account_circle Min side
HjemBolig og byutviklingReguleringsplanerReguleringsplaner under arbeid

Reguleringsplaner under arbeid

Her finner du reguleringsplaner som er igangsatte, ligger til offentlig ettersyn, eller som nylig er endelig vedtatt i Kommunestyret.

   

Varsel om oppstart av planarbeid

 
 
   

Plan 202114  Kommunedelplan for Tverrforbindelsen - Fv 505 Vagle - E39 Osli

Frist for innspill: 30.06.2023

Mer informasjon:

Type plan: Kommunedelplan

Varsel om planoppstart og høring av planprogram for ny veiforbindelse mellom Vagle og Osli

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid, og høring og offentlig ettersyn av planprogram for «Kommunedelplan for Tverrforbindelsen - Fv. 505 Vagle–E39 Osli» i Sandnes kommune, plan-ID 202114.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for en ny veiforbindelse mellom Vagle og E39 ved Osli. Strekningen er omtrent 3 kilometer lang, og veiens plassering og utstrekning skal avklares i kommunedelplanen.

Du kan også sende innspill via prosjektets medvirkningsportal, som du kommer til ved å skanne eller trykke på QR-koden:

Relevante dokumenter og mer informasjon finner du på nettsidene til: Rogaland fylkeskommune:     www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/fylkesvei/varsel-om-oppstart/

Det vil bli avholdt åpne kontordager i Ganddal Bydelshus 7.juni og i Menighetsbrakka/Bogafjell Bydelshus 13.juni, kl.14.00 - 19.00 begge dagene. For påmelding kontakt Trine Hystad fra Asplan Viak på e-post trine.hystad@asplanviak.no eller telefon 901 71 154.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Trine Hystad ( se kontaktinformasjon over) eller prosjektleder Lars Kristian Aastvedt i Rogaland fylkeskommune på e-post lars.kristian.aastvedt@rogfk.no  eller telefon 416 53 642

Varselet er gitt i henhold til plan- og bygningsloven §§ 3-7, 4-1, 11-12 og 11-13.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Innspill sendes:  sendes på e-post til firmapost@rogfk.no eller med brev til Rogaland fylkeskommune, postboks 130, 4001 Stavanger. Merk sendingen med saksnummer 2022/65104 og plannavn, i tillegg til ditt navn og adresse.

Eventuelle innspill sendes til: 

Send kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

 

Plan 202204  Detaljregulering for gnr 101 bnr 43, 324 og 1042 - Kaiveien - Hommersåk

Frist for innspill: 26.06.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Plan 202204 - Detaljregulering for gnr 101 bnr 43, 324 og 1042 – Kaiveien - Hommersåk

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende funksjoner ved Hommersåkvågen i Riska bydel, og med næring i bebyggelsens første etasje. Området skal gjøres tilgjengelig for offentligheten med et offentlig byrom mot sjøen. Planområdet er på ca. 14 daa og omfatter i hovedsak eiendommene gnr./bnr. 101/43, 324 og 1042. Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Sandnes disponert til kombinert bolig og næring. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til industri. Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt er at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang. Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.

Det blir også mulighet for å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Innspill sendes:  

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4031 Stavanger, eller e-post: nora.krag@prosjektil.no

Send kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller til postmottak@sandnes.kommune.no.

 

 

 

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Oversikt over  reguleringsplaner som ligger ute til offentlig ettersyn.

 

Høringsfrist: 06.08.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 03.05.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.  

Planen legger til rette for etablering av ny industrivirksomhet knyttet til byggevarer og produksjon av trebaserte bygningsdeler. Utnyttelsesgrad er satt til 40%-100% BRA. Planområdet utgjør cirka 60 dekar.   Ved behandling av planforslaget ble det fattet følgende vedtakspunkter: Før planen kan vedtas må det vurderes og avklares en øvre begrensning av andel proffhandel. Bestemmelse 3.1.2 må også presiseres slik at det sikres at proffhandel skal være tilknyttet virksomheten i planområdet.

 

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 06.08.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 03.05.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.  

Planen legger til rette for utbygging av inntil 28 boenheter i blokkbebyggelse over ny dagligvarebutikk med mulighet for en mindre del nærservice. Butikkdelen skal ikke overstige 1250 m2 BRA. Maks BRA for planområdet er 4300 m². Planområdet utgjør cirka 6 dekar.  

Ved behandling av planforslaget ble det fattet følgende vedtakspunkter:  

Før planen kan legges ut på høring og offentlig ettersyn skal følgende være gjort:

- Plankartet må sikre den volumoppbyggingen som er vist i illustrasjonene.

- Avvik mellom oppgitte byggehøyder i snitt, angitte kotehøyder i plankart og 3D-illustrasjoner må rettes opp slik at dokumentene samsvarer.  

Før planen kan legges frem til 2.gangsbehandling må følgende være vurdert og avklart:

- Flytting av renovasjonsanlegg til felt f_AVG3

- Mulig konflikt med Ålgårdsbanen, og gjenåpning av banen må avklares.  

Følgende dokumenter er oppdatert iht. vedtakspunkter

A - Plankart 31.5.2023 høringsforslag

C - Planbeskrivelse 30.05.2023

F - Illustrasjoner 3D 30.05.2023  

Plankartet er supplert med gesims- og mønehøyder, som er samstemt med snitt-tegningene. Planbeskrivelsens kap. 6.3.1 er oppdatert iht. revidert plankart. 3D-illustrasjoner er oppdatert iht. vedtaket.

Vedlegg «B – Bestemmelser 31.05.2023 høringsforslag» er ikke endret, men påsatt samme dato som plankartet.   Opprinnelige plankart og bestemmelser er med som vedlegg fra den politiske saken.

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 01.08.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 03.05.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring forslag til:  

Plan 201926, Detaljregulering for Somaveien 1, Lura

Planområdet utgjør ca 36 daa. Planen legger til rette for utbygging av 43.500 m2 fordelt på to bygg. Det største volumet som ligger ut mot Stavangervegen, foreslås med bruksareal på inntil 37.150 kvm inkl parkering under terreng. I dette bygget forslås forretning med store handelsenheter (bigboks). Mot E39 foreslås et bygg på inntil 6.150 kvm til næring kategori 2.  

For å informere om planarbeidet arrangeres det en åpen kontordag torsdag 15 juni fra kl. 15.00 til 18.00.Kontordagen holdes på møterom 4F på Sandnes rådhus.

 

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

 

 

 

Høringsfrist: 07.07.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 03.05.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan. 

Planen legger til rette for utbygging av inntil 72 000 m2 BRA (bruksareal) næring, eller inntil 32 000 m2 BYA (bebygd areal). Planområdet utgjør cirka 54 dekar.

Innkomne uttalelser blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen, men vil ikke bli besvart direkte med brev fra byplansjefen.

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

 

 

Høringsfrist: 07.07.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 03.05.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.
Utvalget vedtok også følgende tilleggspunkter som følger saken. Det er ikke gjort endringer i plandokumentene mellom vedtak og offentlig ettersyn.

 • Utvalg for by- og samfunnsutvikling vurderer at naturmangfoldet i vesentlig grad er hensyntatt ved redusert område for massefylling.
 • Utvalget legger til grunn at vipas utfordringer ved hekking i stor grad kan skyldes vesentlig omfang av predatorer som omsøkt massefylling ikke endrer.
 • Omsøkt område er åpenbart godt egnet for massefylling og vil etter sammenligning med tilstøtende områder forventes å gi vesentlig bedre landbruksmessige driftsforhold, særlig under våte forhold.
 • Det legges til grunn regionalplanens prinsipper for utfylling hvor det forutsettes at det ikke skal fylles mer enn det som er nødvendig for jordbruket for å oppnå gode maskinelle driftsforhold.
 • Massefylling over myr forventes å redusere uønskede klimautslipp.
 • Opprettholdelse av fremtidsretta drivverdige arealer vil være helt i tråd med regjeringens mål om økt selvforsyning.
 • Utvalget ser gjerne beplantning i skiftegrenser mellom naboeiendommer.
 • Det må sikres tiltak for å unngå tilgrising av offentlig vei.
 • Plassering av sedimentasjonsbasseng må sikres i planen.

Planforslaget legger til rette for deponering av inntil 725 000 m3 over en periode på 15 år. Planområdet utgjør cirka 330 dekar, hvorav cirka 200 dekar foreslås brukt til deponi.

 

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

imagebf62u.png

 

 

Høringsfrist: 06.07.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 07.12.2022 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.
Planen legger til rette for utbygging 9 bolighus i rekke med 2 til 3 etasjer (delvis tillates sokkeletasje). Bebyggelsen er på 2215m2 BRA. Planområdet utgjør cirka 6,1 daa hvor 1,4 daa er offentlig park.


Ved behandling av planforslaget ble det fattet følgende vedtakspunkter:

Følgende punkt må utføres før planen legges ut på høring.
Geoteknisk fagkyndige må gi utfyllende vurderinger av grunnforholdene i området, og
at det gis konkrete anbefalinger for hvordan boligene skal fundamenteres og hvordan
anleggsarbeider skal utføres. Videre skal det også vurderes og gis anbefalinger til
hvordan nabobebyggelsen ivaretas i denne forbindelse. Dette er viktig for å ivareta
sikkerheten for hele området.
Videre må byplansjefens punkter angitt i konklusjonen nedenfor innarbeides før
planen legges frem til 2. gangsbehandling.

Følgende punkt må utredes frem mot 2. gangsbehandling:
Det må redegjøres bedre for massehåndtering, enten i planbeskrivelsen (hvis masse er under 10 000m3), eller i en massedisponeringsplan.


Etter utvalgets vedtak er det gjort arbeid knyttet til følgende vedtakspunkt:
Grundigere geotekniske vurderinger og anbefalinger i tråd med vedtaket dokumenteres i rapport «Grunnundersøkelser og innledende vurderinger datert 30.03.23 vedlegg E.»
Kort oppsummert gjør rapporten rede for at grunnundersøkelser utført på eiendommen og i skråningen ned mot Langgata viser ingen tegn til tilstedeværelse av kvikkleire eller materiale med sprøbruddegenskaper. Stabilitetsforholdene er i rapporten vurdert som tilfredsstillende.

Rapporten beskriver grunnforholdene i området i §3.2, og det gis konkrete anbefalinger for fundamentering og anleggsarbeider i §4.2.


Kommunen har med dette ikke tatt konkret stilling til innholdet i geoteknisk rapport, vedrørende grunnforholdene. Saken sendes nå på høring, og overordnede myndigheter bes ha et særlig fokus på grunnforhold i forbindelse med eventuelle uttalelser til denne høringen.


De opprinnelige plankartene og bestemmelsene er vedlagt den politiske saken.

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 23.06.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes har i møte den 15.03.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn og sende til høring ovennevnte plan.  

Planen legger til rette for utbygging av to nye hytter på eiendom med eksisterende hytte. Planområdet ugjør ca 4,2 dekar

Høringsdokumenter:  Lenke til høringsdokumenter (pdf)

Lenke til Arealplaner.no

Send inn høringssvar: Eventuelle merknader til reguleringsplanen må være innkommet Sandnes kommune,  via eget elektronisk skjema, eller Utvalg for by-og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Nylig vedtatte reguleringsplaner og planendringer

 
Oversikt over vedtatte reguleringsplaner og planendringer de siste tre måneder. Komplett oversikt over alle gjeldende planer finner du i kartløsningen vår Kommunekart Sandnes

Godkjent dato: 06.06.2023

Mer informasjon:

Type plan: Reguleringsplan

Vedtak

Endret plankart for plan 5701, Reguleringsplan for deler av Stangeland og Trones, datert 12.09.2022 vedtas. Denne tillatelse er gitt av byplansjefen i medhold av kommuneloven § 23.4 og delegasjonsreglement.

Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på forvaltningsvedtak.    

Fakta:

Sandnes kommune arbeider med å digitalisere eldre reguleringsplaner. Plan 5701 er en eldre plan som ble vedtatt i 1962. Flere steder er det avvik mellom plankart og etablerte eiendommer. Der derfor gjort noen mindre justeringer i planen som utløser krav om endring. 

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

Godkjent dato: 15.05.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 15.05.2023. i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende:    

Plan 202116  Detaljregulering for gnr 37 bnr 89, Vatne

Planen legger til rette for utbygging av 6 nye boenheter i form av eneboliger. Planområdet utgjør cirka 5.4 dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.

 

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

Godkjent dato: 06.03.2023

Mer informasjon:

Type plan: Detaljregulering

Kommunestyret i Sandnes har i møte den 06.03.2023 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende ovennevnte plan.

Plan 201925 Detaljregulering for gnr 39 bnr 529 m.fl., Hoveveien 19 og 21  

Planen legger til rette for utbygging av 23 000 m2 BRA næring i næringskategori 2, inkludert handel av plasskrevende varegrupper. Det åpnes også opp for en begrenset del tjenesteyting avgrenset til idrettshall/treningssenter. Planområdet utgjør cirka 27,3dekar.

Planen har tidligere vært utlagt til høring og offentlig ettersyn og sendt til høring til instanser som anses berørt.

Dokumenter: 

Lenke til dokumenter godkjent plan (pdf)

Lenke til arealplaner.no

Berørte parter kan påklage byplansjefens godkjenning til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må fremmes skriftlig til Sandnes kommune, byplansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes eller til postmottak@sandnes.kommune.no Kommunen sender klagen videre til Statsforvalteren, sammen med øvrige dokumenter i saken. 

Eventuelle klager må settes fram skriftlig. Om klagens innhold vises til forvaltningslovens § 32. Mulige krav om innløsning eller erstatning i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 15 må settes fram innen 3 år fra dags dato. 

 

Klage på vedtatt reguleringsplan

Alle som berøres av et vedtak om godkjenning av en reguleringsplan har rett til å klage. Når en reguleringsplan er endelig vedtatt av kommunestyret, gis det alltid informasjon til alle parter om klageadgang og klagefrist.

Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt melding om vedtatt reguleringsplan. En klage skal du sende til Sandnes kommune, som vil ta stilling til om vedtaket skal endres. Dersom kommunen ikke vil endre vedtaket, vil klagen bli sendt til Statsforvalteren i Rogaland som tar endelig stilling til saken.

Klagen må spesifisere hvilket vedtak du klager på. Videre må du gi opplysninger slik at vi kan ta stilling til om du har klagerett, og om du har overholdt klagefristen. Du må også angi hvilke endringer du ønsker i vedtaket det klages på. Du må begrunne klagen, og den må være undertegnet.

Klager behandles av Utvalg for by- og samfunnsutvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Tas klagen ikke til følge av utvalget, sendes den videre til Statsforvalteren som avgjør klagen endelig.

Mer informasjon om klage finner du her.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1,4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00 
 • epost

Byplanavdelingen

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 50 00
 • epost

 

 

 

Sist oppdatert: 16.01.2023