logo
Forsidebilde

Om Sandnesløftet

Sandnesløftet er et byutviklingsprogram som har som mål å bidra til et felles løft for å styrke bystolthet, byidentitet og en vakrere by forankret i kulturminneplanens kunnskapsgrunnlag. Programmet skal bidra til å fremme bruk og gjenbruk av kulturarven i en helhetlig by- og stedsutvikling forankret i FNs bærekraftsmål.

Vi har et særlig søkelys på innbyggerinvolvering og å utnytte kreativiteten i lokalsamfunnet. Programmet vektlegger samarbeid for å fremme synergier, både på tvers mellom ulike avdelinger i kommunen og mellom kommunen, næringsliv og sivilsamfunn.

Sandnesløftet

Sandnes er en ung by. Det betyr ikke at den er historieløs – snarere tvert imot. Sandnes har stolte tradisjoner knyttet til industri, håndverk, handel, landbruk og til bruk av fjorden. Dette har vært, og er fremdeles, en svært viktig del av byens identitet.

Sandnes vokser mest av norske storbyer. Det betyr at det er viktigere enn noen gang å sørge for at byen er et godt sted å bo, oppholde og livnære seg i for både ung og gammel. Byens historie og kultur er synlig både i sentrum og bydelene, i bygninger, gater, parker og åpne områder. Denne blandingen av gammelt og nytt utgjør våre kulturminner. Dette bidrar til å gjøre byen vår helt unik.

Stadig flere har innsett verdien av det. At Sandnes sin identitet kan styrkes ved å binde sammen fortid og nåtid, og at dette kan gjøre byen enda mer særegen og attraktiv. Kulturminner og kulturmiljøer ses på som en ressurs – og ikke lenger bare som en «utgiftspost». Det har vi sett på et titall av de nye byggeprosjektene i sentrum. Næringsdrivende har gått i dialog med byantikvaren for å bevare eller videreutvikle kulturminnene på best mulig måte.

Det er nettopp denne gode viljen til bruk av kulturminner Sandnes kommune ønsker å bygge opp under. Det gjør vi i vår nye strategi, Sandnesløftet. Gjennom den ønsker vi å bidra til at helhetstenking, kunnskap, bredt eierskap og lokalt engasjement blir bæresøylene i den videre utviklingen av Sandnes by.

Samarbeid

Målet med Sandnesløftet er å ta i bruk kulturminner og byens stolte tradisjoner for å fremme en vakker by med sitt helt eget særpreg og sin helt egen signatur. En by som folk har lyst til å bo og leve i, en by som næringslivet har lyst til å investere i og en by som det er spennende å komme på besøk til. Sandnesløftet støtter opp om nasjonale mål om å fremme bruk og gjenbruk av kulturminner som ledd i en sirkulær økonomi og en bærekraftig byutvikling.

Målet skal nås gjennom bred involvering, samarbeid på tvers og kunnskapsformidling om byens kulturminner og kulturarv. Sandnesløftet skal gjennom å vektlegge sammenhenger mellom ulike prosjekt og tiltak i byen, skape synergier og utnytte kreativiteten i de enkelte prosjektene slik at denne blir kanalisert mot et felles mål om en attraktiv by med sterk byidentitet. Kunnskap om byens unike kulturarv både i sentrum og bydelene, skal være ankerfeste for både den store fortellingen om Sandnes og de ulike fortellingene på prosjektnivå og i de enkelte bydelene og nærmiljøene.

Sandnesløftet er et samarbeidsprosjekt mellom Byutvikling og teknisk (prosjekteier), Kultur og næring og rådmannens stab. Byantikvaren er prosjektleder. Sandnesløftet inngår i handlingsdelen til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020 – 2035.

Sandnes er en storkommune med mange lokalsamfunn med ulikt særpreg og historie. Stedenes kulturminner gir ankerfeste for de lokale fortellingene. Når kulturminner blir tatt godt vare på styrker de stedenes attraktivitet for de som bor der, for de som ønsker å investere der og for de som kommer på besøk.

Sandnes sentrum er hovedsentrum i storkommunen. Her er et historisk viktig regionalt kommunikasjonsknutepunkt, tuftet på stolte handels -, håndverks-, industri- og landbrukstradisjoner. Kulturminnene er vitnesbyrd som forteller historien om hendelsene og den innovative kraften som ga grunnlaget for bysamfunnet Sandnes – og utgjør i dag en bærekraftig ressurs i sentrumsutviklingen.

Den endelige beslutningen om å ta vare på kulturminner avgjøres oftest lokalt – av eierne – ikke gjennom planer og politiske vedtak. Sandnes er en ung by full av innflyttere, fra inn- og utland, der få kjenner kommunens stolte kulturarv. Formidling av kunnskap om byens kulturminner og deres potensial blir derfor viktig for at eiere skal fatte gode beslutninger til beste for sitt kulturminne og til beste for byens framtid.

 

Det grønne skiftet - bærekraft

Kulturmiljø er både en del av FNs bærekraftsmål og en viktig ressurs i arbeidet med å oppnå dem gjennom å ombruke bygninger og bygningsmaterialer og fremme bruk av klimavennlige materialer. God kulturminneforvaltning er dermed et viktig bidrag i oppfølgingen av flere av bærekraftsmålene, og er særlig relevant i arbeidet med mål 11, 12 og 13.

Det er nylig blitt lagt fram flere nye statlige føringer og strategier som styrker kulturminneplanens relevans i samfunnsutviklingen. Nye føringer peker på bruk og ombruk av kulturminner som en viktig ressurs både for verdiskaping og som en del av klimaløsningen, men ikke minst også for bolyst og byliv i en bærekraftig og attraktiv by- og stedsutvikling

FNs bærekraftsmål og kulturarv - Riksantikvaren

 

Hvem kan være med?

Alle som ønsker å være med på å gi Sandnes et løft, og som har prosjekter som er tjent med å bli i Sandnesløftet, kan være med. Alle skal jobbe for å nå egne mål samtidig som kreativiteten styres mot en felles byidentitet. Prosjektene kan være store eller små. Kjennetegn for egnede prosjekter: 

  • Handler om et kulturminne eller kulturmiljø og/eller at byens fortellinger inngår i prosjektet
  • Har en kunnskapsbasert tilnærming

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Det er viktig for oss å få innspill om du finner feil eller mangler i kunnskapsgrunnlag eller kulturminneregister.

Det sitter mye lokalhistorisk kunnskap i hodene på folk, som kan bidra til ytterligere kunnskap. Takk for at du engasjerer deg!

Kontakt oss arrow_forward