account_circle Min side
HjemBolig og byutviklingReguleringsplanerReguleringsplaner under arbeid

Reguleringsplaner under arbeid

Her finner du reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Kommunestyret.

   

Varsel om oppstart av planarbeid

 

Plan 202213  Detaljregulering for barneskole på Hommersåk

Frist for innspill: 29.10.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Høring av Planprogram Plan 202213 Detaljregulering for barneskole Hommersåk

Asplan Viak varsler i samsvar med plan- og bygningslovens § 4-1, at planprogram for ny barneskole på Hommersåk sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Varsel om igangsetting av reguleringsplan 202213 – Detaljregulering for barneskole på Hommersåk ble sendt ut 16.12.2022. Kommunestyret vedtok i sak 30/23 (17.04.23023) og 77/23 (19.06.2023) at skolens idrettshall skulle utvides til dobbel størrelse. Utvidelsen førte til at samlet areal for skole og idrettshall ble større enn 15 000m2 og dermed utløser krav om konsekvensutredning, i henhold til Forskrift om konsekvensutredning.

Planer med krav om konsekvensutredning skal i henhold til plan- og bygningsloven ha et planprogram. Planprogrammet beskriver målsetningene for planen, overordnede føringer og rammer for planarbeidet, planavgrensning, plan for utredninger og medvirkningsopplegg, i tillegg til å gi informasjon om planprosessen og fremdriftsplan for arbeidet. Planprogrammet sendes på høring og fastsettes deretter i Sandens kommune av Utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Når planprogrammet er fastsatt, fortsetter arbeidet med detaljreguleringsplanen. Det blir anledning til å uttale seg til selve planforslaget under offentlig ettersyn etter at det er 1. gangsbehandlet i Utvalg for By- og Samfunnsutvikling. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil deretter skje i Utvalg for By- og Samfunnsutvikling og Kommunestyret. 

Høringsdokumenter: Lenke til dokumenter(pdf)

Lenke til arealplaner.no

Innspill sendes:

Eventuelle innspill sendes til: Asplan Viak AS v/Lene Bjørnø,  lene.bjorno@asplanviak.no , Asplan Viak AS, Østervågkaien 1A, 4006 Stavanger

Send kopi til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Endring av Plan 2014133 Detaljregulering for masseuttak og massedeponi for Velde på gnr 9, bnr 7 m fl Kylles

Frist for innspill: 20.10.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering, planendring

Multiconsult gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at arbeid med følgende reguleringsendring blir satt i gang:

Utvidelse av massedeponi på sviland Varsel om oppstart av planendring

Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende tipp på Velde sitt område på Sviland. Utvidelsen innebærer omregulering fra LNFR til bebyggelse og anlegg. Arealet er båndlagt etter lov om kulturminner med hensynssone bevaring kulturmiljø, og vil derfor kreve en frigivning av kulturminnet.

Omreguleringen vil være i tråd med gjeldende kommuneplan. Grensen for endringen følger plangrensen i vest og i nord, og ligger i formålsgrensen mellom deponi og LNFR i øst. Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes disponert som Andre typer bebyggelse og anlegg.

Planområdet er i gjeldende detaljregulering regulert til deponi og LNFR, med hensynssone bevaring kulturmiljø og båndleggingssone etter lov om kulturminner. Ansvarlig myndighets vurdering vedrørende KU er at utredningsplikten er oppfylt av konsekvensutredning i plan 2014133. Det kreves derfor ikke ny konsekvensutredning.

 

Høringsdokumenter: Lenke til dokumenter(pdf)

Lenke til Kommunekart

Innspill sendes:

Multiconsult v/Gina Skogen, Vassbotnen 23, 4033 Stavanger eller til gina.skogen@multiconsult.no 

Send kopi til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

Plan 2014131  Detaljregulering for gnr.71 bnr 2. og 3 - Lauvvikveien 271, Høle - Varsel om utvidelse av plangrense

Frist for innspill: 31.10.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Melding om utvidelse av tiltaksområde og justering av plangrense for Plan 2014131, Detaljregulering for gnr. 71 bnr. 2 og 3 – Lauvvikveien 271, Høle.

Det ble meldt oppstart av detaljregulering for gnr.71 bnr. 2 og 3 – Lauvvikveien 271, den 21.12.22 (rød planavgrensning). Etter at den nye kommuneplanen ble vedtatt, ønsker tiltakshaver å inkludere tomten gnr. 71 bnr. 63. Tomten er nå er avsatt til næringsvirksomhet og tjenesteyting rettet mot reiseliv og turistformål, som åpner opp mulighet for å etablere hotell vest for Lauvvik ferjekai. Forslagstiller ser at det er hensiktsmessig å innlemme gnr. 71 bnr. 63 i den pågående planen, for å skape en helhetlig plan som kan bidra til en mer sammenhengende utvikling for reiselivsdestinasjonen på Lauvvik. Planavgrensningen er samtidig noe redusert i øst, med hensyn på berørt areal i sjø og langs vannkanten. Det nye planområdet er nå på ca. 420 daa og markert med svart stiplet linje.  

Formålet med planen er at Lauvvik skal bli et utstillingsvindu for bærekraftig næringsutvikling med reiseliv i sentrum med kombinasjon av opplevelser basert på reiseliv. Planen legger til rette for turistrelatert formål med tilhørende anlegg.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere og rettighetshavere, herunder leietakere, vil få egen melding.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Innspill sendes:  

Eventuelle innspill sendes til: på e-post til sh@vial.no eller ved brev til Vial AS v/Stina Tran Huynh Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger,

Send kopi til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

 

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Oversikt over  reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn.

Høringsfrist: 03.11.2023

Mer informasjon:

Type plan: Kommunedelplan

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 30.08.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:  

Kommunedelplan for dobbeltspor Sandnes - Nærbø - plan nr. 202010  

Planen legger til rette for utbygging av dobbeltspor på strekningen mellom Skeiane stasjon i Sandnes kommune og Nærbø stasjon i Hå kommune. Strekningen omfatter stasjonene Skeiane, Øksnavadporten, Ganddal, Klepp, Bryne og Nærbø. Planområdet følger i hovedsak dagens jernbanetrasé. Trasèen går langs Søndre Frøyland fuglefredningsområde og følger strandlinjen langs Frøylandsvatnet og har en samlet lengde på 23 km.  

I forbindelse med høringen blir det arrangert åpen kontordag tirsdag 3.oktober 2023 kl. 14:00 – 18:00 i Sandnes rådhus

 

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

Film

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Nylig vedtatte reguleringsplaner og planendringer

 
Oversikt over vedtatte reguleringsplaner og planendringer de siste tre måneder. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår Kommunekart Sandnes

Godkjent dato: 19.06.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 19.06.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:  

Plan 201918 -Detaljregulering Elveparken felt N2, N3, TJ9, K30, K38 og P7

Planen legger til rette for utbygging av inntil 310 boliger, 19.000m2 BRA næring, 4.500m2 BRA tjenesteyting med tilhørende 16.500m2 BRA parkeringsanlegg og boder. I tillegg inngår 12 daa park. Planområdet utgjør cirka 41 dekar.  

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

Godkjent dato: 19.06.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 19.6.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:  

Plan 201919 - Detaljregulering for område på Hana mellom Skippergata og Øygardstunet

Planen legger til rette for utbygging av ca. 16 000 m2 BRA næring, fordelt på to bygg. Næringsformålet inkluderer dagligvarehandel og kafé. Planområdet utgjør cirka 15,5 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

Godkjent dato: 19.06.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 19.6.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:  

Plan 2014123 - Detaljregulering for kvartalet Elvegata, Ivar Aasens gate, Vågsgata, Julie Eges gate, Sentrum

Planen legger til rette for kombinert formål; bolig/forretning/kontor/hotell med parkeringsanlegg. Planen åpner for utbygging av inntil 72 leiligheter fordelt på felt KBA1, KBA2, KBA3, og tillatt utnyttelse til bolig er 6 500 m2 BRA. Bygges kvartalet ut med en kombinasjon av boliger og næring er samlet bruksareal på 21 000 m2 BRA. Om det ikke bygges noen boliger, åpner planen et for et komplett kvartal med næringsarealer rundt et indre gårdsrom. Maks utnyttelse for hele kvartalet er 24 000 m2 BRA. Planområdet utgjør cirka 10 dekar.

Planen har tidligere vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

Godkjent dato: 06.06.2023

Mer informasjon:

Type plan: Reguleringsplan

Vedtak

Endret plankart for plan 5701, Reguleringsplan for deler av Stangeland og Trones, datert 12.09.2022 vedtas. Denne tillatelse er gitt av byplansjefen i medhold av kommuneloven § 23.4 og delegasjonsreglement.

Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på forvaltningsvedtak.    

Fakta:

Sandnes kommune arbeider med å digitalisere eldre reguleringsplaner. Plan 5701 er en eldre plan som ble vedtatt i 1962. Flere steder er det avvik mellom plankart og etablerte eiendommer. Der derfor gjort noen mindre justeringer i planen som utløser krav om endring. 

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

Godkjent dato: 15.05.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 15.05.2023. i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:    

Plan 202116  Detaljregulering for gnr 37 bnr 89, Vatne

Planen legger til rette for utbygging av 6 nye boenheter i form av eneboliger. Planområdet utgjør cirka 5.4 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

Klage på vedtatt reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av kommunestyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for by- og samfunnsutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Statsforvalteren som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Byplanavdelingen

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
  • telefon: 51 33 50 00
  • epost

 

 

 

Sist oppdatert: 16.01.2023