account_circle Min side
HjemBarn, unge og familieSkoleKommunal forskrift om ordensreglement i Sandnesskolen

Kommunal forskrift om ordensreglement i Sandnesskolen

I Sandnesskolen har vi felles ordensreglement som gjelder for alle grunnskolene våre. Dette ble  fastsatt av Utvalg for kultur og oppvekst 11.06.2019, med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæring § 9 A-10.

I Innledning

Alle elevene i Sandnesskolen skal oppleve trivsel, mestring og læring i gode og utviklende læringsmiljø. For å få til dette er det viktig å legge til grunn felles premisser for orden og oppførsel i skolen. Sandnesskolen skal være et sted der alle trives og får muligheten til læring og utvikling.

Ordensreglementet gjelder alle grunnskoler. Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet gjelder også skoleveien og ved skoleskyss.

Ordensreglementet skal gi elevene nødvendig informasjon om og rammer for god orden og god oppførsel. Elevene skal ha kunnskap om hva som blir vektlagt i vurderingene av orden og oppførsel både av hensyn til daglige enkelthendelser, og fordi grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel i stor grad bygger på i hvilken grad eleven følger skolens ordensreglement.

Det er ikke adgang til å sette ned karakteren i orden eller oppførsel dersom forholdet ikke er regulert i ordensreglementet.

Både elever, foreldre/foresatte og ansatte i skolen har et medansvar for å skape et godt skolemiljø. Særlig viktig er det at alle i skolen tar avstand fra mobbing, krenkelser, vold og hærverk. I skolen skal alle ta vare på hverandre, vise hensyn og respekt.

Elevene skal gjøre seg kjent med hva som faller inn under orden, og hva som faller inn under oppførsel i ordensreglementet som grunnlag for karaktersettingen. Vurdering i orden går på forberedelse, arbeidsvaner og arbeidsinnsats. Vurdering i oppførsel går på all oppførsel på skolen, både mot elever, lærere og andre ansatte.

II Ordensregler og tiltak

Elevene i Sandnesskolen skal ha god orden. Det er god orden

 • å møte presis til skolen og den aktuelle læringsarena
 • å ha med seg nødvendige læremidler og -utstyr
 • å bidra til at skolens områder (inne og ute) er rene og ryddige
 • å ta vare på egne, andres og skolens eiendeler
 • å gjøre arbeid man blir pålagt så godt man kan og til rett tid

Elevene i Sandnesskolen skal ha god oppførsel. Det er god oppførsel

 • å være hyggelige og høflige med hverandre
 • å vise respekt for læringen og bidra til arbeidsro
 • å vise nettvett og følge regler for bruk av digitale enheter
 • å være på skolen og delta etter beste evne
 • å rette seg etter beskjeder fra lærere og andre voksne på skolen

Det er ikke akseptert at noen

 • krenker eller mobber andre verbalt, fysisk eller digitalt
 • bruker banning og grovt språk
 • har med tobakk, snus, e-sigaretter, energidrikker, alkohol, narkotiske stoffer eller andre rusmidler
 • er påvirket av ulovlige rusmidler og/eller aldersregulerte rusmidler
 • har med gjenstander som har til hensikt å skape frykt/provokasjon eller skade andre
 • fusker eller forsøker å fuske i skolearbeidet

Digitale enheter (som for eksempel mobiltelefoner, chromebooks, datamaskiner, nettbrett, smartklokker, etc.) skal kun brukes etter avtale med ansvarlig voksne, i alle aktiviteter i skolens regi uavhengig av sted.

Ansiktsdekkende plagg er ikke tillatt for elever i undervisningssituasjoner, jf. oppll § 9-7.

Ved alle brudd på ordensreglementet i Sandnesskolen skal tiltaket i størst mulig grad stå i forhold til regelbruddet. Tiltak skal være saklige og lovlige. Alle tiltak skal ivareta at eleven forstår hvilke regler som er brutt. Det er derfor viktig å ta hensyn til elevens alder og forutsetning for å forstå konsekvenser av regelbruddet.

Brudd på ordensreglementet kan medføre følgende tiltak:

 • a. Advarsel til elev og/eller foreldre/foresatte
 • b. Inndra gjenstander
 • c. Utbedring av påførte skader / hærverk
 • d. Tilstedeværelse før og/eller etter skoletid (tidlig oppmøte/gjensitting)  
 • e. Politianmeldelse
 • f. Skolebytte 
 • g. Nedsettelse av karakter i orden og/eller oppførsel
 • h. Bortvisning  
 • a. Advarsel til elev og/eller foreldre/foresatte
  • Muntlig irettesettelse/advarsel
  • Muntlig melding til foreldre/foresatte
  • Skriftlig irettesettelse/advarsel
  • Skriftlig melding til foreldre/foresatt

 • b.  Inndra gjenstander
  • Gjenstander som benyttes til å forstyrre arbeidsro og andre elevers utbytte av opplæringen, kan inndras som et ordensmessig tiltak.
  • Inndragningens varighet vurderes ut fra hvor alvorlig og gjentagende bruddet på reglene er, og hvor skadelig for undervisning, ro og orden det vil være å gi tingene tilbake. Gjenstander kan ikke holdes tilbake utover skoledagen.
  • Ulovlige gjenstander som våpen og ulovlige rusmidler / narkotiske stoffer, skal overlates til politiet. 
  • Andre gjenstander som tobakk, alkohol eller andre rusmidler som inndras fra elever, leveres til foreldre av hensyn til foreldreansvaret.
  • Selv om skolen har en mistanke om f.eks. narkotikabruk, kan de ikke selv gjennomgå elevenes eiendeler (se punkt om ransaking under Politianmeldelse).

 •  c. Utbedring av påførte skader / hærverk
  • Elever eller foreldre/foresatte kan være erstatningsansvarlige for hærverk eller bevisst skade på skolens eiendeler (jf. skadeserstatningsloven).
  • Elever gis i slike tilfeller anledning til selv å utbedre skadene dersom dette er hensiktsmessig.

 •   d. Tilstedeværelse før og/eller etter skoletid (tidlig oppmøte/gjensitting)  
  • Benyttes i hovedsak når eleven er på etterskudd med skolearbeidet pga. brudd på ordensreglement. Kan også benyttes til avtale om utbedring av skadeverk (se eget punkt)

 •  e. Politianmeldelse
  • Straffbare forhold som skjer på skolens område, skal som hovedregel meldes til politiet. Anmeldelse skjer i samråd med rådmann v/ skolesjef.
  • Skolen eller læreren har ikke hjemmel til å utføre etterforskningsmessige tiltak, som ransaking, narkotikatesting eller alkoholtesting. Politiet eller andre som har hjemmel til dette i straffeprosessloven, må ev. kontaktes.

 • f. Skolebytte
  • Reglene i opplæringsloven om skolebytte er en selvstendig hjemmel som kan benyttes uavhengig av denne forskrift. (Se opplæringsloven § 8-1 og rundskriv Udir-2-2015.)
  • Skolebytte skal skje i samråd med skolesjefen.

 • g.  Nedsettelse av karakter i orden og/eller oppførsel
  • Når en elev vurderes i orden og i oppførsel, skal det foretas en helhetlig vurdering av eleven opp mot reglene i ordensreglementet over en lengre tidsperiode.
  • Eleven og foreldre/foresatte har rett på skriftlig varsel dersom det er fare for at eleven kan få nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i oppførsel, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-7. 
  • For å kunne gi elevene en advarsel i riktig tid forventes det at den enkelte skole skal ha et system som gir et helhetlig bilde av elevens brudd på forventet orden og oppførsel.  
  • Ved fastsettelse av karakter i orden eller oppførsel legges ikke avgjørende vekt på enkelthendelser. Unntaket er ved særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser.

 • h. Bortvisning
  • Bortvisning er det mest alvorlige tiltak for grunnskolen og benyttes i hovedsak ved alvorlig eller gjentatte brudd på skolens ordensreglement.
  • Rektor vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med skolens ansatte og innhentet elevens syn på saken.  
  • Rektor kan delegere til læreren å bortvise en elev fra egen undervisning inntil 2 klokketimer. Skolens tilsynsplikt overfor eleven må i slike tilfeller ivaretas på en forsvarlig måte.
  • Elever på 1-.7.årstrinn kan vises bort fra undervisningen i enkelttimer eller resten av dagen.
  • Elever på 8- 10. årstrinn kan i tillegg vises bort fra undervisningen i inntil tre dager.
  • Hvis eleven sendes hjem, skal foreldrene varsles.
 • Skolen kan ikke forby elevene å ha med digitale enheter (mobiltelefoner og lignende) på skolen.
 • Dersom utstyret forstyrrer undervisningen eller skaper utrygge situasjoner eller andre problemer kan skolen kreve at det legges bort.
 • Ved forstyrrelser av undervisningen kan skolen inndra utstyret (jf. §7.2b).
 • Elever skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i undervisningen og vurderingssituasjoner.
 • Ansiktsdekkende plagg er for eksempel finlandshette og niqab. Forbudet gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer. Det blir unntak for plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold, som for eksempel verneutstyr.
 • Undervisning omfatter også SFO, turer, ekspedisjoner, arrangement, praksis og lignende i regi av skoler og læresteder.
 • Forbudet gjelder ikke i friminutt og pauser og heller ikke på skoleveien.
 • Bortvisning fra SFO. 
 • Kollektiv avstraffelse. 
 • Fysisk refsing og / eller andre krenkende tiltak (uthengning / latterliggjøring og lignende).
 • Utestengelse fra planlagte fellesaktiviteter (skoletur og lignende).

 

III Saksbehandling

 • All saksbehandling av denne forskrift skjer innenfor rammen av opplæringslov og forvaltningslov.
 • Etter barnekonvensjonen artikkel 3 skal barnets beste være et grunnleggende hensyn i forbindelse med alle handlinger og beslutninger som gjelder barn.
 • Det tilstrebes et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet.  
 • Skolen informerer rutinemessig foreldre/foresatte om hendelser og reaksjoner etter denne forskrift uten ugrunnet opphold.  
 • Også ved innføring av tiltak begrunnet i opplæringen kan det være behov for å kontakte foreldre/foresatte. 
 • Før det blir tatt en avgjørelse om tiltak overfor elever, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig overfor den som skal ta avgjørelsen.  

De mest alvorlige tiltakene som reaksjon for brudd på ordensreglementet vil være så bestemmende for elevens rettigheter eller plikter at det må fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette gjelder for § 7.1 punkt f-h.

Fylkesmannen vil være klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen. Informasjon om klageadgang skal fremkomme i enkeltvedtaket.

Den enkelte skole kan utarbeide egne skoleregler som regulerer praktiske ordninger ved skolen. Med praktiske ordninger menes for eksempel “friminuttregler”, regler for bruk av mediatek, fordeling av ballbinger, etc.

Skolereglene kan ikke være i konflikt med ordensreglementet, og må ikke inneholde egne tiltak ved brudd på skolereglene.

Samarbeidsutvalget fastsetter lokale skoleregler.

 

Denne forskrift gjøres gjeldende 11.06.2019 etter vedtak i utvalg for kultur og oppvekst.

Sist oppdatert: 22.08.2019