Vei og trafikksikkerhet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vei og trafikksikkerhet

Veivedlikehold

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.  Klikk her for å se veier under kommunalt vedlikehold (velg brøytekart på kartlag). 

Oppgaver kan være:

 • Feiing og renhold
 • Fjerning av søppel
 • Klipping av vegetasjon
 • Rydding i kraftsoner
 • Veioppmerking og skilting
 • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler.

For å melde ifra om feil klikk her.

 

Vinter og vei

Veibanen, fortau og gang- og sykkelveier skal være framkommelig for kjøretøy og gående som er normalt utstyrt for vinterkjøring/-gange. Dette skal oppnås ved å redusere mengden snø og is på veien, samt sikre siktforhold og tilstrekkelig veigrep og –bredde for trafikantene og de gående.

I vinterdrift inngår oppgaver som brøyting, strøing, salting, bortkjøring av snø, steaming av frosne sluk med mer.

Brøyting, salting og strøing

Det er utarbeidet en rettesnor for når veier og gang/sykkelstier skal brøytes/saltes/strøes. Denne rettesnoren kan leses ved å klikke på denne linken (pdf).

Det er laget kart over prioriterte brøytingsruter. Disse må ses i sammenheng med rettesnoren over. Klikk på denne linken for å komme til brøytekartet (brøytekartet velges på kartlag).

I tillegg har vi et samarbeid med Statens vegvesen om barveg- og vintervegstrategi på på kommunal gang- og sykkelveg.

- Barvegstrategi innebærer brøyting/salting før morgenrushet – også på g/s-veger.

- Vintervegstrategi innebærer sandstrøing.

Beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Eier eller disponerer du en eiendom en avkjørsel til vei eller gang og sykkelvei, eller ligger iendommen din inntil et veikryss. Da er det ditt ansvar å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss ( Veglova §31 og §43)

Last ned informasjonsbrev fra Statens vegvesen om temaet her

 

Slik sørger du for fri sikt i avkjørselen din 

 

Bilde 1 av 3: Dersom avkjørselen din krysser gang- og sykkelveier må høyde på hekk og gjerde ikkje overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsona. Klipp enten hekken din slik at den holder seg under 0,5 meter (alternativ 1) eller flytt gjerde og/eller hekk utenfor frisiktsonen, merket med rosa farge (alternativ 2). Det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din skal du kunne se midten av gang- og sykkelveien 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør utvides ut over 30 meter dersom gang- og sykkelveien heller og syklistene holder høg fart

 

Dersom avkjørselen din munner ut i veien

Bilde 2 av 3:  Dersom avkjørselen din munner ut i veien må høyde på hekk og gjerde ikke overstige 0,5 meter over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stipla strek. Det må være 4 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se veien 45 meter til hver side dersom fartsgrensen er 50 km/t, og vidare øker avstandane med farten slik figuren viser.

 

Dersom du har tre ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei

Dersom du har tre ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over veibanen. Over fortau og gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er også ansvarlig for fjerning av greiner som detter ned.

Ønsker du å melde i fra om trafikkfarlig hekk/vegetasjon, kan det gjøres via Meld Feil.

Sykkel

Sykkelrutene i Sandnes er utviklet over mange år sammen med fylkeskommunen, og er oppdelt i tre kategorier.
1.Hovedsykkelruter som binder sammen viktige målpunkter i regionen.
2. Bydelsruter som binder sammen bydelene lokalt.
3. Grønne ruter for rekreasjon i naturomgivelser.

Kart over sykkelruter i Sandnes og resten av Nord-Jæren finnes på statens vegvesen sine nettsider. Klikk på denne linken for å komme til sykkelkartet.

Kommunen har plassert ut sykkelteller i Elvegata hvoren kan se hvor mange som sykler her daglig og årlig. Klikk her for å komme til den elektroniske telleren.

Låsbare sykkelskur finnes på Ruten og kan bookes via Sandnes parkering sine nettsider for de som ønsker en sikker sykkelparkering. Kommunen jobber mot å utvikle lignende tilbud på Hommersåk kai, Sandnes stasjon på Brueland og Ganddal stasjon.

Klikk her for å booke plass i låsbart sykkelskur på Ruten.

Anlegget er låst ved et låsesystem som består av en database hvor kundenes mobiltelefonnummer blir lagret. Som abonnent får du adgang til anlegget ved hjelp av din mobiltelefon. Etter å ha blitt registrert som abonnent og betalt, vil du få tilgang til systemet som gjør at du låser opp døren til anlegget ved å sende en SMS. Pris på årsabonnement er kr. 400.-

Bruk gjerne vår Meld feil tjeneste for å melde fra om forbedringer på sykkelnettet i Sandnes.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetstiltak

Søknad om trafikksikkerhetstiltak og parkeringsforbud i boliggater sendes skriftlig fra involverte parter i område, som for eksempel velforeningen, bydelsutvalg, skolen eller en underskriftsliste fra berørte beboere. Dette for at det skal være en samlet enighet i området om at tiltaket skal iverksettes. Søknaden legges deretter inn på Sandnes kommunes rapporteringsside «Meld Feil». Klikk på denne linken for å komme til Meld Feil.

Søknader om fysiske trafikksikkerhetstiltak behandles av Sandnes kommune og vurderes mot kriterier satt av Statens vegvesen. Søknader om skilt vurderes av trafikksikkerhetsforumet i Sandnes kommune, hvor Sandnes kommune, politiet, Statens vegvesen og Sandnes parkering KF er representert. Det er Statens vegvesen som er skiltmyndighet og godkjenner oppsetting av skilt. Når skiltene er oppsatt er det Sandnes parkering og politiet som har som oppgave å påse at trafikantene innretter seg etter skiltene, og gi reaksjoner i form av gebyrer dersom de ikke gjør det.

 

Ved spørsmål om parkering i Sandnes kommune, kan Sandnes Parkering KF kontaktes slik:

Telefon: 51 33 60 60
Vakttelefon: 917 87 487 (ved feil på automater, bomanlegg mv.)

E-mail: parkhus@sandnes.kommune.no
Hjemmeside: www.sandnesparkering.no

Besøksadresse:
Holbergsgt. 15, 2.etg.
Publikumstid kl.08.00 - 15.00, mandag til fredag

Feil på slukket gatelys kan meldes inn via Lyse sine sider. Andre feil og flere enn tre mørke lamper etter hverandre varsles kundesenter 51 90 80 79.

Klikk på denne linken for å melde inn feil på gatelys.

Gravetillatelse

Ved gravearbeid skiller kommunen mellom graving i trafikkareal og generell graving.

Graving generelt

Ved graving på områder som ikke er satt av til trafikk, sendes e-post til bymiljo@sandnes.kommune.no, som ordner papirer med oversikt over hva som finnes i bakken på aktuelt område. I e-posten skal det være med tekst som forklarer hva som skal gjøres og helst et kartutsnitt som viser hvor jobben skal foregå.

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer. Retningslinjene skal gi opplysninger om de krav som settes til entreprenøren, som skal gjennomføre et gravearbeid og ha ansvaret for at dette blir utført på en tilfredsstillende måte.

Ved søknad om graving i trafikkareal krever Sandnes kommune:

 • Riskovurdering av jobben og området (Finnes i excel-fil til nedlasting nedenfor).
 • Varslingsplan for jobben basert på risikovurdering ( Finnes i excel-fil til nedlasting nedenfor)
 • Søknad legges inn på http://www.rosyweb.no/
 • Loggbok skal signeres og leveres når gravejobben ferdigmeldes. (Finnes i excel-fil til nedlasting nedenfor)
 • Vi tar også imot større varslingsplanar som visio-filer dersom det er aktuelt.

Søknad om skilting ifm. arbeidsvarsling legges inn på http://www.rosyweb.no/. Dersom arbeidet ikke innebærer graving, blir det ikke sendt gebyr. Det samme gjelder ved plassering av container, stillas eller lignende.

Forventet behandlingstid er 1-7 dager. Gravetillatelser i trafikkareal behandles hovedsakelig av Raul Rosa og Torstein Dahle hos Park, idrett og vei.

Her finnes det veiledning og forklaring på hvordan en søker om gravetillatelse i kommunale trafikkarealer PDF, 3MB)

Varslingsplan-Risikovurdering / Loggbok/ osv. (excel)

Varslingsplan generell 1.07 Fortau -Risikovurdering-Loggbok

Varslingsplan generell 1.07 forenklet / Risikovurdering -Loggbok/ osv. (excel)

Varslingsplan generell 2.04 forenklet / Risikovurdering-Loggbok/ osv. (excel)

Varslingsplan generell 2.04 / Risikovurdering-Loggbok/ osv. (excel)

Varslingsplan generell blindvei 2.04 forenklet -Risikovurdering-Loggbok

Gravegreglement (pdf)

 1. Administrasjonsgebyr, fast pr gravesøknad: kr 1500,- pr tillatelse (Godkjenning av gravetillatelse, og varslingsplaner, inkl trafikkplaner)
 2. Forringelsesgebyr 1 Hovedveier og hoved gang-sykkelveier 60,- pr kvm (minstepris 600,-)
 3. Boliggater, fortauer og gang- sykkelveier 50,- pr kvm (minstepris 500,-)
 4. Graving i parkareal " 30,- Pr kvm
 5. Microtrenching (spesiell avtale) " 50,- pr lm

Som godkjenningsmyndighet, kan ikke Park, idrett og vei selv utforme søknader om graving og varslingsplaner. Bistand og rettledning for slike søknader er gratis.

Oppgravd grøft beregnes minstebredde 1 m

Sandnes kommune har vedtatt retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer.

Retningslinjene skal gi opplysninger om de krav som settes til entreprenøren, som skal gjennomføre et gravearbeid og ha ansvaret for at dette blir utført på en tilfredsstillende måte.

Klikk på denne linken for å lese retningslinjene for graving.

Bruk av offentlig torg og uterom

Det er vedtatt nye retningslinjer for arrangementer, servering og salg i byens torg og uterom. Hensikten med reglementet er en enklere og mer forutsigbar forvaltning av offentlige trafikkarealer. Retningslinjer for arrangement, salg, uteservering m.m. i byens offentlige uterom kan leser ved å klikke på denne linken.

Søknad om leie av torgplass sendes servicekontoret i Sandnes kommune. Ved leie skal det signeres på en leiekontrakt, og leien blir fakturert etter de til enhver tid gjeldende priser. Søknad om uteservering, arrangementer, tivoli og salg fra mobile salgsvogner sendes Kommunalteknisk avdeling.

Prisliste 2017

Midlertidig torg i Flintergata

 

Årsleie for fast plass uten strøm

1 250

Årsleie for fast plass med strøm

 1 900

Månedsleie

800
Månedsleie med strøm 1 100

 Dagleie

130

 Eventuell strømkobling kommer i tillegg - pris pr dag

85

Disse inntektene kreves inn av Sandnes Sentrum AS og øremerkes aktiviteter i og ved LANTERNEN.

Ruten

 

Leie for salgsplass i desember måned

  900

Eventuell strømkobling pris pr dag pr strømpunkt

    85

Leie av gategrunn til tivoli pr dag

10000

Strøm for konsert/tivoli pr. dag 

1 100

 

 

Mobile salgsvogner 

 

Leie av salgsplass for mobile salgsvogner pr. år inkl. strøm 

Anbud

 

 

Uteservering

 

Pris på leie av gategrunn til uteservering m/alkohol. Pr kvadratmeter pr måned.

    155

Pris på leie av gategrunn til uteservering u/alkohol. Pr kvadratmeter pr måned.

      80

Handlingsplan møt støy i Sandnes kommune 2018-2023

Handlingsplan møt støy i Sandnes kommune 2018-2023

Handlingsplanen mot støy for Sandnes kommune inneholder forslag til prioriterte områder og tiltak for å redusere støyplager fra alle støykilder. Handlingsplanen skal omfatte sentrale deler av Sandnes kommune og gjelder i fem år.

 

Klikk på linkene under for å lese dokumentene:

 

Strategisk støykartlegging Sandnes 2017

Foreliggende rapport dokumenterer og viser resultatene av utendørs støykartlegging i Sandnes, i henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.Klikk her for å se støykartet.  Klikk på linkene under for å lese dokumentene:

Hoveddokument: Strategisk Støykartlegging Sandnes 2017

Vedlegg 1: støysonekart fra støykartlegging i 2012 og 2017

Vedlegg 2. Kommunale veier med de største støyforhold

Vedlegg 3. Trafikktallene for kommunale veier i Sandnes, 2016.

Vedlegg 4: Støykartlegging Sandnes Havn

Vedlegg 5: Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola

Vedlegg 6: Støykartlegging Bane NOR

Planer, regelverk og normer

Vegloven

Klikk her for å lese vegloven.

Kommunalteknisk vegnorm for Nord-Jæren

Klikk her for å lese Vegnorm for Sør-Rogaland

Graving

Retningslinjer for graving i kommunale trafikkarealer

Hovedplan vei:

Hovedplan vei politisk del (PDF, 1,5MB)
Hovedplan vei faglig del (PDF, 2,3MB)

 

Bruk av offentlig torg og uterom

Publisert: 11.01.2017 14:00
Sist endret: 11.01.2017 14:00