map Kart account_circle Min side

Kommuneplanens samfunnsdel er relevant for alle fordi den handler om utviklingen av sandnessamfunnet og kommunens tjenester.  Samfunnsdelen sier noe om hva kommunen ønsker å oppnå gjennom å peke på noen utvalgte langsiktige mål for kommune.

Samfunnsdel

Samfunnsdelen gir overordnede føringer og mål for samfunnsutviklingen de neste 15 årene og hvordan kommunen som organisasjon skal bidra til måloppnåelse. Samfunnsdelen gir føringer for arealdelen, dvs. at arealdelen skal gjenspeile prioriteringer og satsinger i samfunnsdelen. Samfunnsdelen har i tillegg en handlingsdel, som peker på særskilte satsinger som bør følges opp i kommuneplanperioden. Handlingsdelen gir innspill til Handlings- og økonomiplanen (HØP).

Samfunnsdel 2023 - 2038

  • Langsiktige mål og strategier (kapittel 1) beskriver Sandnes kommunes tre langsiktige mål for kommunens samfunnsutvikling med tilhørende strategier.
  • Arealstrategi (kapittel 2)beskriver hvordan Sandnes kommune vil realisere langsiktige mål og strategier gjennom by- og stedsutvikling. Den viser også hvordan kommunen skal jobbe med å nå overordna mål om jordvern og nullvekst i biltrafikken.
  • Kommuneplanens handlingsdel og oppfølgningsoppgaver (kapittel 3) beskriver hvordan kommunen som organisasjon kan følge opp kommuneplanens mål og prioriteringer gjennom tjenestetilbud og samfunnsutvikling.

 

Kortversjon av kommuneplanens samfunnsdel

Om du kun er interessert i hovedmomentene fra samfunnsdelen har har vi også laget en kortversjon. Den kan du lese her: 

Les kortversjon av kommuneplanen for perioden 2023-2038

 

Sist oppdatert: 17.06.2024