map Kart account_circle Min side
HjemIdrett, park og friluftslivMotorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark kan ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.

Derfor har vi et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark og vassdrag, og slik bidrar til å verne om naturmiljøet, sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier og minimere ulemper fra motorisert ferdsel.

Hvem gjelder reglene for?

Alle som bruker motorbåt, vannscooter, helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøscooter, ATV, gravemaskin, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykler i utmark, bør kjenne til reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag. 

Hva sier reglene?

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven. 

På innsjøer mindre enn 2 km2 er bruk av motorfartøyer i utgangspunktet forbudt. Forbudet gjelder for både bensin- eller elmotor. I Sandnes er har vi ett vassdrag som er større enn 2 km2 – Ims-Lutsi. Motorferdselen på Ims-Lutsi er regulert gjenneom egen forskrift: https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1995-10-17-993. Her er det kun tillatt å bruke båt med inntil 5 hk.

Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi tillatelse innenfor rammene av regelverket.

All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Loven gjelder også for fremkomstmidler drevet med elektrisk motor. El-sykkel regnes som motorkjøretøy etter motorferdselloven, men du kan likevel bruke el-sykkel i utmark.

Verneområder kan ha egne regler for motorferdsel i utmark og vassdrag.

Søknadsskjema

Klikk her for å laste ned søknadsskjema

Klikk her for å laste ned veiledning til søknadsskjema

Søknadsskjema sendes til postmottak@sandnes.kommune.no

Utfyllende informasjon

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde

 

Sist oppdatert: 25.06.2024