map Kart account_circle Min side

Meddommer

Kort fortalt:

  • En meddommer (lekdommer) er en ikke-juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med å ta avgjørelser i rettssaker.
  • Sandnes kommunestyre oppnevner meddommere til Sør-Rogaland tingrett, Gulating lagmannsrett og Jordskifteretten og foreslår skjønnsmedlemmer som oppnevnes av Rogaland fylkeskommune.
Hva er en meddommer og hvilke oppgaver har en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året.

De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Sør-Rogaland tingrett eller Gulating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Les mer om hva det vil si å være meddommer her.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Sandnes kommune. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Sandnes kommune du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Se krav til vandel, og hvilke stillinger du ikke kan ha, i domstollovens § 70-72.

Informasjon om ulike typer meddommere

Ulike typer meddommere

Alminnelig meddommer i tingrett og lagmannsrett

Jordskiftemeddommer

Skjønnsmedlem

Informasjon om de alminnelige domstolene

De alminnelige domstolene | Norges domstoler

Praktisk informasjon om vervet som meddommer

Praktisk informasjon om vervet som meddommer

Offentlig innsyn i gjeldende meddommerutvalg 2021-2024

Offentlig innsyn i gjeldende meddommerutvalg (01.01.2021-31.12.2024)

Velg enhet fra listen for å se valgte meddommere for inneværende periode.
Velg en kommune for å se meddommere i tingretten, lagmannsretten eller jordskifteretten.
Velg en fylkeskommune for å se skjønnsmedlemmer.
Velg Domstoladministrasjonen for å se arbeidslivskyndige.

Oppnevning av meddommere for perioden 2025-2028

Kommunestyret behandlet i møtet 27.05.2024 sak om oppnevning av meddommere til Sør-Rogaland tingrett (sak 80/24), Gulating lagmannsrett (sak 81/24) og Jordskifteretten (sak 82/24) for perioden 01.01.2025-31.12.2028. 

Har du spørsmål?

Informasjon om de ulike domstolene finner du på www.domstol.no.

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til e-post til politisk sekretariat ved Sissel Hauge-Vikane eller telefon 993 24 801.

Sandnes kommunes håndtering av personopplysninger

Slik behandler Sandnes kommune dine personopplysninger
Sandnes kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på nettsiden. Personvernombud er Bjarte Aanestad, e-post: bjarte.aanestad@sandnes.kommune.no, mobil 454 73 049.

Bakgrunn for hvorfor kommunen samler inn data - formål
Ifølge domstolloven 4de kapittel fra §64, skal det for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten være to utvalg av meddommere i hvert domssogn, ett for kvinner og ett for menn. Det er domstolleder som fastsetter antall meddommere det er behov for.

Kommunene mottar bestilling fra de ulike domstolene og plikter så ifølge domstolloven §65 å rekruttere det bestilte antall meddommere.

Hvordan samler kommunen inn data
Ved rekruttering annonseres det i aviser, sosiale medier, kommunens nettside. I tillegg mottar aktive meddommere tilbud om å fortsette.

Interesserte melder sin interesse ved å søke på vervet og oppgir da navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, yrke og tittel i skjemaet som brukes.
Personopplysningene registreres og lagres sikkert i et Lekdommer-system.

Vandelssjekk
Liste som inneholder navn og fødselsnummer sendes på sikre linjer til politiet for vandelssjekk. Personer som etter domstollovens §72 ikke er egnet til å bli meddommere blir fjernet fra listen.

Politisk behandling
Kommunestyret behandler og velger meddommere innen 1. juli og personopplysninger til valgte personer registreres og oppbevares i kommunens arkivsystem samt datasystemet Lekdommer.

Domstoladministrasjonen
Etter at kommunestyret har vedtatt utvalget av meddommer sendes en gjenpart av personopplysningene til domstolene som igjen registrerer og oppbevarer dette i sitt eget datasystem.

Lagring
Alle personopplysningene til de valgte meddommere arkiveres i kommunens arkivsystem for bestandig. I tillegg oppbevares historikk for aktive meddommere i Lekdommersystemet, dette gjelder også historikk knyttet til tidligere meddommere. Dersom du ønsker denne historikken slettet må du be om dette.

Dine rettigheter
Dersom våre opplysninger om deg ikke er riktige har du rett til å få korrigert disse. Det gjelder også dersom vi ikke har fullstendige opplysninger om deg.

Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv.
Opplysninger som er arkivpliktige arkiveres i kommunens arkivsystem, i dette tilfellet søknad om verv som meddommer. I tillegg arkiveres henvendelser som for eksempel søknad om fritak i valgperioden. Søknad om fritak for enkeltsaker håndteres av rettssystemet og ikke av kommunen. I Lekdommersystemet oppbevares en samlet historikk for hver enkelt meddommer, dvs. hvilken periode hver enkelt er valgt for og hvilke utvalg.
Du kan lese mer om hvordan du ivaretar dine rettigheter i kommunens personvernerklæring som du finner på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du mener behandlingen strider mot personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem finner du på nettsidene til Datatilsynet.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets sider.

 

 

 

Sist oppdatert: 03.07.2024