Vann

Innhold

Vann

Frist for registrering av målerstand til kommunen var 31.12.20

Vi kan dessverre ikke ta i mot avlesninger gjort etter dette.

Har du ikke fått sendt inn målerstanden til kommunen vil den bli stipulert for 2020.

 

Koronavirus smitter ikke gjennom drikkevannet. Dine egne rutiner for vask og renhold avgjør om det er smittefare knyttet til toalettbesøk. Her er spørsmål og svar om korona, vann og avløp.

Kan koronaviruset smitte gjennom vann i springen?

 •  Koronaviruset gir ikke økt risiko for forurenset drikkevann. Dette kan en si med stor sikkerhet fordi koronaviruset ikke er funnet i overflate- eller grunnvannskilder.

 

 • I tillegg behandles vannet i norske vannverk for å fjerne mikroorganismer (bakterier, virus og parasitter). Blant de metodene som benyttes i vannverkene, også Langevatn, er klorering og UV-behandling, som er svært effektive mot koronavirus.

 

 • Hovedsmitteveien for koronavirus er dråpesmitte og kontaktsmitte. Den største risikoen ligger altså hos oss selv. Håndhygiene er det viktigste våpenet vi har mot koronaviruset både for å beskytte oss selv og andre.

 

Fra vannet er renset til det når innbyggerne, kan vannet bli smittet på veien?

 • Nei, drikkevannet kan ikke bli smittet på veien.

 • Korona smitter ved kontakt mellom mennesker, ikke via vann i springen. Dråpesmitte betyr dråper fra ett menneske til et annet, ikke dråper i drikkevannet.

 • Etter at vannet er behandlet i vannbehandlingsanlegget, ledes det i rør fram til springen din og er ikke i kontakt med folk.

 

Kan vi bli smittet når vi går på toalettet?

 • Smitterisikoen ved toalettbesøk er avhengig av dine egne rutiner for renhold og hygiene ved toalettbesøk.

 • Som med de andre hygienereglene, gjelder også disse til vanlig, men nå er de ekstra viktige.

- Vaske hendene, grundig og lenge med såpe og vann.

- Hvis mulig bør syke personer i husstanden bruke eget toalett.

- Vask overflater hyppig med vanlige rengjøringsmidler.

- Kast ikke våtservietter, q-tips og annet i do. Det fører til problemer og driftsstans i avløpsnettet, og legger beslag på ressurser som skal brukes på å sikre driften av vann- og avløpsnettet for befolkningen.

Kan vi bli koronasmittet gjennom avløpsvannet?

 • Det nye koronaviruset er påvist i avføringen til noen av de smittede, og vil derfor også kunne forekomme i avløpsvann, men viruset smitter i liten grad fra avføring (i motsetning til noro-viruset)

 • Risikoen for å bli smittet er altså lav. Viruset ikke er aktivt lenge i vann.

 • Risikoen for å bli syk gjennom kontakt med avløpsvann er hovedsakelig knyttet til andre sykdomsfremkallende mikroorganismer i vannet. Derfor er det strenge HMS-krav for ansatte som jobber med avløpspumpestasjoner og i renseanlegg.

 

Vi anbefaler at innbyggerne forholder seg til den informasjonen som til enhver tid ligger på FHIs nettsider.

Her kan du gå inn på Folkehelseinstituttet sine sider å lese mer om korona

  

Vannmåler

Sandnes kommune er eier og hovedansvarlig for utlevering, vedlikehold og tilsyn av vannmålerne i kommunen. 

I kommunens reglement for sanitærabonnement er det beskrevet at alt vann skal kunne måles. Alle nærings- og landbruksabonnenter skal ha montert vannmåler.  Det er et krav at alle boenheter skal ha konsoll for vannmåler, med stoppekran på begge sider. 

Nybygg/større ombygging
Kommunen bestemmer type og hvor stor vannmåleren skal være basert på informasjon om maks samtidig vannmengde som rørlegger beregner.

Ved nybygg eller ved større ombygging av sanitæranlegget skal det benyttes standard vannmåler med tilslutning på ¾". Hvis en standardmåler ikke gir nok vann, må det monteres parallellkonsoll for flere standardmålere. Standard byggelengde er 190 mm. Måler kan også leveres med kortere byggelengde.
Standardmålerne kan gi hhv 2,5 og 4,0 m3/t.  Bruk av andre målere må avklares med kommunens Vann- og avløpsavdeling.

Ved installering av vannmåler i privat bolig, er det måler med  Q3 =2,5 m3/t som skal brukes. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å avklare med kommunens vann- og avløpsavdeling. Målerne kan hentes på Vatne driftsstasjon av en autorisert rørlegger.

Oppdeling/seksjonering
Ved 5 eller flere boenheter skal det være felles vannmåler for alle boenheter på hovedinntaket. Borettslaget/sameiet blir i så fall kommunens abonnent. 

Målingen av forbruket til hver enkel enhet/seksjon, skjer da etter intern fordeling. 

 

Rutinemessig utskifting
Vannmålere må skiftes ut med jevne mellomrom. Dette er et forbyggende og systematisk vedlikehold som skal sikre målenøyaktigheten. Kommunen dekker utgifter ved rutinemessig utskifting av vannmåler. 

Dersom det er behov for ombygging, må dette dekkes av abonnenten. Dersom det oppstår skade innvendig eller utvendig på måler, må utskiftingen bekostes av abonnenten.

 

Her finner du et elektronisk vannmålerskjem som du kan fylle ut digitalt

Installering/utskifting/demontering skal utføres av autorisert rørleggerfirma og følgende prosedyre skal følges:
 1. Elektronisk vannmålerskjema kan lastes ned her

 2. Kryss av for Installering / Utskifting / Demontering, øverst til venstre på skjemaet.

 3. Alle eiendomsopplysninger i del A) skal fylles ut av eier eller ansvarlig rørlegger.

 4. Kommunen bestemmer størrelse og type vannmåler. Minste godkjente måler har en nominell strømning Q3=2,5 m3/t. For næring og landbruk skal det oppgis maks samtidig vannmengde slik at korrekt størrelse på vannmåler kan velges.

 5. Ansvarlig rørlegger fyller ut alle opplysninger i del B).

 6. Ansvarlig rørlegger skal plombere vannmåler samtidig som den installeres.

 7.  Del C) fylles ut av ansvarshavende ved Vatne driftsstasjon.

 8. Vannmålerskjemaet leveres ferdig kvittert av ansvarlig rørlegger til ansvarshavende ved Vatne driftsstasjon.

 9. Vannmåler og plombe utleveres så til ansvarlig rørlegger.

 10. Kommunen har ansvar for rutinemessig utskifting av vannmåler.

 11. Utskiftet måler skal leveres til Vatne driftsstasjon.

 12. Bildedokumentasjon på plombering,  vannmålerinstallasjon samt signert skjema sendes til postmottak@sandnes.kommune.no

 

Ved demontering eller utskifting av vannmåler skal ferdigutfylt skjema og demontert vannmåler, leveres til Vann og avløp i Sandnes kommune på Vatne driftsstasjon. Som kvittering på innlevering kan en be om signert kopi av skjema til rørlegger og kunde, dersom dette ønskes.

Avlesning av vannmåler

Avlesningskort blir sendt ut i begynnelsen av desember til alle aktive vannmålere med informasjon om avlesningsprosessen. Vannmålerene skal leses av innen 31. desember hvert år.

Ved manglende avlesning blir kommunen nødt for å stipulere noe som kan føre til feil oppgjør. Det er huseier sitt ansvar å sende inn målerstand hvert år innen fristen slik at kommunen kan lage korrekt faktura.

Hvis kommunen må ut å foreta en avlesning, på grunn av manglende innlevering av målerstand, vil dette medføre et oppmøtegebyr, innført i kommunen fra 2021.

Oppmøte gebyr for 2021 er kr 1750,- inklusive mva. per oppmøte.

 

Fjernavlesning

De nye målerne, installert etter 2016, er tilrettelagt for fjernavlesning.
På sikt håper kommunen å få automatisert innsamling av vannmålerdata, slik at det ikke lenger er behov for manuell avlesning.

Frem til denne ordningen er på plass, så er det fortsatt viktig at man fortsetter å lese av manuelt.

Lekkasjekontroll

Dersom ett av kontrollhjulene går rundt når det ikke tappes vann, kan det skyldes lekkasje på sanitæranlegget. Kommunen anbefaler at huseier følger med på målerstand og forbruk. Da kan unormalt forbruk raskt identifiseres og tiltak iverksettes ved en eventuell lekkasje. Dersom lekkasjen ikke blir oppdaget raskt, kan det medføre unødvendig forbruk og økte gebyrer.

Nyere vannmålere
På de nye standard vannmålerne til kommunen, vil varselkoder vises i displayet dersom det oppdages unormalt forbruk. Eksempelvis vil koden LEAK bety at det ikke har vært stillestående vann i måleren i minst en sammenhengende time i løpet av de siste 24 timer. Det kan være tegn på en lekk kran, toalettsildring eller annen lekkasje.

Ved lekkasje kontakter du godkjent rørlegger for reparasjon

Lekkasje eksempler

Vannkran som drypper

A:  langsomt drypp ca. 1 dråpe per sekund   =    ca .   7 m3 pr. år       
B:  hurtig drypp  =    ca.  30 m3 pr. år
C:  renner tynt oppe og drypper nede  =    ca. 100m3 pr. år


WC som renner

A: kan kun sees ved nøye ettersyn     = ca . 100 m3 pr. år   
B: kan sees  = ca . 200 m3 pr. år
C: uro på vannoverflaten  = ca.  400 m3 pr. år

 

Demontering

Demontering av vannmåler er ikke tillatt for abonnenter med næringseiendom.
Hvis du som privat abonnent ikke lenger ønsker å få vann- og avløps-gebyret avregnet etter vannmåler, må vann- og avløpsavdelingen ha skriftlig søknad, gjerne via e-post.
Demontering kan ikke skje før abonnenten har fått skriftlig svar på søknaden.
Rørlegger skal i tillegg levere inn skjema for demontering samtidig med innlevering av demontert måler

 

Elektronisk skjema for vannmåler kan lastes ned her

 

Drikkevannskvalitet

Sandnes kommune sitt vannverk mottar drikkevann fra IVAR, som er et interkommunalt foretak som leverer vann til 11 eierkommuner. Drikkevannet tilfredsstiller alle kvalitetskrav i henhold til drikkevannsforskriften.

 

IVAR utfører analyser på drikkevannet de leverer. Sandnes kommune tar i tillegg ukentlige prøver på strategiske punkter etter et prøvetakingsprogram som er utarbeidet i henhold til Mattilsynet og drikkevannsforskriften.

 

Her kan du lese mer om drikkevannet fra IVAR:

 

Tre andre vannverk

Sandnes kommune har i tillegg tre andre vannverk som dekker drikkevannsforsyningen på Forsand, Helle og Øvre Espedal.

Vannverkene på Forsand, Helle og Øvre Espedal forsyner drikkevann som tilfredsstiller alle kvalitetskrav i henhold til drikkevannsforskriften og har eget prøvetakingsprogram.

Vannkvaliteten for vannverkene

Under finner du en tabell med et utvalg av parametere vi analysere for i drikkevannet fra de forskjellige vannverkene. Prøver blir tatt flere ganger i måneden på flere prøvepunkter i vannledningsnettet for hvert av vannverkene.

Prøvetakingsplanen er i tråd med kravene som drikkevannsforskriften og Mattilsynet stiller

 Her kan du lese om drikkevannsforskriften. Parameter  Enhet  Sandnes  Forsand Helle Øvre Espedal
E-Coli cfu/100 ml 0 0 0 0
Intestinale enterokokker cfu/100 ml Fritatt 0 0 0
Koliforme bakterier cfu/100 ml 0 0 0 0
Kimtall cfu/ml 8,6 52,4 57 40,8
Surhetsgrad pH 7,9 6,7 7 7,3
Turbiditet FNU 0,2 0,1 0,1 0,1
Farge   4,4 2,0 2,0 4,8
Lukt   Normal Normal Normal Normal
Smak   Normal Normal Normal Normal
Hardhet °dH 2,8 4,2 8,4 1,4

Tabell viser gjennomsnittsverdier for drikkevannet i andre kvartal 2020

Årsak til vond smak/lukt:

Som regel skyldes dette stillestående vann i rørsystemet i boligen din. Åpne alle kaldtvannskranene i boligen din samtidig i 15 min. På den måten får du «flushet» rørene dine. Dersom vannkvaliteten fremdeles ikke er tilfredsstillende kan du varsle om dette på MeldFra.

 

Råd ved kokevarsel

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet råd for hva et slikt kokevarsel innebærer for husholdningsabonnenter. 

Her kan du lese om hva du må gjøre når det varsles at vannet må kokes 

 

Information in English about what to do when  a boil water advisory has been issued

 

Brunt vann

Dersom du har brunt vann i springen og ikke er blitt varslet om arbeid på ledningsnettet, må du tappe kaldt  vann fra den laveste kranen i huset til vannet igjen er klart.
Om dette ikke hjelper kan du varsle om dette på Meld Fra


Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner
 

Vannet som leveres i vår region er bløtt (3°dH), det vil si at kalsium innholdet er så lavt at hardheten ikke behøver å justeres ved montering av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og liknende. Det behøves heller ikke å tilsettes bløtgjøringsmidler.

Vaskeanvisninger og dosering på vaskemidler til vaskemaskiner og oppvaskmaskiner er ofte laget til hardt vann. Det kan derfor være lurt å lese på doseringsanvisning og redusere bruk av vaskemidler i forhold til den. Ofte gir reduksjon av vaskemidler et bedre resultat. 

Hardhetsklasse

Kalsium (Ca) mg/l

Tyske hardhetsgrader °dH

Meget bløtt vann

0 - 15

0 - 2,1

Bløtt vann

15 - 35

2,1 - 4,9

Middels hardt vann

35 - 70

4,9 - 9,8

 • Hardt vann

70-150

9,8 - 21

Meget hardt vann

> 150

> 21

 

Varsling og sårbare abonnenter

Telefonvarsling
Vi varsler alle planlagte og akutte hendelser som medfører stans eller endringer i vannleveransen. Vi benytter SMS/talemelding og epost for utsendelse av meldinger.

Vi benytter tre måter for å nå ut med informasjon og varsler til deg:

 • For privatpersoner bruker vi folkeregisterdata og Altinn/DIFI kontaktregister. Vi anbefaler deg å holde disse oppdatert da de fleste henvendelser henter informasjon herfra. Se linker rett  under avsnittet.
 • For bedrifter bruker vi Næringsdatabasen/Brønnøysundregister.
 • For sårbare virksomheter, og personer med mobiltelefon som registrert på en annen adresse enn det som ført i folkeregisterdata eller Altinn/DIFI kontaktregister, bruker vi tilleggsregisteret servicevarsling.no

Sårbare virksomheter
Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet.
Eksempler:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og kaféer
Ved å registrere din virksomhet i vårt tilleggsregister vil dere motta varsel på SMS dersom vannkvaliteten endres betydelig eller vi må stenge vannet.

Registrer din virksomhet i Sandnes kommune sitt tilleggsregister: servicevarsling.no

En må selv påse at kontaktinformasjonen er korrekt og oppdatert for å sikre at varslingen når frem til virksomheten.

Har du ikke blitt varslet?
Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Har du et telefonnummer som er registrert et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt nummer på din adresse i vårt tilleggsregister (servicevarsling.no). Dette gjelder eksempelvis dersom telefonen er registrert på arbeidsgiver.
Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes av vann- og avløpsetaten kun til dette formålet. 

Vi varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du likevel ønsker å få varsel fra oss, kan du legge inn ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister.

En må selv påse at kontaktinformasjonen er korrekt og oppdatert for å sikre at varslingen når frem.

Vanntrykk

Sandnes kommune er pliktig til å levere vann til sine abonnenter, med et vanntrykk på minst 2 bar i tilkoblingspunktet.

Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger 6 bar, skal det monteres reduksjonsventil.

Normalt vanntrykk på kommunalt vannledningsnett varierer i ulike områder. Abonnenter kan ta kontakt med Sandnes kommune, ved vann- og avløpsavdelingen, for å få informasjon om hva vanntrykket er i et bestemt område.

Hvis vanntrykket oppleves som ustabilt/varierende eller unormalt lavt, kan dette skyldes planlagt arbeid på kommunalt vannledningsnett eller en driftsforstyrrelse (som vannlekkasje). Sandnes kommune informerer sine abonnenter om planlagte aktiviteter som kan medføre redusert vanntrykk.

Årsaken til permanent lavt vanntrykk kan ligge i stikkledningen eller innvendige rørinstallasjoner inne i boligen. Abonnenter oppfordres å ta kontakt med sertifisert rørlegger for å utføre trykkmålinger i boligen og kontrollere innvendige rørinstallasjoner og eventuelt stikkledningen. 

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vann, ta kontakt med servicekontoret:
Telefon 51 33 50 00
E-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no

 

 

Lover/forskrifter/reglement

Sandnes kommune har med virkning fra 01.01.2021 vedtatt KS sine standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser fra 2017.

I tillegg har kommunen vedtatt lokale tillegg for Sandnes kommune.

For pågående saker gjelder tidligere Sanitærreglement for Sandnes kommune, gjeldende fra 01.07.2004 og standard abonnementsvilkår for vann og avløp fra 2008.

Publisert: 11.01.2017 13:37
Sist endret: 15.04.2021 10:39