Vann

Innhold

Vann

Avlesningskort vil bli sendt ut i begynnelsen av desember.

 

Lekkasjekontroll

Dersom ett av kontrollhjulene går rundt når det ikke tappes vann, kan det skyldes lekkasje på sanitæranlegget. Ved lekkasje kontakter du godkjent rørlegger for reparasjon. 

Vannkran som drypper:

A:  langsomt drypp ca. 1 dråpe per sekund   =    ca .   7 m3 pr. år       
B:  hurtig drypp  =    ca.  30 m3 pr. år
C:  renner tynt oppe og drypper nede  =    ca. 100m3 pr. år


WC som renner:

A: kan kun sees ved nøye ettersyn     = ca . 100 m3 pr. år   
B: kan sees  = ca . 200 m3 pr. år
C: uro på vannoverflaten  = ca.  400 m3 pr. år

Drikkevannskvalitet

Sandnes kommune sitt vannverk mottar drikkevann fra IVAR, som er et interkommunalt foretak som leverer vann til 13 eierkommuner. Drikkevannet tilfredsstiller alle kvalitetskrav i henhold til drikkevannsforskriften.

Her kan du lese om drikkevannsforskriften.


Her kan du lese mer om drikkevannet fra IVAR:


IVAR utfører analyser på drikkevannet de leverer. I tillegg tar Sandnes kommune ukentlige prøver på strategiske punkter etter et prøvetakingsprogram som er utarbeidet i henhold til Mattilsynet og drikkevannsforskriften.

To andre vannverk
Sandnes kommune har i tillegg to andre vannverk, Hølelia vv og Høle vv. Disse vannverkene forsyner rundt 300 personer og tilfredsstiller alle kvalitetskrav i henhold til drikkevannsforskriften og har eget prøvetakingsprogram. I sommerhalvåret er det vanningsforbud i dette området. Arbeidet med å få IVAR vann til denne regionen pågår.

   Sandnes vv (IVAR)  Høle vv  Hølelia vv
pH-verdi 8,1 7,2 8,3
Fargetall 6,9 mg PT/1 < 2 mg PT/l < 2 mg PT/l
Turbiditet 0,46 FNU 0,16 FNU 0,14 FNU
Kalsium (Ca) 21,6 mg/l 8,5 mg/l 13 mg/l

Tabell viser gjennomsnittsverdier for 2016. Sandnes vv mottar vann ifra IVAR

Årsak til vond smak/lukt:

Som regel skyldes dette stillestående vann i rørsystemet i boligen din. Åpne alle kaldtvannskranene i boligen din samtidig i 15 min. På den måten får du «flushet» rørene dine. Dersom vannkvaliteten fremdeles ikke er tilfredsstillende så ta gjerne kontakt med vann- og avløpsavdelingen i kommunen.

Brunt vann

Dersom du har brunt vann i springen og ikke er blitt varslet om arbeid på ledningsnettet, så ønsker vi at du melder ifra på Meld Feil og deretter tapper du vannet fra den laveste kranen i huset til vannet igjen er klart.

Sårbare Abonnenter:

Kommunen ønsker at bedrifter som er spesielt avhengig av vannforsyning som for eksempel frisører, tannleger, restauranter/caféer, omsorgsboliger osv. skal registrere seg slik at kommunen kan ivareta dem på en best mulig måte ved for eksempel en nødvendig vannavstengning.

Her kan du registrere deg som sårbar abonnent


Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner
 

Vannet som leveres i vår region er bløtt (3°dH), det vil si at kalsium innholdet er så lavt at hardheten ikke behøver å justeres ved montering av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og liknende. Det behøves heller ikke å tilsettes bløtgjøringsmidler.

Vaskeanvisninger og dosering på vaskemidler til vaskemaskiner og oppvaskmaskiner er ofte laget til hardt vann. Det kan derfor være lurt å lese på doseringsanvisning og redusere bruk av vaskemidler i forhold til den. Ofte gir reduksjon av vaskemidler et bedre resultat. 

Hardhetsklasse

Kalsium (Ca) mg/l

Tyske hardhetsgrader °dH

Meget bløtt vann

0 - 15

0 - 2,1

Bløtt vann

15 - 35

2,1 - 4,9

Middels hardt vann

35 - 70

4,9 - 9,8

Hardt vann

70-150

9,8 - 21

Meget hardt vann

> 150

> 21

 

Vanntrykk

Sandnes kommune er pliktig til å levere vann til sine abonnenter, med et vanntrykk på minst 2 bar i tilkoblingspunktet.

Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger 6 bar, skal det monteres reduksjonsventil.

Normalt vanntrykk på kommunalt vannledningsnett varierer i ulike områder. Abonnenter kan ta kontakt med Sandnes kommune, ved vann- og avløpsavdelingen, for å få informasjon om hva vanntrykket er i et bestemt område.

Hvis vanntrykket oppleves som ustabilt/varierende eller unormalt lavt, kan dette skyldes planlagt arbeid på kommunalt vannledningsnett eller en driftsforstyrrelse (som vannlekkasje). Sandnes kommune informerer sine abonnenter om planlagte aktiviteter som kan medføre redusert vanntrykk.

Årsaken til permanent lavt vanntrykk kan ligge i stikkledningen eller innvendige rørinstallasjoner inne i boligen. Abonnenter oppfordres å ta kontakt med sertifisert rørlegger for å utføre trykkmålinger i boligen og kontrollere innvendige rørinstallasjoner og eventuelt stikkledningen. 


Vannmåler

Sandnes kommune er eier og hovedansvarlig for utlevering, vedlikehold og tilsyn av vannmålerne i kommunen. 

Kommunens sanitærreglement omtaler at alt vann skal kunne måles. Det er et krav at alle boenheter skal ha konsoll for vannmåler, med stoppekran på begge sider.  Fleksible kuplinger anbefales. 

Det er vannmåler med betegnelsen ¾’ som er standard i kommunen. Standard byggelengde for disse er 190mm. Målere med kortere byggelengder kan også være aktuelle. I spesielle tilfeller kan også ½’ målere brukes. Viss en standardmåler ikke gir nok vann, må det monteres paralellkonsoll for flere standardmålere. 

Ved oppdeling eller seksjonering av bolig/blokk, skal vannmåler plasseres på hovedinntaket for vann. Målinga av forbruket til hver enkel enhet/seksjon, skjer da etter intern fordeling. Borettslaget – sameiet blir i så fall kommunens abonnent. 

Type vannmåler skal alltid avtales med kommunens Vann- og avløpsavdeling.

NB! En vannmåler skal ikke demonteres eller flyttes uten at det er godkjent av Sandnes kommune ved vann- og avløpsavdelingen.

Her finner du vannmålerskjema

Installering/utskifting/demontering skal utføres av autorisert rørleggerfirma og følgende prosedyre skal følges:

1.     Vannmålerskjema kan lastes ned her

2.      Kryss av for Installering / Utskifting / Demontering, øverst til høyre på skjemaet.

3.      Alle eiendomsopplysninger i del A) skal fylles ut av eier eller ansvarlig rørlegger.

4.      Kommunen bestemmer størrelse og type vannmåler. Minste godkjente måler er QN2,5.

5.      Ansvarlig rørlegger fyller ut alle opplysninger i del B).

6.      Del C) fylles ut av ansvarshavende ved Vatne driftsstasjon.

7.      Vannmålerskjemaet leveres ferdig kvittert av ansvarlig rørlegger til ansvarshavende ved Vatne driftsstasjon.

8.      Vannmåler utleveres så til ansvarlig rørlegger.

9.      Kommunen har ansvar for rutinemessig utskifting av vannmåler.

10.   Utskifta måler skal leveres til Vatne driftsstasjon.

Ferdigutfylt skjema leveres Vann og avløp i Sandnes kommune av ansvarshavende ved Vatne driftsstasjon. Kopi av skjema til rørlegger og kunde, dersom dette ønskes. 

Demontering

Demontering av vannmålar er ikke tillatt for abonnenter med næringseiendom. Hvis du som privat abonnent ikke lenger ønsker å få vann- og avløps-gebyret avregnet  etter vannmålar, må vann- og avløpsavdelingen ha skriftlig søknad. Demontering kan ikke skje før abonnenten har fått skriftleg svar på søknaden, gjerne via e-post.

Avlesning

Avlesningskort blir sendt ut i begynnelsen av desember til alle aktive vannmålere med informasjon om avlesningsprosessen. Vannmålerene skal leses av innen 31. desember hvert år.

Ved manglende avlesning blir kommunen nødt for å stipulere noe som kan føre til feil oppgjør.

Det er huseier som er ansvarlig for å følge med på vannmåler og raskt gjøre tiltak ved en eventuell lekkasje.

Norm for bruk av vannmåler

Normen ble vedtatt 18.12.12 i Sandnes kommune.
Normen omtaler blant annet krav til montering, konsoll, vannmålerstørrelse og plombering. Det er viktig å merke seg at alle boligblokker som er oppdelt eller seksjonert skal ha vannmåler på hovedinntaket for vann. Se punkt 1.14

Se nedenfor under Lover/forskrifter/reglement for å finne en link til normen.

Skjema for vannmåler

 

 

 

Lover/forskrifter/reglement

Publisert: 11.01.2017 13:37
Sist endret: 04.09.2019 14:07