Sikring av vann og avløp i byggesaker

Innhold

Sikring av vann og avløp i byggesaker

Plan - og bygningsloven §27-1- slokkevann og tilgang til drikkevann 
Privat vannkilde, tilknytning til kommunalt vann og slokkevann 

Plan - og bygningsloven  §27-2- bortledning av kloakk og overvann 
Bortledning av avløpsvann i henhold til forurensningsloven 

Delesøknad/Rammesøknad Tilknytning til kommunalt vann 
 • Hvis det ligger kommunal vannledning langs ny eiendom vil som regel tilgang til drikkevann være sikret. Det kan være unntak ved utbyggingsavtaler\større utbygginger\økning av boenheter.
   
 • Dersom privat ledning må legges over annens eiendom for å knytte seg til kommunal ledning må foreligge tinglyst erklæring for rett til å legge privat vannledning før delesaken/rammesøknad kan behandles. 
 • Dersom tilknytning til offentlig vann skal skje via en annens private vannledning må det også foreligge tinglyst erklæring for rett til å koble seg til samt om felles eierskap, drift og vedlikehold.

  

Tilknytning til privat vannkilde 

 • Det må leveres inn beskrivelse av type vannforsyning, eksisterende eller planlagt ny.
 • Dersom brønnen er på annen eiendom må dere legge ved tinglyst erklæring om rett til å etablere anlegg og ha liggende ledninger på de aktuelle eiendommene.
 • Dersom brønnen skal forsyne flere eiendommer må det også legges ved tinglyst erklæring om rett til tilknytning og erklæring om felles eierskap, drift og vedlikehold.
Tilknytning til kommunalt vann
 • Vi viser til TEK 17 §11-17 E.

 • Beskrivelse av løsning for slokkevann må legges ved.


 

Tilknytning til privat vannkilde
 • Beskrivelse av løsning for slokkevann må legges ved.

 

 


Tilknytning til offentlig avløp 
 • Hvis det ligger kommunale avløpsledninger langs ny eiendom uten at private ledninger må legges over andres eiendommer anser vi bortledning av avløp som sikret. 

 • Dersom privat ledning må legges over annens eiendom for å knytte seg til kommunal ledning må det legges ved tinglyst erklæring for rett til å legge private avløpsledninger.

 • Dersom tilknytning til offentlig avløp skal skje via en annens private ledninger må det også foreligge tinglyst erklæring for rett til å koble seg til samt om felles eierskap, drift og vedlikehold.

 • Det må foreligge tinglyst erklæring for rett til å koble private avløpsledninger til eksisterende private avløpsledninger 
 Tilknytning til privat avløp  
 • Det må leveres inn beskrivelse av type avløpsløsning, eksisterende eller planlagt ny. Det må avklares om det er krav til felles avløpsløsning. Arealinngrep og utslipp fra avløpsanlegget kan berøre andre myndigheters ansvarsområde og kan kreve høring. 
 • Avløpsløsningen må være i henhold til kravene i forurensningsforskriften og lokal avløpsforskrift.
 • Beskrivelse av overvannsløsning må legges ved (håndtering på egen tomt, bortleding til vannforekomst, overvannsystem, osv.). 
 • Dersom avløpsanlegg (spillvann og overvann) berører annens eiendom, må det legges ved tinglyst erklæring om rett til å etablere og ha liggende anlegg/ledninger. 
 • Dersom det søkes om eller er krav om fellesanlegg som skal betjene flere eiendommer må det legges ved tinglyst rett tilknytning og/eller erklæring om felles eierskap, drift og vedlikehold.

 

 

Ett-trinns søknad/Søknad om igangsetting 

Tilknytning til kommunalt vann 
 • Godkjent søknad om sanitærabonnement må foreligge.

 

Tilknytning til privat vannkilde 
 • Det må leveres inn beskrivelse av type brønn, plassering, hvor mye vann den leverer, kvalitet på vannet, eventuelle vannbehandling og beskyttelsestiltak og hvor mange og type eiendommer/boenheter/bygninger brønnen leverer til. 

 • Krav til eksisterende brønn: 

  • Dokumentasjon på antall liter per døgn brønnen leverer
  • Prøvetaking for å dokumentere helsemessig betryggende drikkevann  
  • Beskrivelse av beskyttelsestiltak/vannbehandling 

 • Krav til planlagt ny vannforsyning: 

  • Plassering og type 
  • Prosjektert kapasitet 
  • Prosjektert beskyttelsestiltak 
  • Prøvetaking for å dokumentere helsemessig betryggende drikkevann må leveres ved ferdigmelding 

 • Prøvetaking for å sikre helsemessig betryggende drikkevann:
  • Prøvegruppe A i Drikkevannsforskriften (E. Coli, Intestinale enterokokker, Koliforme bakterier, Kimtall, Ledningsevne, pH, Turbiditet, Farge, Lukt og Smak).
  • Prøvene skal analyseres av akkreditert laboratorium og i henhold til standard metode der det er oppgitt i Drikkevannsforskriften.
  • Prøveflasker og veiledning i prøvetakingsmetode, eller hjelp til prøvetaking, gis av akkreditert laboratorium

 • Dersom brønnen forsyner flere enheter/personer, eller virksomheter for overnatting/servering/ansatte kan det være behov for godkjenning fra Mattilsynet. Legges ved. Informer om registreringsplikt av brønn hos Mattilsynet 

 • Dersom brønnen ligger på annens eiendom, må det foreligger tinglyst erklæring om rett til å etablere anlegg og ha liggende ledninger 

 • Dersom brønnen forsyner flere eiendommer må det foreligge tinglyst rett tilknytning og/eller erklæring om felles eierskap, drift og vedlikehold.

 

Tilknytning til kommunalt vann 
 • Vi viser til TEK 17 §11-17 E. 
 • Dokumentasjon og detaljbeskrivelse av løsning for slokkevann må legges ved søknad om sanitærabonnement. 

 • Tettbygde strøk – Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsvei. Hvis det er mer enn 50meter til nærmeste brannkum må det innhentes uttalelse i fra Rogaland Brann og redning, og de må kunne yte tilstrekkelig brannslukning. Hvis det fravikes i fra TEK 17 må det i byggesaken leveres alternativ analyse fra foretak som har tiltaksklasse 3 for slokkevann. 

 • Spredt bebyggelse – der spredningsfaren er liten er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer tankbil. Dokumentasjon av slokkevannskilde og -kapasitet må leveres. 

 • Det må innhentes uttalelse om slokkevann fra Rogaland Brann og Redning IKS. 
 
Tilknytning til privat vannkilde 
 • Dokumentasjon av slokkevannskilde og -kapasitet må leveres. 
 • Det må innhentes uttalelse om slokkevann fra Rogaland Brann og Redning IKS. 

 • Åpne vannkilder må ha kapasitet til en times tapping. I småhus bebyggelse skal det minst være kapasitet til 1200 l/min og 3000 liter/min i annen bebyggelse. 

 • I områder med høy spredningsfare kan det være behov for eget uttak for slokkevann fra privat vannkilde. 

 • I spredt bebyggelse, der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer tankbil.
 

 


Tilknytning til offentlig avløp  
 • Godkjent søknad om sanitærabonnement må foreligge 
 
Tilknytning til privat avløp
 • Utslippstillatelse må foreligge. Der hvor det er gitt utslippstillatelse med vilkår som skal lukkes før byggesøknad, må det foreligge egen uttalelse fra forurensningsmyndigheten at dokumentasjon er levert før byggetillatelse kan gis.

 • Dokumentasjon på overvannsløsning. Ansvarlig fagkyndig må levere beregninger av vannmengder som skal håndteres og dokumentasjon/prosjektering av system for overvannshåndtering. Dersom bortleding av overvann (drens- og takvann, og eventuelt vaskevann fra hytter uten innlagt vann) skal gå til bekk, kanal og overflatevann, også dersom bortledingen skal gå via eksisterende overvannsystem/-ledning til slik vannforekomst, må det også foreligge risikovurdering knyttet til påvirkning og andre brukerinteresser. 

 • Dersom avløpsanlegget (spillvann og overvann) berører annens eiendom, må det foreligger tinglyst erklæring om rett til å etablere anlegg og ha liggende ledninger. 

 • Dersom det søkes om eller er krav om fellesanlegg som skal betjene flere eiendommer må det foreligge tinglyst rett tilknytning og/eller erklæring om felles eierskap, drift og vedlikehold. 
 

Lover/forskrifter/reglement

Publisert: 27.10.2020 11:01
Sist endret: 11.11.2020 13:09