresse, telefon og e-postadresse
    • Forslag sendes:
    • Post: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
   E-post: postmottak@sandnes.kommune.no

 

Sandnes kommunes integreringspris

Forslagsfrist: 1. april

Les mer

Formål

Formålet med Sandnes kommunes integreringspris er å hedre frivillige lag og organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller næringslivsaktører som gjør en særlig stor innsats for inkludering og integrering av innvandrere i kommunen, enten det er gjennom fritidsaktiviteter, tiltak i nærmiljøet eller i arbeidslivet.

Prisen

Integreringsprisen består av en kunstgjenstand samt et diplom med begrunnelse for tildelingen.

Utlysning og informasjon

 • Informasjon om integreringsprisen vil være tilgjengelig på kommunens nettsider, og søknadsfrist vil bli gjort kjent i lokale medier. Organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner inviteres til å komme med forslag på aktuelle kandidater.
 • Forslagstiller kan kun sende inn ett forslag til kandidat.
 • Frist for å komme med forslag er 1. april.
 • Innsendte forslag skal inneholde en kort presentasjon av kandidaten, samt en redegjørelse om hva som gjør kandidaten aktuell som mottaker av prisen. Det bør oppgis navn på to referanser som kan kontaktes ved eventuelt behov for innhenting av ytterligere informasjon om kandidaten.

Priskomité

 • Priskomiteens mandat er å vurdere innkomne forslag til kandidater og beslutte årets mottaker av integreringsprisen.
 • Priskomitéen skal bestå av ordfører som leder av innstillingsprosessen, to representanter fra Sandnes kommunestyre, to representanter fra innvandrerrådet og næringssjef.

Innstillingsprosessen

 • Alle innkomne forslag skal registreres i kommunens elektroniske sak/arkiv.
 • Komiteen vurderer innkomne forslag og vedtar etter simpelt flertall.
 • Navn på mottakeren av årets integreringspris offentliggjøres i en pressemelding etter komitéens beslutning.
 • Selve overrekkelsen gjøres i samråd med prisvinneren.
 • Forslag sendes:
  Post: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
  E-post: postmottak@sandnes.kommune.no

(Vedtatt 03.02.2020.) 

  

Sandnes kommunes kulturstipend

Søknadsfrist: 1. april | Søknadsskjema

Les mer

Sandnes kommune deler hvert år ut inntil to kulturstipend à kr 20 000. Formålet med kulturstipendet er å støtte og inspirere unge kunst- og kulturutøvere i Sandnes til videreutvikling innen sitt område, og stimulere til fortsatt innsats for byens kulturliv. Det er ordfører som foretar overrekkelsen av kommunens kulturstipend.

Hvem kan søke?

 • Unge kunst- og kulturutøvere innen alle kultursjangre kan søke.
 • Søker må være bosatt i Sandnes.

Søknaden

 • Søknaden skal inneholde plan for bruk av stipendet, kostnadsoverslag, og opplysninger om eventuelle tidligere mottatte stipend.
 • Elektronisk søknadsskjema på kommunens nettside skal benyttes.
 • Utvalg for kultur, næring og innovasjon foretar tildelingen.
 • Søknadsfrist er 1. april.

Det gis ikke stipend til:

 • opplæringstiltak som er berettiget stipend fra Statens lånekasse for utdanning.
 • prosjekt som er gjennomført før utlyst søknadsfrist.

Rapportering

 • Tildelt stipend skal brukes i samsvar med de opplysninger som er oppgitt i søknaden, og senest ett år etter tildelingen.
 • Skriftlig rapport skal sendes postmottak@sandnes.kommune.no senest en måned etter at stipendet er brukt.

(Vedtatt 03.02.2020.) 

 

Sandnes kommunes idrettsstipend

Søknadsfrist: 1. april | Søknadsskjema

Les mer

Sandnes kommune ønsker å støtte og inspirere unge, aktive idrettsutøvere, og deler hvert år ut inntil to idrettsstipend à kr 20 000. Idrettsstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse og kunnskap innenfor sin idrettsgren. Ordfører foretar overrekkelsen av kommunens idrettsstipend.

Hvem kan søke?

 • Unge idrettsutøvere innen ulike idrettsgrener kan søke.
 • Søker må være bosatt i Sandnes.

Søknaden

 • Søknaden skal inneholde plan for bruk av stipendet, kostnadsoverslag, og opplysninger om eventuelle tidligere mottatte stipend.
 • Elektronisk søknadsskjema på kommunens nettside skal benyttes.
 • Utvalg for kultur, næring og innovasjon foretar tildelingen i lukket møte.
 • Søknadsfrist er 1. april.

Det gis ikke stipend til:

 • opplæringstiltak som er berettiget stipend fra Statens lånekasse for utdanning.
 • prosjekt som er påbegynt gjennomført før utlyst søknadsfrist.

Rapportering

 • Tildelt stipend skal brukes i samsvar med de opplysninger som er oppgitt i søknaden, og senest ett år etter tildelingen.
 • Skriftlig rapport skal sendes postmottak@sandnes.kommune.no senest en måned etter at stipendet er brukt.

(Vedtatt 03.02.2020)

 

Forslagsfrist: 1. april

Les mer

Formålet med Sandnes kommunes kulturpris er å hedre utøvere, organisasjoner eller institusjoner, som over tid har utmerket seg ved særlig stor innsats innen kulturlivet i kommunen. Ordfører foretar overrekkelsen av kommunens kulturpris.

Kulturprisen er på kr 20 000 og et grafisk blad utført av en lokal kunstner og et diplom.

Forslag til kandidater

 • Frist for å sende inn forslag er 1. april.
 • Innsendt forslag til kandidat skal inneholde:
  • kort redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført
  • vurdering av den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i Sandnes.
  • kandidatens navn, adresse, telefon og e-post adresse
  • Forslag sendes:
   Post: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes
   E-post: postmottak@sandnes.kommune.no

Utvalg for kultur, næring og innovasjon foretar tildelingen.

(Vedtatt 03.02.2020)

  

Forslagsfrist: 1. desember.

Les mer

Kommunal påskjønnelse gis til enkeltpersoner eller lag, som har vunnet offisielle Norske mesterskap, eller tatt medalje i nordisk mesterskap, europamesterskap, verdensmesterskap eller verdenscup sammenlagt. I tillegg påskjønnes deltakelse i olympiske leker eller paralympiske leker. Påskjønnelsen gis til deltagere i klasse senior og junior eldste klasse.

 • Påskjønnelsen blir gitt til personer som har sin bopel i Sandnes og lag som er registrert i Sandnes.
 • Andre kulturprestasjoner hedres etter skjønn. Ordfører, leder av Utvalg for kultur, næring og innovasjon, bymiljøsjef og kultursjef foretar dette skjønn i fellesskap.
 • Frist for å melde inn til resultater er 1. desember.
 • Den kommunale påskjønnelsen finner sted ved ordfører sin årlige nyttårsmottakelse.

(Vedtatt 03.02.2020)

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Kultur

 • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
 • epost

 

Sist oppdatert: 06.03.2024