Vei og trafikksikkerhet

Innhold

Vei og trafikksikkerhet

Veivedlikehold

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.  Klikk her for å se veier under kommunalt vedlikehold (velg brøytekart på kartlag). 

Oppgaver kan være:

 • Feiing og renhold
 • Fjerning av søppel
 • Klipping av vegetasjon
 • Rydding i kraftsoner
 • Veioppmerking og skilting
 • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler.

For å melde ifra om feil klikk her.

 

Vinter og vei

Veibanen, fortau og gang- og sykkelveier skal være framkommelig for kjøretøy og gående som er normalt utstyrt for vinterkjøring/-gange. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på veien, samt sikre siktforhold og tilstrekkelig veigrep og –bredde for trafikantene og de gående.

I vinterdrift inngår oppgaver som brøyting, strøing, salting, bortkjøring av snø, steaming av frosne sluk med mer.

Brøyting, salting og strøing

Det er utarbeidet en rettesnor for når veier og gang/sykkelstier skal brøytes/saltes/strøes. Denne rettesnoren kan leses ved å klikke på denne linken (pdf).

Det er laget kart over prioriterte brøytingsruter. Disse må ses i sammenheng med rettesnoren over. Klikk på denne linken for å komme til brøytekartet (brøytekartet velges på kartlag).

I tillegg har vi et samarbeid med Statens vegvesen om barveg- og vintervegstrategi på på kommunal gang- og sykkelveg.

- Barvegstrategi innebærer brøyting/salting før morgenrushet – også på g/s-veger.

- Vintervegstrategi innebærer sandstrøing.

 

Beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Eier eller disponerer du en eiendom en avkjørsel til vei eller gang og sykkelvei, eller ligger iendommen din inntil et veikryss. Da er det ditt ansvar å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss ( Veglova §31 og §43)

Last ned informasjonsbrev fra Statens vegvesen om temaet her

 

Slik sørger du for fri sikt i avkjørselen din 

 

Bilde 1 av 3: Dersom avkjørselen din krysser gang- og sykkelveier må høyde på hekk og gjerde ikkje overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsona. Klipp enten hekken din slik at den holder seg under 0,5 meter (alternativ 1) eller flytt gjerde og/eller hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosa farge (alternativ 2). Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din skal du kunne se midten av gang- og sykkelveien 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør utvides ut over 30 meter dersom gang- og sykkelveien heller og syklistene holder høg fart

 

Dersom avkjørselen din munner ut i veien

Bilde 2 av 3:  Dersom avkjørselen din munner ut i veien må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stipla strek. Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se veien 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og vidare øker avstandane med farten slik figuren viser.

 

Dersom du har tre ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei

Dersom du har tre ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over veibanen. Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for fjerning av greiner som detter ned.

Ønsker du å melde i fra om trafikkfarlig hekk/vegetasjon, kan det gjøres via Meld fra.

 

Sykkel

Kart over sykkelruter i Sandnes finner du her

Sykkelrutene i Sandnes er delt i tre kategorier:

 • Hovedsykkelruter: Binder sammen viktige målpunkter i regionen.
 • Bydelsruter: Binder sammen bydelene lokalt.
 • Grønn rute: Rekreasjon i naturomgivelser. Grønn rute er også familievennlige sykkelruter.
Les mer om de grønne rutene i Sandnes her

Grønn rute vil si at en stor del av ruten går på bilfri turvei i grønne omgivelser på gang- sykkelvei. De egner seg godt til familieturer, koseturer og mosjonsturer. Du finner grønn rute i sykkelkartet over. Husk at det er viktig at syklende og gående viser hensyn til hverandre.

 

Beskrivelse grønn rute Sentrumsruta

Starten på turen er ved Kulturhuset, følger Elvegaten sørover gjennom 3 rundkjøringer før en trør inn i Skeianegaten under togsporene og videre gjennom Sandvedparken til Ganddal. Så går turen rundt Stokkelandsvatnet, med vakker natur på alle kanter. Videre på grusvei gjennom Kongestien bort til Hoveveien. Ruten krysser så motorveien på egen sykkel- og gangsti bro og videre bort til Ålgårdsveien. Ved Austrått skole følger du sykkelstien på sørsiden av skolen til Iglemyr skole, deretter ned gjennom Gravarslia via Havnegata tilbake til Kulturhuset. Lengde 15 kilometer.

 

Grønn rute Melsheiruta

Dette er en variert tur som starter i Sandnes sentrum like utenfor Politistasjonen på rød løper. En trør rød løper opp hele Austråttbakken, følger så sykkel- og gangstien langs Ålgårdsveien helt til Bråsteinsvatnet. Her er det gode bade og fiskemuligheter. Turen fortsetter over til Arboretet hvor det er fine turveier blant mer enn 1400 varianter av trær og busker. Løypen går videre til Sviland og opp Steinfjellet, en tøff kneik for de fleste, som tar deg over til Melsheiveien. Deretter blir det bakke nedover langs rulleskianlegget og helt ned til krysset ved Kleivane. Ta til høyre i krysset, deretter opp bakken til Skaarlia og nedover til Iglemyr skole. Derfra tar ruten deg ned gjennom Gravarslia via Havnegata tilbake til Kulturhuset og Rådhuset. Lengde 20 kilometer.

 

Grønn rute Malmheimsruta

Turen starter og ender ved Vitenfabrikken i Storgata. Trø sørover i Storgata, via Kjærlighetstien opp til Stangeland barnehage. Ruten tar deg så videre til Hans og Grete barnehage, over motorveien og så ut på landet. Ta gjerne en pust i bakken ved Folkvord Planter og følg Gamle Hoveveien helt ut til Malmheim. Ved fotballbanen og Grendehuset på Malmheim, må en ut i blandet trafikk og trø langs Heigreveien noen hundre meter for så å svinge til venstre inn på Leaveien. Her venter et langt strekk med flott landskap og utsikt helt til kystlinjen på en klar dag. Landlige omgivelser hele veien tilbake til Sandved og Sandneshallen. En velfortjent stopp ved dette flotte idrettsanlegget burde vurderes. Videre til skogen bak Skeiene Ungdomsskole, ned gjennom Lunden og tilbake til sentrum og Vitenfabrikken. Lengde 20 kilometer.

 

Grønn rute Hommersåkruta

Turen er variert og starter ved Stemmen i sentrum av Hommersåk. Turen går i retning Maudland skole gjennom parkområde og etablerte boligområder. Videre langs Frøylandsvatnet ned til Eskemyr og opp igjen til Riska Fotballstadion, for så å ta ned til Kyrkjevollen skole. Turen går så gjennom smale smaug og spennende passasjer i etablerte boligstrøk før en når frem til Hommersåk skole. Denne skolen er bydelens eldste, men med kanskje den mest spennende skolegården. Deretter ned til Stemmen igjen. Lengde 8 kilometer og går på både grus og asfalt.

 

Meld fra om feil 

Legg inn en ny observasjon om en sykkelvei på Meld Fra hvis du for eksempel opplever

 • hull i veien
 • glass i veien
 • manglende snømåking
 • dårlig asfalt
 • sjenerende vegetasjon i sykkelveien
 • søppel på sykkelveien

 

Sykkelbyen Sandnes 

På nettsiden Sykkelbyen Sandnes finner du informasjon om blant annet vedlikehold av sykkelveier, el-bysykkel og sikkerhet på sykkel.

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetstiltak

Søknad om trafikksikkerhetstiltak og parkeringsforbud i boliggater sendes skriftlig fra involverte parter i område, som for eksempel velforeningen, bydelsutvalg, skolen eller en underskriftsliste fra berørte beboere. Dette for at det skal være en samlet enighet i området om at tiltaket skal iverksettes. Søknaden legges deretter inn på Sandnes kommunes rapporteringsside «Meld fra». Klikk på denne linken for å komme til Meld fra.

Søknader om fysiske trafikksikkerhetstiltak behandles av Sandnes kommune og vurderes mot kriterier satt av Statens vegvesen. Søknader om skilt vurderes av trafikksikkerhetsforumet i Sandnes kommune, hvor Sandnes kommune, politiet, Statens vegvesen og Sandnes parkering KF er representert. Det er Statens vegvesen som er skiltmyndighet og godkjenner oppsetting av skilt. Når skiltene er oppsatt er det Sandnes parkering og politiet som har som oppgave å påse at trafikantene innretter seg etter skiltene, og gi reaksjoner i form av gebyrer dersom de ikke gjør det.

 

Parkering

Ved spørsmål om parkering i Sandnes kommune, kan Sandnes Parkering KF kontaktes slik:

Telefon: 51 33 60 60
Vakttelefon: 917 87 487 (ved feil på automater, bomanlegg mv.)

E-mail: parkhus@sandnes.kommune.no
Hjemmeside: www.sandnesparkering.no

Besøksadresse:
Holbergsgt. 15, 2.etg.
Publikumstid kl.08.00 - 15.00, mandag til fredag


Feil på slukket gatelys kan meldes inn via Lyse sine sider. Andre feil og flere enn tre mørke lamper etter hverandre varsles kundesenter 51 90 80 79.

Klikk på denne linken for å melde inn feil på gatelys.


Gravetillatelse

Ved gravearbeid skiller kommunen mellom graving i trafikkareal og generell graving.

Graving generelt

Ved graving på områder som ikke er satt av til trafikk, sendes e-post til postmottak@sandnes.kommune.no, som ordner papirer med oversikt over hva som finnes i bakken på aktuelt område. I e-posten skal det være med tekst som forklarer hva som skal gjøres og helst et kartutsnitt som viser hvor jobben skal foregå.

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Retningslinjene skal gi opplysninger om de krav som settes til entreprenøren, som skal gjennomføre et gravearbeid og ha ansvaret for at dette blir utført på en tilfredsstillende måte.

Ved søknad om graving i trafikkareal krever Sandnes kommune:

 • Riskovurdering av jobben og området (Finnes i excel-fil til nedlasting nedenfor).
 • Varslingsplan for jobben basert på risikovurdering ( Finnes i excel-fil til nedlasting nedenfor)
 • Søknad legges inn på http://www.rosyweb.no/
 • Loggbok skal signeres og leveres når gravejobben ferdigmeldes. (Finnes i excel-fil til nedlasting nedenfor)
 • Vi tar også imot større varslingsplanar som visio-filer dersom det er aktuelt.

Søknad om skilting ifm. arbeidsvarsling legges inn på http://www.rosyweb.no/. Dersom arbeidet ikke innebærer graving, blir det ikke sendt gebyr. Det samme gjelder ved plassering av container, stillas eller lignende.

Forventet behandlingstid er 1-7 dager. Gravetillatelser i trafikkareal behandles hovedsakelig av Raul Rosa og Ali Moradi hos Park, idrett og vei.

Her finnes det veiledning og forklaring på hvordan en søker om gravetillatelse i kommunale trafikkarealer PDF, 3MB)

Varslingsplan-Risikovurdering / Loggbok/ osv. (excel)

Varslingsplan generell 1.07 Fortau -Risikovurdering-Loggbok

Varslingsplan generell 1.07 forenklet / Risikovurdering -Loggbok/ osv. (excel)

Varslingsplan generell 2.04 forenklet / Risikovurdering-Loggbok/ osv. (excel)

Varslingsplan generell 2.04 / Risikovurdering-Loggbok/ osv. (excel)

Varslingsplan generell blindvei 2.04 forenklet -Risikovurdering-Loggbok

Gravegreglement (pdf)

 1. Administrasjonsgebyr, fast pr gravesøknad: kr 2000,- pr tillatelse (Godkjenning av gravetillatelse, og varslingsplaner, inkl trafikkplaner).

Som godkjenningsmyndighet, kan ikke Park, idrett og vei selv utforme søknader om graving og varslingsplaner. Bistand og rettledning for slike søknader er gratis.

Oppgravd grøft beregnes minstebredde 1 m

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer.

Retningslinjene skal gi opplysninger om de krav som settes til entreprenøren, som skal gjennomføre et gravearbeid og ha ansvaret for at dette blir utført på en tilfredsstillende måte.

Klikk på denne linken for å lese retningslinjene for graving.


Bruk av utearealer til arrangement, salgsaktivitet og uteservering

Les om bruk av utearealer til arrangement, salgsaktivitet og uteservering her.

 

Planer, regelverk og normer

Handlingsplanen mot støy for Sandnes kommune inneholder forslag til prioriterte områder og tiltak for å redusere støyplager fra alle støykilder. Handlingsplanen skal omfatte sentrale deler av Sandnes kommune og gjelder i fem år.

 

Klikk på linkene under for å lese dokumentene:

 

Strategisk støykartlegging Sandnes 2017

Foreliggende rapport dokumenterer og viser resultatene av utendørs støykartlegging i Sandnes, i henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.Klikk her for å se støykartet.  Klikk på linkene under for å lese dokumentene:

Hoveddokument: Strategisk Støykartlegging Sandnes 2017

Vedlegg 1: støysonekart fra støykartlegging i 2012 og 2017

Vedlegg 2. Kommunale veier med de største støyforhold

Vedlegg 3. Trafikktallene for kommunale veier i Sandnes, 2016.

Vedlegg 4: Støykartlegging Sandnes Havn

Vedlegg 5: Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola

Vedlegg 6: Støykartlegging Bane NORVegloven

Klikk her for å lese vegloven.

Kommunalteknisk vegnorm for Nord-Jæren

Klikk her for å lese Vegnorm for Sør-Rogaland

Graving

Retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer

Hovedplan vei:

Hovedplan vei politisk del (PDF, 1,5MB)
Hovedplan vei faglig del (PDF, 2,3MB)

 

Bruk av offentlig torg og uterom

Du finner "Retninglinjer for arrangement, salg, uteservering m.m. i byens uterom" og "Arrangementshåndbok" på nettsiden "Bruk av utearealer til arrangement, salgsaktivitet og uteservering" her.

Publisert: 11.01.2017 14:00
Sist endret: 28.05.2020 10:06