Høring planer vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Høring planer vann og avløp

Planer er på høring.

Høringsfrist: 01.11.2017 

Type plan: Utslippssøknad
Planen gjelder:

Sandnes kommune, avdeling vann og avløp, søker om utslippstillatelse i henhold til Forskrift om begrensing av forurensning kapittel 13.

 Utslippssøknaden gjelder avløpsanlegg for bebyggelsen på Naustervik i Sandnes kommune. Utslippets størrelse tilsvarer 378 personekvivalenter (pe).

 Utslippstillatelsen dekker et område med fritidsbebyggelse på Naustervik med avrenning til Høgsfjorden. Avløpsanlegget skal bestå av slamavskiller med utløp på dypt vann på 30 meters dyp, 370 meter fra land.

Dokumenter på høring(trykk på dem får å åpne og laste ned): 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, VAR-sjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 10.10.2017 

Type plan: Tiltaksplan
Planen gjelder:

Sandnes kommune har fått utarbeidet en Helhetlig plan for miljøforbedrende tiltak i Storånavassdraget. Ecofact AS har oppdraget med å utarbeide planen. Utkast til planen foreligger nå og sendes på høring. Vi ber herved om eventuelle innspill til planen.

 For å få til en helhetlig vannforvaltning er det viktig å utarbeide helhetlige planer for gjennomføring av tiltak. Dette gjelder særlig for vannforekomster med sammensatte utfordringer slik som Storånavassdraget. I vannforvaltningsplan for Rogaland er det satt opp i tiltaksprogrammet at det skal utarbeides en helhetlig tiltaksplan for Storånavassdraget.

 Planen gjelder i tiltak i nedslagsfeltet, samt i og langs vassdraget, som kan bidra til å forbedre og ivareta vannmiljøet i Storånavassdraget. Det er et ønske at planen skal se helhetlig på forskjellige typer tiltak knyttet til vannmiljøet i vassdraget. Det er et mål at tiltaksplanen skal gjøre det enklere å komme i gang med nødvendige miljøforbedrende tiltak i vassdraget, på tvers av fagområder og instanser.

 Tiltaksplanen omfatter mange forskjellige forslag til tiltak, både forbedring av fysiske inngrep og kantsoner, utslippsreduserende tiltak, bevaring av områder viktige for biologisk mangfold og flomsoner, administrative og forebyggende tiltak, osv.

Dokumenter på høring(trykk på dem får å åpne og laste ned): 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, VAR-sjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Publisert: 31.08.2017 08:59
Sist endret: 31.08.2017 08:59