Avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Avløp

Avløpsrensning

God avløpshåndtering er viktig for både folkehelse og vannmiljø.

Kommunen har som oppgave å sørge for at avløpsvann ledes bort, renses og føres tilbake til naturens kretsløp.

Kommunen er også forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre og mellomstore avløpsanlegg, samt for utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Avløpsvann består av spillvann, overvann og drensvann.  Spillvann er sanitært avløpsvann fra husholdning og prosessvann fra industri og næring.  Overvann er regnvann og smeltevann som renner av på overflaten.

Avløpet i Sandnes er i stor grad separert. Dette betyr at spillvann og overvann ledes i separate rør. Overvann og drensvann ledes til nærmeste bekk, elv, innsjø eller sjø. Spillvann ledes til renseanlegg.

Det meste av spillvannet fra Sandnes ledes til IVAR IKS sitt Sentralrenseanlegg på Nord-Jæren som renser avløpsvann fra flere kommuner på Nord-Jæren. Kommunen har også noen kommunale avløpsrenseanlegg, blant annet på Høle og Bersagel.  

 

Separering og tilknytning 

 

Her finner du veileder om separering av stikkledninger  og tilknytning til offentlige ledninger

 

Her finner du regler for tilskudd til separering og tilknytning av private stikkledninger

 

Link til skjema for søknad om tilskudd

 

Søknad om utslippstilatelse

Mindre avløpsanlegg

Gjelder avløpsanlegg som er beregnet for utslipp fra mindre enn 50 personekvivalenter (pe)

Regler om søknad og saksbehandling finner du her i Forurensningsforskriften del 4, kapittel 12

Rensekrav og krav til bestemte typer løsninger med mer finner du her i Lokal avløpsforskrift for Jærregionen

Her finner du veiledning til søknadsskjema for utslipp fra mindre avløpsanlegg. (pdf 220 KB)
 

Her finner du søknadsskjema for utslipp fra mindre avløpsanlegg.  (pdf 159 KB)

 

 Mer informasjon om mindre avløpsanlegg:

Informasjonsside med informasjon om mindre avløpsanlegg www.avlop.no

 

Her finner du en informasjonsside om mindre avløpsanlegg  (pdf 7 MB)

 

Her finner du en huskelapp  (pdf 74 Kb)

 

Her finner du faktaark om mindre avløpsanlegg

 

Større avløpsanlegg

Gjelder avløpsanlegg som er beregnet for tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, mindre enn 2000 pe til elvemunning og mindre enn 10000 pe til sjø.

Regler om søknad, saksbehandling og rensekrav finner du her i Forurensningsforskriften del 4, kapittel 13

 
Her finner du søknadsskjema med veiledning (pdf  204 Kb)

 

Oljeholdig avløpsvann

Regler om søknad, saksbehandling og rensekrav finner du her i Forurensningsforskriften del 4, kapittel 15

 

Slamtømming

Kommunen skal sørge for innsamling av slam fra avløpsanlegg. Sandnes kommune har en lokal forskrift, Renovasjonsforskrift,  som gir bestemmelser om slamtømming. Ta kontakt med Sandnes kommune ved avdeling for Miljø og Renovasjon dersom du har spørsmål om slamtømming.

Her kan du lese om renovasjonsforskriften

 

 Overvann

Overvann er avrenning på overflaten som følge av nedbør og snøsmelting.
Tradisjonelt sett har overvann i tettbygde områder blitt ledet direkte ned i rør under bakken. Som følge av klimaendringer opplever vi i dag oftere kortvarige regnskyll med høy intensitet, såkalt styrtregn. I tillegg bygges det tettere og det etableres flere tette flater i hager og innkjørsler. Dette forhindrer vannet i å trenge ned i bakken.

Avløpsnettet har ikke kapasitet til å ta unna alt vannet under kraftige regnskyll, og vannet må da finne andre veier. En må tenke nytt i planlegging av overvannshåndtering for å forhindre oversvømmelse og flom. Både for ny og eksisterende bebyggelse kan kommunen stille krav til at overvann skal håndteres på egen tomt.  

Do-vett

Fett i avløpsvannet fester seg til rør, pumper og rister slik at avløpssystemet ikke fungerer som det skal. 

Rørene kan tettes og i verste fall føre til kloakkstopp og kjelleroversvømmelser. Kommunen må bruke store ressurser på spyling og rengjøring av fett fra avløpssystemet. Fett og matrester er også god næring for alle rottene som bor i avløpssystemet slik at de trives og formerer seg.

Hårstrå, bomull og våtservietter kan også skape mye trøbbel for avløpssystemet. Dette løses seg opp mye tregere enn dopapir og lager store klutaktige baller som kan føre til tette rør, skader på pumper og driftsproblemer på renseanlegg.

Husk: Kun tre ting skal i do. Dopapir er den ene.

Her kan du lese om Dovett

Her kan du lese om fettvett

Her kan du laste ned spillet Don't do it

 
Hovedplan avløp og vannmiljø

Hovedplan avløp og vannmiljø 2015 - 2025 (pdf 19MB) 

 

Gebyrer

NB! Satsene nedenfor er oppgitt eks mva.

 

Tilknytningsgebyrer

 

Lav sats
Tilknytningsgebyr vann– lav sats kr 22,- per m² bruksareal 
Tilknytningsgebyr avløp – lav sats kr 22,- per m² bruksareal

(gjelder for eiendommer hvor det er inngått utbyggingsavtale med bidrag til offentlig vann og avløp infrastruktur)

Middels sats
Tilknytningsgebyr vann - middels sats kr 65,- per m² bruksareal
Tilknytningsgebyr avløp - middels sats kr 65,- per m² bruksareal

(gjelder for eiendommer i uregulert område)

Høy sats
Tilknytningsgebyr vann - høy sats kr. 260,- per m² bruksareal
Tilknytningsgebyr avløp - høy sats kr. 260,- per m² bruksareal

(gjelder for eiendommer der det ikke er inngått utbyggingsavtale)

Tilknytningsgebyr vann fritidsbolig høy sats (engangssum) - kr 5 500,-

Tilknytningsgebyr avløp fritidsbolig høy sats (engangssum) - kr 6 000,-

Tilknytningsgebyr vann gjelder for nybygg, tilbygg/påbygg samt eksisterende bygg som skal knyttes til offentlig vann og/eller avløp.

 

 

Årsgebyrer

I forbindelse med årsgebyrene for vann og avløp så er det 4 gebyrer. 
Satser fra 01.01.2018 er:

   Forbruk vann   kr   6,70  per m3, per år
   Forbruk avløp          kr 12,00  per m3, per år     

For vannmåler blir forbruket beregnet per kubikk, m3. Uten vannmåler blir forbruket beregnet etter bruksareal,m2.  1m2 = 1m3

 

  Abonnement vann    kr 4,32    per m2, per år  
  Abonnement avløp    kr 7,70   per m2, per år

Abonnementet blir alltid beregnet etter byggets bruksareal.

 

Husholdninger kan velge om de ønsker å ha vannmåler. Næring er pålagt å ha vannmåler.
Årsgebyrene er de samme om man har vannmåler eller ikke, men leie av vannmåler kommer i tillegg.

Vannmålerleie er kr 150,- per vannmåler per år

 

Tømmegebyrer for slaminnhenting  
Slamavskiller 1 - 4 m3 - tømming hvert andre år 1768,-
Slamavskiller 1 - 4 m3 - tømming hvert år                              2648,-
Slamavskiller 5 - 7 m3 - tømming hvert andre år                              1912,-
Slamavskiller 5 - 7 m3 - tømming hvert år                              2872,-
Slamavskiller 8 - 10 m3 - tømming hvert andre år                              3160,-
Slamavskiller 8 - 10 m3 - tømming hvert år                              3544,-
Slamavskiller over 10 m3                              3160,-
Fritidsslamskiller - tømming hvert 4 år                                664,-
Minirenseanlegg - årlig tømming                              2648,-
Minirenseanlegg - tømming på bestilling                              3180,-

 

Gebyrer for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg  
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe            5000,-
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg  > 15 pe             8000,-
Endring av tillatelse            1500,-
Tilsyn og kontroll < 50 pe            3000,-

Oppfølging av forhold i strid med fourensningsforskriften

(per time medgått)

            1000,-

 

Lover/forskrifter/reglement

Publisert: 11.01.2017 13:46
Sist endret: 11.01.2017 13:46