account_circle Min side

Meddommer

Kort fortalt:

 • En meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med fagdommer er med å ta avgjørelser i rettssaker.
 • For å bli meddommer må du være over 21 år og være folkeregistrert i Sandnes kommune.
 • Kommunen vil rekruttere nye meddommere våren 2024 for perioden 2025-2028.
 • Søknadsskjema vil bli lagt ut på denne siden når ny periode nærmer seg.
Hva er en meddommer?

En meddommer er en person uten juridisk utdannelse som deltar i behandlingen av en rettssak på lik linje med domstolens egne dommere (fagdommere).

Mer informasjon om Hva er en meddommer kan du lese her.

Praktisk informasjon

Rettigheter

Å være meddommer er en viktig samfunnsoppgave og en samfunnsplikt. Meddommere har derfor krav på å få dekket utgiftene en har hatt i forbindelse med oppdraget. Statens reiseregulativ benyttes og den som blir trukket i lønn fra arbeidsgiver har krav på å få dette dekket. Dette gjelder også selvstendig næringsdrivende.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Sandnes kommune, domstolloven §§ 70-72 (lovdata.no). Noen av disse kravene er at:

 • du er folkeregistrert i Sandnes kommune
 • du må ha fylt 21 år og være under 70 år når du velges 
 • du må nakke og forstå norsk, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven
 • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
 • du må ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling, eller i konkurskarantene
 • du må ikke være dømt for visse straffbare forhold, se domstolloven § 72
 • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
 • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Hvem kan ikke være meddommere?
Noen yrkesgrupper kan ikke være meddommer, blant annet stortingsrepresentanter, ansatte i Justisdepartementet, påtalemyndigheten og politiet, eller praktiserende advokater, se domstolloven § 71.

Fritak fra vervet

En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommer i to perioder tidligere, jf domstollovens § 74.

Søknad om fritak må begrunnes og sendes på e-post til Politisk sekretariat. 

Har du spørsmål?

Informasjon om de ulike domstolene finner du på www.domstol.no

Neste hovedinntak av meddommere er våren 2024. Da legger vi ut søknadskjema på denne siden.

Eventeulle spørsmål kan rettes på e-post til politisk sekretariat ved Sissel Hauge-Vikane eller telefon 993 24 801.

Sist oppdatert: 13.06.2023