map Kart account_circle Min side

Kommuneplanens juridiske arealdel angir hovedtrekkene i den fremtidige arealdisponeringen i Sandnes. Den setter rammer og gir forutsigbarhet overfor innbyggere, grunneiere og utbyggere.  Arealdelens juridisk bindende dokumenter er plankart og planbestemmelser.

Plankart

Plankartet viser hvor vi skal bygge nye boliger, og hvor det skal tilrettelegges for landbruk, industri, ulike typer handels- og næringsvirksomhet og hvor de overordnede grøntområdene skal være. 

 

Plankartet 2023-2038 (digital versjon)

Plankartet (pdf)

 

Temakart

Temakartene er et uttrekk av enkelte elementer av kommuneplanen og som illustrerer enkelte tema. Temakartene er en del av plankartet og vises derfor i det digitale kommunekartet når disse er valgt eller alle kartlag er skrudd på. Temakartene foreligger også i pdf format og omfatter Parkeringssoner, Kollektivtransport, Hovedsykkelnett, Hovedforbindelser for gående og Strategisk arealkart.

Temakart samlefil (pdf)

 

Planbestemmelser og retningslinjer

Planbestemmelser og retningslinjer fastsetter hvilke prinsipper og forutsetninger som skal legges til grunn for den mer detaljerte planleggingen som skjer i etterkant av vedtak av arealdelen.

  • Eksempler på bestemmelser er hvor tett det er lov å bygge i de ulike områdene, hensyn til kulturminner, parkeringsdekning, hvilke rekkefølge vi skal utvikle områdene i og mye, mye mer.
  • Retningslinjene utfyller bestemmelsene og angir viktige hensyn og vurderingstema for saksbehandling.
  • Retningslinjene henviser også til kommunens forvaltningsbaser, temakart og veiledninger, samt nasjonale retningslinjer. 

Planbestemmelser og retningslinjer (pdf)

 

Flere dokumenter til kommuneplanen finnes i planregisteret Arealplaner.no

Sist oppdatert: 20.02.2024