account_circle Min side

Skoleskyss

Her er informasjon om skoleskyss knyttet til opplæringsloven kapittel 7.

Rutiner

Du finner informasjon om skoleskyss og aktuelle søknadsskjemaer hjemmesiden til Kolumbus her.

Hjemmel: Opplæringsloven kapittel 7

Regelverkstolkning: Rundskriv UDIR-2-2019

 

 

Ordinær skoleskyss (§7-1)

Administrativt ansvarlig: Rogaland fylkeskommune (Kolumbus).

 Knyttet til avstand:

Elever på 1. årstrinn når avstand er 2 km eller mer.

Øvrige årstrinn når avstanden er 4 km eller mer.

Saksgang:

 • Kolumbus sender ut mail mtp registrering i CERT før kommende skoleår. Dette skjer i starten av mars.
 • Hver skole går gjennom sine elever i CERT, korrigerer disse samt melder inn nye elever med rett til ordinær skoleskyss grunnet avstand.
 • For korrigeringer og nyinnmeldinger benyttes CERT gjennom året, også dersom elever flytter til/fra skolen.

 

Skyss ved varig eller midlertidig funksjonshemming (§7-3)

Økonomisk og administrativt ansvarlig: Rogaland fylkeskommune (Kolumbus). 

Informasjon finnes på hjemmesiden til Kolumbus, under tilrettelagt skyss 

Saksgang:

 • Foresatte fyller ut Kolumbus’ skjema om legeattest (ev. leverer inn egen legeattest) til skolen. Sammen med ev. sakkyndig vurdering eller annen relevant dokumentasjon søker skolen Kolumbus om skyss.
 • Skolen melder inn nye elever med rett til skyss ved varig eller midlertidig funksjonshemming i CERT.
 • Rogaland fylkeskommune v/Kolumbus fatter et enkeltvedtak (med klagerett) om skyss ved varig eller midlertidig funksjonshemming.
 • For korrigeringer og nyinnmeldinger benyttes CERT gjennom året, også dersom elever flytter til/fra skolen.

NB: - dersom transport ikke kan utføres med ordinær buss:

Skolen tar direkte kontakt med transportør for å avtale henting/levering ut ifra elevens timeplan.

 

Skyss ved delt bosted

Økonomisk og administrativt ansvarlig: Rogaland fylkeskommune (Kolumbus). 

Saksgang:

 • Foresatte søker om skyss til skolen.
 • Skolen søker om skyss for eleven i Kolumbus’ CERT.
 • Rogaland fylkeskommune v/Kolumbus fatter et enkeltvedtak (med klagerett) om skyss ved delt bosted.

NB: - dersom transport ikke kan utføres med ordinær buss:

Skolen tar direkte kontakt med transportør for å avtale henting/levering ut ifra elevens timeplan.

 

Skyssrett grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei (§7-1)

Økonomisk ansvarlig: Sandnes Kommune.

Leverandør: Rogaland taxi (01.12.16 – 30.11.18, med opsjon 1+1 år), Kolumbus benyttes der det er praktisk gjennomførbart. 

Kommunen har kartlagt strekninger som vurderes som særlig farlige, og som utløser rett til denne type skyss.

Dersom foresatte mener at deres barn har en særlig farlig skolevei, må de levere søknad til skolen om vurdering av den aktuelle strekningen. Søknaden oversendes til kommunaldirektør, som vil igangsette en vurdering av den aktuelle strekningen. I dette arbeidet støtter kommunaldirektøren seg på rundskriv Udir-3-2009 og Veileder - særlig farlig eller vanskelig skolevei, utgitt av Trygg trafikk. 

Saksgang:

 • Kommunaldirektør sender ut skjema for utfylling til skolene i mai, om transport for kommende skoleår.
 • Skolen legger inn opplysninger om aktuelle elever og returnerer skjemaet til kommunaldirektør, som samordner og sender til transportør.
 • Skolen fatter i tillegg vedtak for den aktuelle eleven (enkeltvedtak med klagerett).
 • Skolen holder listene ajour gjennom året og holder transportør orientert (av-og-på-melding).
 • Kostandene faktureres Sandnes kommune, oppvekst skole

Elevtransport svømming

Økonomisk ansvarlig: Sandnes Kommune.

Leverandør: Vy Buss AS (01.12.16 – 30.11.18, med opsjon 1+1 år) 

Saksgang:

 • Kommunaldirektør sender ut skjema for utfylling til skolene i mai, om svømmetransport for kommende skoleår.
 • Skolen legger inn opplysninger om antall elever og tidspunkt og returnerer skjemaet til kommunaldirektør, som samordner og sender til transportør.
 • Skolen holder listene ajour gjennom året og holder transportør orientert (dersom endring i organiseringen)
 • Kostandene faktureres Sandnes kommune, Oppvekst skole.

 

Elevtransport knyttet til SFO og tilsynsordning for forsterkede avdelinger

Økonomisk ansvarlig: Sandnes Kommune.

Leverandør: Sandnes taxi (01.12.16 – 30.11.18, med opsjon 1+1 år) 

Saksgang:

 • Skolen oversender liste med elevnavn, adresse, kontaktinfo og tidspunkt innen utgangen av mai, om nytt skoleår.
 • Skolen holdere listene ajour gjennom året og holder transportør orientert (av-og-på-melding).
 • Kostandene faktureres Sandnes kommune, Oppvekst skole.

 

Elevtransport Innføringsklasser (Aspervika skole, Lura skole og Høyland ungdomsskole)

Økonomisk ansvarlig: Sandnes Kommune.

Leverandør: Rogaland taxi (01.12.16 – 30.11.18, med opsjon 1+1 år), Kolumbus benyttes i hovedsak for ungdomsskoleelever. 

Saksgang:

 • Skolen oversender liste med elevnavn, adresse, kontaktinfo og tidspunkt innen utgangen av mai, om nytt skoleår.
 • Skolen holder listene ajour gjennom året og holder transportør orientert (av-og-på-melding).
 • Kostandene faktureres Sandnes kommune, Oppvekst skole

 

Publisert: 06.06.2017

Sist endret: 06.06.2017