account_circle Min side
HjemBolig og byutviklingReguleringsplanerReguleringsplaner under arbeid

Reguleringsplaner under arbeid

Her finner du reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Kommunestyret.

   

Varsel om oppstart av planarbeid

 

Plan 202207 Detaljregulering for Gravarsveien 7 - MAXI-Sandnes, gnr 39 bnr 1526

Frist for innspill: 04.04.2024

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

COWI AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven §12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid settes i gang:

Plan 202207 Detaljregulering for Gravarsveien 7 - MAXI-Sandnes, gnr 39 bnr 1526

Planarbeidet skal legge til rette for en videre utvikling av Maxi og eiendommen med tilhørende infrastruktur, for å bidra til en helhetlig utvikling av nærmiljøet og sentrum i Sandnes. Planområdet skal fortettes med utbyggingsvolum rundt dagens Maxi-senter. Området betegnes som felt K29 i Kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018–2035, er regulert til kombinert bebyggelse, og legger til rette for fortetting i sentrum. Området er i dag uregulert.

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning ettersom planinitiativet legger opp til utvikling av bolig som ikke er i samsvar med overordnet plan. Vedlegg I punkt 25, og Vedlegg I, pkt. 24. Forslag til planprogram for ovennevnte plan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Videre varsles det herved om oppstart av forhandlinger mellom Scala Maxi Sandnes og Sandnes kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.
Hovedspørsmål utbyggingsavtalen skal ta opp er opparbeidelseskrav i forbindelse med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.
Det blir også anledning til å uttale seg til planforslaget under høring og offentlig ettersyn etter utvalg for by- og samfunnsutviklings førstegangsbehandling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i utvalg for byutvikling og bystyret.
En vil be om at eventuelle leietakere blir informert.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Høringsdokumenter:

Lenke til dokumenter(pdf)

Lenke til arealplaner.no

Merknader og innspill sender du til:

Adam Brennhaugen v/ COWI AS, postboks 8034, 4068 Stavanger, eller til adbn@cowi.com, med kopi til postmottak@sandnes.kommune.no, Skriftlig innspill til Sandnes kommune, byplanplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, 

 

Frist for merknader er 04.04.2024.

 

 

Plan 202313 Detaljregulering for Foss Vatne sandtak gnr 10 bnr 1 og 5 - Noredalen

Frist for innspill: 28.02.2024

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Vial AS gir på vegne av Foss-Vatne Sandtak AS melding om følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan-og bygningsloven (pbl) §§ 12-8:

Plan 202313 Detaljregulering for Foss Vatne sandtak gnr.10 bnr. 1 og 5 – Noredalen

Formålet med planen er å detaljregulere utvidelse av eksisterende masseuttaksområde, samt sikre tilbakeføring av landbruksareal etter endt uttak.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2023 – 2038 disponert til råstoffutvinning. Eksisterende uttak er regulert i plan 2004135 - Reguleringsplan for masseuttak på gnr. 10, bnr. 1,32 m.fl.

Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: Planen kommer inn under KU-forskriftens § 8 og vedlegg II punkt 2 a) om mineraluttak. I henhold til § 10 avsnitt 3 punkt a) utløser det KU-plikt fordi planen kan komme i konflikt med Kyllesvatnet naturreservat. Planer etter § 8 skal ikke ha planprogram.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Høringsdokumenter:

Lenke til dokumenter(pdf)

Lenke til arealplaner.no

Merknader og innspill sender du til:

Vial AS v/Kristin Yoon, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger eller e-post til ky@vial.no med kopi til postmottak@sandnes.kommune.no, Skriftlig innspill til Sandnes kommune, byplanplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, 

 

Frist for merknader er 28.02.2024.

 

Plan 202317  Detaljregulering av felt ABA2 i IKDP Forus

Frist for innspill: 14.03.2024

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Plansjefen gir med dette i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:  

Plan 202317 Detaljregulering av felt ABA2 i IKDP Forus

Planområdet er omlag 191 daa og avgrenses som vist på vedlagte kart. Hoveddelen av området er i dag uregulert og skal reguleres i tråd med gjeldende interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) hvor planområdet er disponert som «annen bebyggelse og anlegg». Formålet med planen er å legge til rette for samlokalisering av virksomheter som driver innen renovasjon og gjenvinning på Forus. Forus). Fremtidig
arealformål er energi, fjernvarme og renovasjonsanlegg med tilhørende funksjoner.


Konsekvensutredning


Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet omfatter tiltak med samlet bruksareal (BRA) som utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1 og tilhørende forskrift. Det er derfor utarbeidet planprogram som redegjør for aktuelle utredningstema. Planprogrammet sendes med dette på høring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9.

 

Høringsdokumenter:

Lenke til dokumenter(pdf)

Lenke til arealplaner.no

Merknader og innspill sender du til:

e-post til kbk@aros.no med kopi til postmottak@sandnes.kommune.no, eller ved brev til
Aros Arkitekter AS v/ Kristin B. Kvaløy, Havnegata 15, med kopi til Sandnes kommune, byplanplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, 

 

Frist for merknader er 14.03.2024.

 

 

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Oversikt over  reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 28.03.2024

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Byplansjefen har i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 fjerde ledd, besluttet å sende på høring forslag til oppheving av:  

Plan 80118 - Reguleringsplan for Gramstaddalen, Vatnefjellprosjektet

Planen åpner for ca. 506-528 boliger og planområdet utgjør cirka 655 dekar. Reguleringsplanen er aldri blitt realisert og er vurdert å være i motstrid med gjeldende kommuneplan for Sandnes 2023-2038.  

Eventuelle merknader til forslaget om oppheving av reguleringsplanen må være sendt til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 28.03.2024

 

Høringsdokumenter:  Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

 

 

 

Høringsfrist: 08.03.2024

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 10.01.2024 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:  

Plan 201704  Detaljregulering for gnr 34 bnr 465 – Kleivane B1

Formålet med planen er å legge til rette for  tett-lav boligbebyggelse med tilhørende funksjoner som grøntdrag, lekearealer, parkering og renovasjon. Det planlegges for 125 boenheter med en maksimal BRA på 25.130m2. Planområdets areal er 52,2daa.

 

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

 

 

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 13.03.2024

Mer informasjon:

Type plan: Områderegulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 06.12.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:  

Plan 202101  Områderegulering for Lura sørvest med Kvadrat

Planen legger til rette for utbygging mellom 500 og 660 boliger, i hovedsak leiligheter. Det anlegges ny bebyggelse mot vest (uten boliger) som vil skjerme planområdet for trafikkstøy fra E 39 motorveien. Ny boligbebyggelse mot øst i form av store kvartaler vil skjerme mot trafikkstøy fra Forussletta (bussveien).

Det er fastlagt en øvre ramme for handelsareal i planområdet, satt til 72 500 m². I tillegg gir planen rammer for generell tjenesteyting. Det åpnes spesielt for å etablere helsesenter eller skøytehall for bydelen innenfor planområdet. Planområdet utgjør cirka 195 dekar

 

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

 

 

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Nylig vedtatte reguleringsplaner

 
Oversikt over vedtatte reguleringsplaner og planendringer de siste tre måneder. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår Kommunekart Sandnes

Godkjent dato: 13.11.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 13.11.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:  

Plan 202121 - Detaljregulering for gnr. 62 bnr 128 - Folkvordveien 76 - Stangeland

Planen legger til rette for utbygging med småhusbebyggelse i form av 9 eneboliger i kjede. Planområdet utgjør cirka 3,2 dekar, og utnyttelsen er angitt med 99% BRA.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

Godkjent dato: 13.11.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 13.11.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:  

Plan 202205 - Detaljregulering for industri/lager på felt ILS1 Vagle, gnr 52 bnr 297

Planen legger til rette for utbygging av inntil 72 000 m2 BRA (bruksareal) næring, eller inntil 32 000 m2 BYA (bebygd areal). Planområdet utgjør cirka 54 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

Godkjent dato: 13.11.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 13.11.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:  

Plan 202202 – Detaljregulering for gnr 96 og bnr 299 - Uskakalven

Planen legger ellers til rette for utbygging av 2 nye hytter på 60m2 hver, samt videreføring av eksisterende hytte på 80m2. Planområdet er cirka 4,8 dekar.  

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

 

Klage på vedtatt reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av kommunestyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for by- og samfunnsutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Statsforvalteren som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • e-post

Byplanavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • e-post

 

 

 

Sist oppdatert: 16.01.2023