account_circle Min side

Skolefritidsordning - SFO

Alle grunnskolene i Sandnes kommune har egen skolefritidsordning (SFO). Dette er et tilbud før og etter skoletid for elever i 1. til 4. klasse, og til elever med særskilte behov fra 1. til 7. klasse. Søknadsfristen er 1. mars for kommende skoleår. Alle som søker innen fristen får plass. Det er ikke nødvendig å søke om plass for hvert skoleår.

Påmelding og åpningstider

Åpningstid i SFO er kl. 07.30 – 16.30.

  • Søknadsfristen er 1. mars for kommende skoleår.
  • Alle som søker innen fristen får plass.
  • Det er ikke nødvendig å søke om plass for hvert skoleår. For de barna som er innmeldt i SFO vil avtalen mellom foresatte og Sandnes kommune være gyldig frem til barnet går ut av 4. trinn, eller til foresatte leverer skriftlig oppsigelse av plassen.

Siste frist for å endre oppstartdato på SFO er 31.05.

Her finner du påmeldingsskjema 

Endring og oppsigelse av SFO-plass

Slik sier du opp eller endrer SFO-plassen.

Endre antall dager

Dersom du vil øke eller redusere antall dager, søker du om dette i Oppvekstportalen via denne linken: Gå til SFO skjema for å endre type av plass

Oppsigelse fra foresatte

Dersom du vil si opp plassen i SFO, må du gjøre det i Oppvekstportalen via denne linken: Gå til SFO skjema for å si opp SFO -plass.  

Oppsigelsesperioden er 2 måneder, regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Foresatte må betale for plassen i oppsigelsesperioden.

Oppsigelse fra Sandnes kommune

Dersom foresatte ikke betaler for SFO-plassen til tross for purring i henhold til Sandnes kommunes betalingsrutiner, kan kommunen si opp tildelt SFO plass.

Pris for SFO

Faktura sendes vanligvis ut første uken i påfølgende måned (etterskudd fakturering). 

Du betaler for SFO 11 måneder i året. Her er gjeldende priser fra 01.01.2022:


100 % plass: kr 3139 per måned
60 % plass: kr 2197 per måned
50 % plass: kr 1883 per måned

Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent for barn nr. 2 og ned med 50 prosent for barn nr. 3. Yngste barn i SFO defineres som barn nr. 1.

Har barn nr. 1 søsken i barnehage, går prisen ned med 15 prosent ved ett søsken i barnehage og ned med 25 prosent ved flere søsken i barnehage.

Søskenmoderasjon gjelder hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker.

Matpenger kommer i tillegg. Kontakt din skole for å få oppgitt prisen for dette.

 

Gratis halvdagsplass for elever på 1. og 2. trinn

Halvdagsplass (12 timer) i SFO har siden høsten 2022 vært gratis for elever på 1. trinn. Fra og med høsten 2023 utvides ordningen til også å gjelde elever på 2. trinn. Foreldre betaler da kun matpenger. Hvordan gratistimene skal disponeres avtales direkte med skolen.

Påmelding skjer på vanlig måte gjennom det ordinære skjemaet.

Prisen for 100% plass vil være kr 1628,- for elever på 1. trinn fra januar 2023, og for elever på 2. trinn fra august 2023. Gratistimene beregnes etter at inntekts- og/eller søskenmoderasjoner er trukket fra. 

Søknad om redusert foreldrebetaling

Du trenger ikke å søke om redusert foreldrebetaling fordi dette skjer automatisk når skatteoppgjøret er klart, men har du vesentlig nedgang i inntekten din må du likevel søke og legge ved dokumentasjon. Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Hvem har rett på reduksjon i foreldrebetalingen?

  • Husholdninger med samlet inntekt under kr 575 483.
  • Ingen familier skal betale mer enn 6 % av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. 

Denne reduksjonen gjelder kun månedsprisen for SFO. Enkeltdager og feriedager inngår ikke i denne ordningen.

Forskrift - redusert foreldrebetaling.

Vedtekter for SFO

Her finner du vedtekter for Skolefritidsordningen i Sandnes kommune. 

Publisert: 28.03.2017

Sist endret: 19.09.2023