Vann

Innhold

Vann

Koronavirus smitter ikke gjennom drikkevannet. Dine egne rutiner for vask og renhold avgjør om det er smittefare knyttet til toalettbesøk. Her er spørsmål og svar om korona, vann og avløp.

Kan koronaviruset smitte gjennom vann i springen?

 •  Koronaviruset gir ikke økt risiko for forurenset drikkevann. Dette kan en si med stor sikkerhet fordi koronaviruset ikke er funnet i overflate- eller grunnvannskilder.

 

 • I tillegg behandles vannet i norske vannverk for å fjerne mikroorganismer (bakterier, virus og parasitter). Blant de metodene som benyttes i vannverkene, også Langevatn, er klorering og UV-behandling, som er svært effektive mot koronavirus.

 

 • Hovedsmitteveien for koronavirus er dråpesmitte og kontaktsmitte. Den største risikoen ligger altså hos oss selv. Håndhygiene er det viktigste våpenet vi har mot koronaviruset både for å beskytte oss selv og andre.

 

Fra vannet er renset til det når innbyggerne, kan vannet bli smittet på veien?

 • Nei, drikkevannet kan ikke bli smittet på veien.

 • Korona smitter ved kontakt mellom mennesker, ikke via vann i springen. Dråpesmitte betyr dråper fra ett menneske til et annet, ikke dråper i drikkevannet.

 • Etter at vannet er behandlet i vannbehandlingsanlegget, ledes det i rør fram til springen din og er ikke i kontakt med folk.

 

Kan vi bli smittet når vi går på toalettet?

 • Smitterisikoen ved toalettbesøk er avhengig av dine egne rutiner for renhold og hygiene ved toalettbesøk.

 • Som med de andre hygienereglene, gjelder også disse til vanlig, men nå er de ekstra viktige.

- Vaske hendene, grundig og lenge med såpe og vann.

- Hvis mulig bør syke personer i husstanden bruke eget toalett.

- Vask overflater hyppig med vanlige rengjøringsmidler.

- Kast ikke våtservietter, q-tips og annet i do. Det fører til problemer og driftsstans i avløpsnettet, og legger beslag på ressurser som skal brukes på å sikre driften av vann- og avløpsnettet for befolkningen.

Kan vi bli koronasmittet gjennom avløpsvannet?

 • Det nye koronaviruset er påvist i avføringen til noen av de smittede, og vil derfor også kunne forekomme i avløpsvann, men viruset smitter i liten grad fra avføring (i motsetning til noro-viruset)

 • Risikoen for å bli smittet er altså lav. Viruset ikke er aktivt lenge i vann.

 • Risikoen for å bli syk gjennom kontakt med avløpsvann er hovedsakelig knyttet til andre sykdomsfremkallende mikroorganismer i vannet. Derfor er det strenge HMS-krav for ansatte som jobber med avløpspumpestasjoner og i renseanlegg.

 

Vi anbefaler at innbyggerne forholder seg til den informasjonen som til enhver tid ligger på FHIs nettsider.

Her kan du gå inn på Folkehelseinstituttet sine sider å lese mer om korona

NB! Frist for registrering av målerstand til kommunen var 31.12.19


For henvendelser vedrørende dette, send e-post til: var.gebyr@sandnes.kommune.no 

Lekkasjekontroll

Vannkran som drypper:

A:  langsomt drypp ca. 1 dråpe per sekund   =    ca .   7 m3 pr. år       
B:  hurtig drypp  =    ca.  30 m3 pr. år
C:  renner tynt oppe og drypper nede  =    ca. 100m3 pr. år


WC som renner:

A: kan kun sees ved nøye ettersyn     = ca . 100 m3 pr. år   
B: kan sees  = ca . 200 m3 pr. år
C: uro på vannoverflaten  = ca.  400 m3 pr. år

 

Ved mistanke om lekkasje

Dersom ett av kontrollhjulene går rundt når det ikke tappes vann, kan det skyldes lekkasje på sanitæranlegget. Kommunen anbefaler at huseier følger med på målerstand og forbruk. Da kan unormalt forbruk raskt identifiseres og tiltak iverksettes ved en eventuell lekkasje. Dersom lekkasjen ikke blir oppdaget raskt, kan det medføre unødvendig forbruk og økte gebyrer.

Nyere vannmålere
På de nye standard vannmålerne til kommunen, vil varselkoder vises i displayet dersom det oppdages unormalt forbruk. Eksempelvis vil koden LEAK bety at det ikke har vært stillestående vann i måleren i minst en sammenhengende time i løpet av de siste 24 timer. Det kan være tegn på en lekk kran, toalettsildring eller annen lekkasje.

Ved lekkasje kontakter du godkjent rørlegger for reparasjon

 

Drikkevannskvalitet

Sandnes kommune sitt vannverk mottar drikkevann fra IVAR, som er et interkommunalt foretak som leverer vann til 11 eierkommuner. Drikkevannet tilfredsstiller alle kvalitetskrav i henhold til drikkevannsforskriften.

 

IVAR utfører analyser på drikkevannet de leverer. Sandnes kommune tar i tillegg ukentlige prøver på strategiske punkter etter et prøvetakingsprogram som er utarbeidet i henhold til Mattilsynet og drikkevannsforskriften.

 

Her kan du lese mer om drikkevannet fra IVAR:

 

Tre andre vannverk

Sandnes kommune har i tillegg tre andre vannverk som dekker drikkevannsforsyningen på Forsand, Helle og Øvre Espedal.

Vannverkene på Forsand, Helle og Øvre Espedal forsyner drikkevann som tilfredsstiller alle kvalitetskrav i henhold til drikkevannsforskriften og har eget prøvetakingsprogram.

Vannkvaliteten for vannverkene

Under finner du en tabell med et utvalg av parametere vi analysere for i drikkevannet fra de forskjellige vannverkene. Prøver blir tatt flere ganger i måneden på flere prøvepunkter i vannledningsnettet for hvert av vannverkene.

Prøvetakingsplanen er i tråd med kravene som drikkevannsforskriften og Mattilsynet stiller

 Her kan du lese om drikkevannsforskriften. Parameter  Enhet  Sandnes  Forsand Helle Øvre Espedal
E-Coli cfu/100 ml 0 0 0 0
Intestinale enterokokker cfu/100 ml Fritatt 0 0 0
Koliforme bakterier cfu/100 ml 0 0 0 0
Kimtall cfu/ml 6,5 28,4 1,0 1,0
Surhetsgrad pH 7,9 7,3 7,0 6,7
Turbiditet FNU 0,2 0,1 0,1 0,1
Farge   7,5 2,0 2,0 2,0
Lukt   Normal Normal Normal Normal
Smak   Normal Normal Normal Normal
Hardhet °dH 2,8 4,2 8,4 1,4

Tabell viser gjennomsnittsverdier for drikkevannet i første kvartal 2020

Årsak til vond smak/lukt:

Som regel skyldes dette stillestående vann i rørsystemet i boligen din. Åpne alle kaldtvannskranene i boligen din samtidig i 15 min. På den måten får du «flushet» rørene dine. Dersom vannkvaliteten fremdeles ikke er tilfredsstillende kan du varsle om dette på MeldFra.

 

Råd ved kokevarsel

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet råd for hva et slikt kokevarsel innebærer for husholdningsabonnenter. 

Her kan du lese om hva du må gjøre når det varsles at vannet må kokes 

 

Information in English about what to do when  a boil water advisory has been issued

 

Brunt vann

Dersom du har brunt vann i springen og ikke er blitt varslet om arbeid på ledningsnettet, må du tappe kaldt  vann fra den laveste kranen i huset til vannet igjen er klart.
Om dette ikke hjelper kan du varsle om dette på Meld Fra

Sårbare Abonnenter:

Sårbare abonnenter inkluderer alle abonnenter hvor svikt i vannforsyningen gir stor risiko for alvorlig sykdom, sammenliknet med andre abonnenter. Sårbare abonnenter kan for eksempel være abonnenter som forsyner mange små barn, eldre eller personer med nedsatt immunforsvar, slik som barnehager og helseinstitusjoner. Sårbare abonnenter inkluderer også abonnenter hvor svikt i vannforsyningen gir andre alvorlige konsekvenser.
Kommunen ønsker å ha et oppdatert register over sårbare abonnenter slik at kommunen kan ivareta dem på en best mulig måte ved en svikt i vannforsyningen. Send en e-post til kommunen dersom dere anser dere for å være en sårbar abonnent slik at registeret kan oppdateres. Ta med nødvendig kontaktinformasjon som kan brukes til  varsling ved svikt i vannforsyningen.


Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner
 

Vannet som leveres i vår region er bløtt (3°dH), det vil si at kalsium innholdet er så lavt at hardheten ikke behøver å justeres ved montering av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og liknende. Det behøves heller ikke å tilsettes bløtgjøringsmidler.

Vaskeanvisninger og dosering på vaskemidler til vaskemaskiner og oppvaskmaskiner er ofte laget til hardt vann. Det kan derfor være lurt å lese på doseringsanvisning og redusere bruk av vaskemidler i forhold til den. Ofte gir reduksjon av vaskemidler et bedre resultat. 

Hardhetsklasse

Kalsium (Ca) mg/l

Tyske hardhetsgrader °dH

Meget bløtt vann

0 - 15

0 - 2,1

Bløtt vann

15 - 35

2,1 - 4,9

Middels hardt vann

35 - 70

4,9 - 9,8

Hardt vann

70-150

9,8 - 21

Meget hardt vann

> 150

> 21

 

Vanntrykk

Sandnes kommune er pliktig til å levere vann til sine abonnenter, med et vanntrykk på minst 2 bar i tilkoblingspunktet.

Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger 6 bar, skal det monteres reduksjonsventil.

Normalt vanntrykk på kommunalt vannledningsnett varierer i ulike områder. Abonnenter kan ta kontakt med Sandnes kommune, ved vann- og avløpsavdelingen, for å få informasjon om hva vanntrykket er i et bestemt område.

Hvis vanntrykket oppleves som ustabilt/varierende eller unormalt lavt, kan dette skyldes planlagt arbeid på kommunalt vannledningsnett eller en driftsforstyrrelse (som vannlekkasje). Sandnes kommune informerer sine abonnenter om planlagte aktiviteter som kan medføre redusert vanntrykk.

Årsaken til permanent lavt vanntrykk kan ligge i stikkledningen eller innvendige rørinstallasjoner inne i boligen. Abonnenter oppfordres å ta kontakt med sertifisert rørlegger for å utføre trykkmålinger i boligen og kontrollere innvendige rørinstallasjoner og eventuelt stikkledningen. 


Vannmåler

Sandnes kommune er eier og hovedansvarlig for utlevering, vedlikehold og tilsyn av vannmålerne i kommunen. 

Kommunens sanitærreglement omtaler at alt vann skal kunne måles. Det er et krav at alle boenheter skal ha konsoll for vannmåler, med stoppekran på begge sider.  Fleksible kuplinger anbefales. 

Det er vannmåler med betegnelsen ¾’ som er standard i kommunen. Standard byggelengde for disse er 190mm. Målere med kortere byggelengder kan også være aktuelle. I spesielle tilfeller kan også ½’ målere brukes. Viss en standardmåler ikke gir nok vann, må det monteres paralellkonsoll for flere standardmålere. 

Ved oppdeling eller seksjonering av bolig/blokk, skal vannmåler plasseres på hovedinntaket for vann. Målinga av forbruket til hver enkel enhet/seksjon, skjer da etter intern fordeling. Borettslaget – sameiet blir i så fall kommunens abonnent. 

Type vannmåler skal alltid avtales med kommunens Vann- og avløpsavdeling.

NB! En vannmåler skal ikke demonteres eller flyttes uten at det er godkjent av Sandnes kommune ved vann- og avløpsavdelingen.

Her finner du vannmålerskjema

Installering/utskifting/demontering skal utføres av autorisert rørleggerfirma og følgende prosedyre skal følges:

1.     Vannmålerskjema kan lastes ned her

2.      Kryss av for Installering / Utskifting / Demontering, øverst til høyre på skjemaet.

3.      Alle eiendomsopplysninger i del A) skal fylles ut av eier eller ansvarlig rørlegger.

4.      Kommunen bestemmer størrelse og type vannmåler. Minste godkjente måler er QN2,5.

5.      Ansvarlig rørlegger fyller ut alle opplysninger i del B).

6.      Del C) fylles ut av ansvarshavende ved Vatne driftsstasjon.

7.      Vannmålerskjemaet leveres ferdig kvittert av ansvarlig rørlegger til ansvarshavende ved Vatne driftsstasjon.

8.      Vannmåler utleveres så til ansvarlig rørlegger.

9.      Kommunen har ansvar for rutinemessig utskifting av vannmåler.

10.   Utskifta måler skal leveres til Vatne driftsstasjon.

Ferdigutfylt skjema leveres Vann og avløp i Sandnes kommune av ansvarshavende ved Vatne driftsstasjon. Kopi av skjema til rørlegger og kunde, dersom dette ønskes. 

Demontering

Demontering av vannmålar er ikke tillatt for abonnenter med næringseiendom. Hvis du som privat abonnent ikke lenger ønsker å få vann- og avløps-gebyret avregnet  etter vannmålar, må vann- og avløpsavdelingen ha skriftlig søknad. Demontering kan ikke skje før abonnenten har fått skriftleg svar på søknaden, gjerne via e-post.

Avlesning

Avlesningskort blir sendt ut i begynnelsen av desember til alle aktive vannmålere med informasjon om avlesningsprosessen. Vannmålerene skal leses av innen 31. desember hvert år.

Ved manglende avlesning blir kommunen nødt for å stipulere noe som kan føre til feil oppgjør.

Det er huseier sitt ansvar å sende inn målerstand hvert år innen fristen slik at kommunen kan lage korrekt faktura.

Norm for bruk av vannmåler

Normen ble vedtatt 18.12.12 i Sandnes kommune.
Normen omtaler blant annet krav til montering, konsoll, vannmålerstørrelse og plombering. Det er viktig å merke seg at alle boligblokker som er oppdelt eller seksjonert skal ha vannmåler på hovedinntaket for vann. Se punkt 1.14

Se nedenfor under Lover/forskrifter/reglement for å finne en link til normen.

Skjema for vannmåler

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vann, ta kontakt med servicekontoret:
Telefon 51 33 50 00
E-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no

 

 

Lover/forskrifter/reglement

Publisert: 11.01.2017 13:37
Sist endret: 12.05.2020 15:19