map Kart account_circle Min side

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Sandnes kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Sandnes kommune ble vedtatt av utvalg for Oppvekst 5. mai 2020. De er gjeldende fra skoleåret 2020/2021. Opplæringslova §13-7 er lovgrunnlaget for skolefritidsordningen

Om Skolefritidsordningen

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1-7.årstrinn

Skolefritidsordningen skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter om

a)       eigarforhold

b)       kven som er opptaksmyndigheit

c)       opptakskriterium

d)       opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen

e)       foreldrebetaling

f)        leike- og opphaldsareal

g)       dagleg opphaldstid og årleg opningstid

h)       bemanning og leiing

Når skolefritidsordningen er knytt til skolar skal rektor til vanleg vere leiar.

1.     Hjemmel og virkeområde

1.1.     Skolefritidsordningen (SFO) i Sandnes kommune drives med hjemmel i opplæringslova §13-7 samt de til enhver tid gjeldende vedtekter

Forhold som er regulert i Opplæringsloven med gjeldende forskrift, er ikke tatt med i vedtektene. Dette gjelder blant annet elevenes skolemiljø ((Oppll § 9 A), krav om politiattest (Oppll § 10-9, tilhørende forskrift § 15) og regler om taushetsplikt (Oppll §15-1, jfr Forvaltningslova §§ 13-13-ff)

2.     Formål

2.1.     Skolefritidsordningen er et frivillig aktivitet- og omsorgstilbud før og etter skoletid for elevene på 1.-4.årstrinn og for elever med særskilte behov på 1.-7.årstrinn.

3.     Eierforhold

3.1.      Sandnes kommune står som eier av de kommunale skolefritidsordningene. Ansvaret for driften er lagt til den enkelte skole

3.2.     I samsvar med §10 nr 1 og 2 i kommuneloven er utvalg for oppvekst styringsorgan for SFO i Sandnes kommune

3.3.     SFO skal drives etter vedtekter som kommunestyret til enhver tid vedtar

3.4.     Skolens foreldrearbeidsutvalg (FAU) omfatter også SFO. Det bør velges minst en foreldrerepresentant som har barn i skolefritidsordningen.

4.     Opptaksmyndighet

4.1.     Rektor er faglig og administrativt ansvarlig for driften av skolefritidsordningen. Dette gjelder også opptak, jfr. pkt 10.1.

4.2.     Tildeling av plass, avslag på søknad om plass, endring og oppsigelse av plass er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

5.     Opptakskriterium

5.1.     Tilbudet gjelder for alle barn på 1. til og med 4.årstrinn og for barn med særskilte behov fra 1. til og med 7. årstrinn

6.     Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplass

6.1.     SFO-året starter 1.august og varer til og med 30.juni. SFO er stengt i fire uker i juli fra og med første hele uke i juli.. Ferien reguleres hvert år i skoleruten.

6.2.     Påmelding til SFO: Foresatte søker via Sandnes kommunes nettportal. Søknadsfrist for nytt SFO-år er 1.mars.

6.3.     Elever som får plass, beholder plassen inntil feriestart det året barnet er ferdig med 4.årstrinn (7.årstrinn for elever med særskilte behov), med mindre det i mellomtida foreligger en oppsigelse av plassen.

6.4.     Målsettingen er at alle som melder behov for plass gjennom skoleåret, får det, men det kan være noe ventetid når en søker senere enn oppsatt frist.

6.5.     Det er 2 måneders oppsigelsestid av en SFO-plass, og den må sies opp innen den 1. i måneden for at påfølgende måned skal gjelde som den første av to oppsigelsesmåneder. Oppsigelsen må være skriftlig i kommunens nettportal.  Dette gjelder både oppsigelse av hele SFO-plassen og oppsigelse av deler av plassen (ønske om deltidsplass)

6.6.     Det må betales for plassen i oppsigelsestida selv om en ikke benytter seg av den.

6.7.     Dersom familien flytter innen Sandnes kommune og barnet får plass i ny skolefritidsordning skal det ikke betales for to plasser samtidig. Foresatte betaler ut oppsigelsestida i den skolefritidsordningen hvor barnet slutter, og begynner deretter å betale for den nye plassen.

7.     Foreldrebetaling

7.1.     Kommunestyret vedtar foreldrebetaling for opphold i SFO. Kommunen er bundet av nasjonale bestemmelser. Informasjon om foreldrebetaling er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

7.2.     Det er bindende påmelding i skolefritidsordningen. Det betyr at selv om barnet ikke har benyttet plassen, må plassen sies opp. Siste frist for å si opp plassen uten å måtte betale for august, er 1.juni

7.3.     Ønsker foresatte å øke oppholdstida må det søkes om dette i kommunens nettportal senest en måned før man ønsker endringen skal gjøres gjeldende.

7.4.     Betaling faktureres 11 ganger pr år. Juli er betalingsfri måned.

7.5.     Det gis søskenmoderasjon for familier med mer enn ett barn i SFO. Det gis også søskenmoderasjon hvis barn har søsken i barnehagen.

7.6.     Plassen kan sies opp av kommunen ved vesentlig mislighold av betalingsforpliktelser. Før eventuell oppsigelse skal foresatte gis skriftlig melding for å få anledning til å rette opp forholdet. Oppsigelse av plass i skolefritidsordningen kan skje med en måneds varsel ved vesentlig mislighold av foreldrebetaling. Med vesentlig mislighold menes tre måneders utestående betaling.

8.     Leke og oppholdsareal

8.1.     Skolefritidsordningen skal ha arealer ute og inne som er egnet til formålet. SFO bør så langt det er mulig ha egen base og skal kunne benytte skolens øvrige arealer ute og inne etter behov.

9.     Daglig oppholdstid og årlig åpningstid

9.1.     SFO er åpent alle dager unntatt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften. SFO er stengt fire uker i juli– jfr. pkt 6.1.

9.2.     Daglig åpningstid er kl 07.30 -16.30. Hvis behov, kan rektor i samråd med Rådmannen vedta utvidede åpningstider.

9.3.     Onsdag før påske holdes det åpent til kl 12.00.

9.4.     SFO har tre planleggingsdager. Disse legges samtidig som tre av skolens planleggingsdager og er beskrevet i skoleruten.

9.5.     Det gis tilbud om heltidsplass eller deltidsplass; henholdsvis 60 % og 50% plass.. Skolene avgjør hvordan oppholdstida kan benyttes med utgangspunkt i de lokale forholdene. 

9.6.     Foresatte med deltidsplass kan etter søknad, kjøpe utvidet tid i skolefritidsordningen når skolen har stengt i forbindelse med ferier og planleggingsdager. Rektor avgjør søknad om kjøp av utvida tid.

9.7.     Skolens samarbeidsutvalg kan ikke vedta endringer i åpningstidene.

10.     Bemanning og ledelse

10.1.     Rektor er faglig og administrativ leder av skolefritidsordningen og har ansvar for at skolefritidsordningen inngår som en del av helheten på skolen. Ansvar for daglig drift kan delegeres til avdelingsleder for SFO.

10.2.     Kompetansekrav til avdelingsleder for SFO skal ved nytilsetting være minimum 3-årig pedagogisk høyskole/universitetsutdannelse

10.3.     Avdelingsleder for SFO har møte- og talerett i samarbeidsutvalget ved skolen i saker som gjelder SFO. Det skal i samarbeid utarbeides rutiner og arbeidsformer som gir barn og foreldre innflytelse på innhold, organisering og rutiner for driften.

10.4.     Bemanning fastsettes på grunnlag av behov på den enkelte SFO. Bemanningen skal stå i forhold til antall barn som er til stede, barnas alder og behovet for tilrettelegging for enkeltbarn / grupper av barn.

11.     Forsikring

11.1.     Barn i SFO er kollektivt ulykkesforsikring. I tillegg gjelder Folketrygdens regler for yrkesskader.

Publisert: 09.06.2020

Sist endret: 09.06.2020