account_circle Min side

Meddommer

Kort fortalt:

  • Sandnes kommunestyre oppnevner nye meddommere til Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett hvert fjerde år.
  • Neste hovedinntak av meddommere er våren 2024.
Hva er en meddommer?

En meddommer er en person uten juridisk utdannelse som deltar i behandlingen av en rettssak på lik linje med domstolens egne dommere (fagdommere).

Mer informasjon om Hva er en meddommer kan du lese her.

Praktisk informasjon

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.

Hvem kan bli meddommer?

Det er domstolloven §§ 70-72 (lovdata.no) som beskriver grundig hvem som kan og ikke kan velges som meddommer.

Hvem som kan være meddommer er regulert i domstolloven kapittel 4. Kort forklart må du:

  • snakke og forstå norsk, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven
    ha fylt 21 år og være under 70 år når du velges
  • ikke være fradømt stemmeretten
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling, eller i konkurskarantene
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen
  • på valgtidspunktet være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene
  • ikke være dømt for visse straffbare forhold, se domstolloven § 72

Hvem kan ikke være meddommere?
Noen yrkesgrupper kan ikke være meddommer, blant annet stortingsrepresentanter, ansatte i Justisdepartementet, påtalemyndigheten og politiet, eller praktiserende advokater, se domstolloven § 71.

Fritak fra vervet

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommer i to perioder tidligere, jf domstollovens § 74.

Søknad om fritak må begrunnes og sendes på e-post til Politisk sekretariat. 

Har du spørsmål?

Informasjon om de ulike domstolene finner du på www.domstol.no

Neste hovedinntak av meddommere er våren 2024.

Eventeulle spørsmål kan rettes på e-post til politisk sekretariat ved Sissel Hauge-Vikane eller telefon 993 24 801.

Sist oppdatert: 27.01.2023