Hommersåk – Ims

Innhold

Hommersåk – Ims

Status på vann - og avløpsanlegget mellom Hommersåk og Høle

 Link til kart over området

 

Del 1:  Fra Hesthammar til Hetland

Nytt ventilkammer for vann og ny framføringsledning for vann fra Hesthammer industriområde til Hetlandsvannet er ferdig bygget.

Det er tilrettelagt et punkt på framføringsledningen for framtidig vannforsyning til hytteområdet på Sjølvik. Boliger og hytter i området ved Hetlandsvannet, som er tilknyttet vann i dag, skal fremdeles være tilknyttet eksisterende vannledningsnett.

 

Del 2: Fra Hetland til Breivik

Nye kommunale vann og avløpsledninger langs Bersagelveien fra Hetlandsvannet og fram til Breivik er ferdigstilt.

Lauvås-Eltervåg

Pumpestasjonen for avløp på Lauvås er ferdig bygget.

Hus- og hytteeiere mellom Lauvås og Eltervåg kan søke om å knytte seg til vann- og avløpsanlegget.

Eltervåg-Breivik

Pumpestasjonen for avløp på Eltervåg er under planlegging.

Avløpsledningen fra Eltervåg og fram til Breivik vil ikke være klart for tilknytning før pumpestasjonen på Eltervåg er ferdig.

Den enkelte hus- og hytteeier vil få tilsendt informasjon når vann- og avløpsanlegget er klar for tilknytning.

Breivik

Ny slamavskiller i Breivik med utslipp på dypt vann er ferdig bygget.

Hus og hytteeiere i Breivik og på Slettnes kan søke om å knytte seg til vann- og avløpsanlegget.Del 3: Fra Breivik til Dreggjavik

Den kommunale vannledningen som er lagt i sjøen er ferdig og tatt i bruk.Del 4: Fra Dreggjavik til Ims og Høle

Vann- og avløpsledninger mellom Dreggjavika og Ims med fire pumpestasjoner for avløp, er ferdig bygget.

Oppgradering av eksisterende slamavskiller i Dreggjavika og søknad om tillatelse til utslipp på dypt vann er under prosjektering og behandling.

Det kan søkes om tilknytning til vann- og avløpsanlegget fram til og med påkoblingspunkt for hyttefeltet Bersagel Sør.

Ims

Kommunen jobber med avklaringer knyttet til eksisterende påkoblinger på vannledningen mellom Ims og Hølelia vannbehandlingsanlegg. Så snart de nødvendige avklaringer er gjort, og de berørte abonnentene er informert, vil det bli levert vann fra Sandnes vannverk fram til Ims.

Kommunen har planlagt en avløpsledning fra pumpestasjonen på Ims til sørsiden av Imsa for å lette tilknytning til avløp for eiendommene her. Avløpsledningen er under prosjektering.

Den enkelte hus- og hytteeier vil bli kontaktet om når vann- og avløpsanlegget i deres område er klar for tilkobling.

Høle

Kommunen jobber med noen tilrettelegginger i Hølelia vannbehandlingsanlegg. Når de nødvendige endringene i Hølelia vannbehandlingsanlegg er utført, vil det bli levert vann fra Sandnes vannverk helt fram til Høle.

 

Trykk i vannledningen fra Hommersåk til Ims

Den nye vannledningen mellom Hesthammer på Hommersåk og Ims er en overføringsledning for ny vannforsyning til Ims og Høle. Vannet i denne ledningen har høyere trykk enn det som er vanlig i vannledninger som forsyner hus og hytter. Vannet i ledningen kan ha trykk opp mot 100 meter vannsøyle (mVs), og av og til mer enn 100 mVs. Vanlig vanntrykk som oppleves som tilstrekkelig for forbrukerne er cirka mellom 30 og 60 mVs. Varmtvannsberedere og annet utstyr i bygningene kan bli skadet ved høyere vanntrykk enn 60 mVh.

 

For bygninger mellom Hommersåk og Ims som har tilknytning direkte på den nye overføringsledningen:

Bygninger som er lavere enn cirka 35 meter over havet (moh) må montere trykkreduksjonsventil ved tilknytning til den nye vannledningen. Bygninger som er plassert mer enn 65 moh vil ha behov for trykkforsterking for å få tilstrekkelig trykk på vannet. For bygninger som er mer enn cirka 90 moh må det monteres trykkforsterking på vannledningen før kote 90 moh for å få vann fram til bygningen.

 

 

  

Publisert: 22.05.2017 13:58
Sist endret: 17.10.2018 10:26