map Kart account_circle Min side
HjemBarn, unge og familieStyrket barnehagetilbud

Styrket barnehagetilbud

Styrket barnehagetilbud er en bydekkende tjeneste som består av ansatte i støttestillinger og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Vi jobber med oppfølging av barn med særskilte behov etter barnehageloven §31 og §37 slik at barn får et godt tilrettelagt tilbud i Sandnesbarnehagen. Dette i samarbeid med barnehage og foreldre/foresatte. I tillegg er vi delegert vedtaksmyndighet for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne

  • Vi skriver vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter at PPT har vurdert at barnet ditt har behov for slik hjelp.

  • Vi gir den spesialpedagogiske hjelpen til barnet ditt, enten du går i kommunal eller privat barnehage. Har barnet ikke begynt i barnehage, kan vi også gi hjelpen hjemme.

  • Vi kan gi veiledning til foreldre og barnehager når barnet mottar spesialpedagogisk hjelp.

 

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et tilrettelagt barnehagetilbud. Målet med individuell tilrettelegging er at barnet med funksjonsnedsettelse kan nyttiggjøre seg det ordinære barnehagetilbudet på lik linje som andre barn i barnehagen. Tilretteleggingen dreier seg om tilrettelegging av forhold utenfor barnet, for å bedre barnets situasjon og forhold i barnehagen, slik at barnet bedre kan delta på lik linje i det ordinære barnehagetilbud. 

Det er foresatte som søker om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagen skal være kjent med at det søkes, og foreldre og barnehagen må samarbeide i søkeprosessen. Her finner du søknadsskjemaet om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne.

Tilretteleggingen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Tilrettelegging gis i form av fysisk tilrettelegging, ekstra bemanning eller andre organisatoriske tiltak. 

Det gis ikke midler til tiltak som svømming, ridning m.m da dette ikke er en del av ordinært allmenpedagogisk tilbud.

Søknaden skal inneholde informasjon om hva som skal til for at barnet kan delta i barnehagens tilbud på lik linje med andre barn. Alle søknader vurderes ut fra at alle barnehager har tilretteleggingsplikt i henhold til barnehageloven. Det er §37 med merknader som danner utgangspunkt for de vurderinger som blir gjort med hensyn til barnets nedsatte funksjonsevne og behov for tilrettelegging. Dokumentasjon på barnets nedsatte funksjonsevne legges ved søknaden.

Dersom det har vært tildelt midler tidligere skal dokumentasjon og måloppnåelse legges ved søknaden.

I forarbeidene til loven blir følgende definisjon brukt: «Nedsatt funksjonsevne forklares som tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelse-, syn- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelser på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer. Begrepet omfatter også psykiske vansker.»

Tilrettelegging på denne måte for barn med nedsatt funksjonsevne er ikke tidligere beskrevet i barnehageloven, men har vært en del av diskriminerings og tilgjengelighetslovens §16. Vurderinger knyttet til §37 i barnehageloven vil da være de samme.

Besøksadresse:
Høylandsgata 4, 4306 Sandnes.

Postadresse:
Sandnes kommune
Styrket barnehagetilbud
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon:51 33 55 80

E-poststyrket.barnehage@sandnes.kommune.no

 

 

Sist oppdatert: 15.01.2024