map Kart account_circle Min side
HjemBolig og byutviklingReguleringsplanerReguleringsplaner under arbeid

Reguleringsplaner under arbeid

Her finner du reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Kommunestyret.

   

 

Varsel om oppstart av planarbeid

Frist for innspill: 26.07.2024

Mer informasjon:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Devalayam i Rogaland, varsles det om at følgende planarbeid er satt i gang:

Plan 202406 - Detaljregulering av Brunesveien 30, Skjæveland

Formålet med reguleringsarbeidet Planområdet er på ca. 4 daa, og omfatter eiendommen gnr/bnr 52/115. Formålet med planen er å legge til rette for tjenesteyting med tilhørende kontorer og fasiliteter. Eksisterende bygg skal brukes til menighetshus med kontor og tilhørende korttid overnattingsplass knyttet til drift av menigheten. Det planlegges ingen endringer av bygget.

Planforslaget er vurdert i forhold til §8 og §10 i forskrift om konsekvensutredninger og vurderes ikke å omfattes av forskriften. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan, og det vurderes ikke å få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter § 10 a-h. I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang.

Varslingsdokumenter:

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

Merknader og innspill:

Eventuelle merknader sendes innen 26.07.2024 til margrete@prosjektil.no med kopi til Sandnes kommune, postmottak@sandnes.kommune.no eller til Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, med kopi til Sandnes kommune v/Byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes. Alle innspill merkes: «Merknad plan 202406»

 

Frist for innspill: 17.06.2024

Mer informasjon:

Plansjefen gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang, i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8:

Plan 202401- Områderegulering for Hana lokalsenter

Planområdet utgjør cirka 167 dekar og ligger i Sandnes kommune, helt øst i Øvre Hana grunnkrets.

Gjennom å utarbeide områderegulering for Hana lokalsenter ønsker Sandnes kommune å følge opp kommuneplanens ambisjoner for lokalsenteret og etablere et formelt reguleringsmessig grunnlag for videreutvikling og endring av området.

Målet med endring av området er å oppnå økt attraktivitet for beboere, næringsliv og besøkende. Virkemidlene for å øke attraktiviteten er stedsomforming og kvalitetsheving av omgivelsene. Dette handler om å skape et mer bærekraftig og inkluderende område som reflekterer og støtter ønskene til lokalbefolkningen og bidrar positivt til kommunen som helhet.

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes disponert som sentrumsformål, kombinert bebyggelse og anleggsformål, boligbebyggelse, idrettsanlegg, offentlig eller privat tjenesteyting og samferdselsanlegg.

Kommunen har vurdert at det skal utarbeides konsekvensutredning etter KU-forskriften og områdeplanen skal ha planprogram etter § 6 a, da den kommer inn under vedlegg II nr. 10b.

Forslag til planprogram for ovennevnte plan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Planoppstart er kunngjort og planprogram lagt ut på https://www.sandnes.kommune.no/planerunderarbeid under «Igangsatte reguleringsplaner».

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt hjemmelshavere, vil få egen melding.

 

Varslingsdokumenter:

Lenke til Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til Lenke til Arealplaner.no

Merknader og innspill:

Eventuelle merknader må være innkommet Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 17.06.2024.

 

 

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

 

Oversikt over  reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn.

 

Høringsfrist: 14.06.2024

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 24.04.24 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:  

Plan 202217 – Detaljregulering for Felt J Sinahaven, Norestraen

Planen legger til rette for utbygging av 1900 m2 BRA kontor, forretning og tjenesteyting langs Strandgata. Planforslaget sikrer at vernet bebyggelse fra områdeplan 2011103 flyttes til planområdet og settes i stand som kontorlokaler. Dette er Strandgata 83, med bolig og uthus. Bygningene ligger i felt C i områdeplanen. Videre er det to vernede bygg i Strandgata 69 og 69B, med bakeri, mjøllager og bolig som ligger i felt D i områdeplanen. Planområdet utgjør cirka 2,8 dekar

 

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

 

 

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Høringsfrist: 14.06.2024

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 24.04.2024 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:  

Plan 202122 – Detaljregulering for gnr. 102 bnr.110 - Hommersåkveien

Planen legger til rett for utbygging av 26 nye boenheter i form av rekkehus og flermannsbolig, og en dagligvarebutikk. Eksisterende bolig, med adresse Hommersåkveien 79, videreføres iht. gjeldende plan. Totalt antall boenheter, inkludert eksisterende eiendom, blir 28 med en BRA på omtrent 5000m2. Dagligvarebutikk reguleres med en størrelse på 1250m2 og dette gir et samlet BRA på 6.250m2. Planområdet utgjør cirka 15,4 dekar.

 

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

 

 

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Nylig vedtatte reguleringsplaner

 
Oversikt over vedtatte reguleringsplaner og planendringer de siste tre måneder. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår Kommunekart Sandnes

Godkjent dato: 04.03.2024

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 04.03.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:  

Plan 202015 - Detaljregulering for gnr. 70 bnr 244, 245 og 215, Jadarmarka - Trones

Planen legger til rette for utbygging av 9 eneboliger i kjede og en offentlig park. Planområdet er cirka 6,1 dekar der parken utgjør cirka 1,4 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. I denne sak er klagefristen satt til 18.04.2024 på grunn av påsken. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

Godkjent dato: 04.03.2024

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 13.11.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:  

Plan 201926 - Detaljregulering for Somaveien 1, Lura

Planen legger til rette for utbygging av 43 500 m² bruksareal for næringsbebyggelse (BRA), fordelt på en bigboks-forretning med store handelsenheter, og et mindre bygg for næringsbebyggelse i kategori 2. Planområdet utgjør cirka 36 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

 

Klage på vedtatt reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av kommunestyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for by- og samfunnsutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Statsforvalteren som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • e-post

Byplanavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • e-post

 

 

 

Sist oppdatert: 17.06.2024