Rørlegger og entreprenører

Innhold

Rørlegger og entreprenører

Sanitæranlegg

Alt arbeid på sanitæranlegg er søknadspliktig (jf. Plan og bygningsloven §20-1, 20-2 og 20-3) og skal anmeldes og utføres av godkjent foretak i henhold til plan- og bygningsloven.

Søknaden skal godkjennes av VA-ansvarlig før arbeidet igangsettes, med mindre VA-ansvarlig skriftlig tillater noe annet.

Når arbeidet er utført skal ferdigmelding, med vedlagte kart og tegninger som viser det som er gjort, innsendes til VA-ansvarlig for dokumentkontroll og endelig godkjenning.

Det forventes at alle autoriserte rørleggerfirma gjør sine rørleggere kjent med informasjonen. Det må utføres nøyaktighet i utfylling av skjemaer da dette danner grunnlaget for videre arbeid og for fremtidig behov av informasjon.

 

Elektronisk løsning

Fra 1 oktober 2020 kan ansvarlig firma bruke vår elektroniske løsning for å sende inn søknad om arbeid på vann og avløpsanlegg. 

Søknaden skal leveres fra autorisert rørleggerfirma med sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett.

Elektronisk tilgang

I den elektroniske løsningen kan du:

 • Fylle ut og sende søknader elektronisk
 • Tegne situasjonsplan direkte inn i kartet
 • Sjekke status for dine saker
 • Fylle ut og sende ferdigmelding elektronisk

Slik får du tilgang

Du blir firmaets administrator og kan senere legge til ansatte som brukere av tjenesten. 
Etter registreringen mottar du en epost med godkjenning. 

Eposten inneholder lenker til: 

 • Første gangs pålogging
 • En webadresse som er unik for ditt fimra
 • En side hvor du kan legge til flere brukere

Søknad om sanitærabonnement

Søknaden skal leveres fra autorisert rørleggerfirma med sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett.

Separering
Ved separering, både gjennom pålegg eller ved eget initiativ, må dette søkes om til kommunen.
Der privat stikkledning går over annens eiendom, skal tinglyst erklæring vedlegges søknaden.

Sprinkleranlegg: (side 2 under Vannforsyning)
Installasjon av sprinkleranlegg er et søknadspliktig tiltak. Tilfredsstillende dokumentasjon av anlegget må fremlegges som vedlegg til søknaden:

 • Beskrivelse av anlegget og alle nødvendige tegninger
 • Hydrauliske beregninger
 • Vannmengde- og trykkrav til anlegget påføres i søknadsskjemaet

I Sandnes kommune kan sprinkleranlegg tappe av ledningsnettet maks. 50 l/s i område som er regulert til næring/offentlig formål, og 20 l/s i område som er regulert til bolig. I tilfelle sprinkleranlegg krever større vannmengder må dette ordnes lokalt med for eksempel vanntank.

Vannmåler (side 2 under Vannforsyning)
Norm for bruk av vannmåler omtaler blant annet krav til montering, konsoll, vannmålerstørrelse og plombering. Kommunens sanitærreglement finnes også på kommunens internettside. Reglementet omtaler krav til vannmåler i punkt 3.5.

Tilbakestrømmingssikring (side 2 under Vannforsyning)
Sandnes kommune følger ”Tekniske bestemmelser, standard abonnementsvilkår for vann og avløp” punkt 2.4 når det gjelder sikring mot forurensing. Kravet om utstyr for sikring mot tilbakestrømning i boliger, gjelder for nybygg, inntil annet blir bestemt. Punkt 2.4 viser til NS-EN 1717 og VA-miljøblad nummer 61.

Dette skal alltid fylles ut:

- Dimensjon og materiale på hhv. privat vannledning, privat spillvannsledning og privat overvannsledning.

- Ved utvendig sanitæranlegg skal det alltid vedlegges ledningskart med inntegnet ledningstrasé med påkoblingspunkt. Kommunens ledningskart benyttes til dette.

-Tinglyst erklæring skal alltid foreligge hvis private vann- og/eller avløpsledninger går over annens eiendom. Bymiljø skal ha en kopi av den tinglyste erklæringen før Søknaden om sanitærabonnement kan behandles av kommunen.

- Hvis det søkes om dispensasjon i LNF-område skal det oppgis nederst på side 3 i skjemaet. Nærmere informasjon om dispensasjonen står i rubrikken i skjemaet.

- Nederst på side 3 skal ansvarlig utfører (altså den som fysisk utfører arbeidet) signere på vegne av ansvarlig foretak. Gjerne med stempel. Viktig å skrive navnet også i blokkbokstaver.

Skjema - søknad om sanitærabonnement

Ferdigmelding

Fra 1 oktober 2020 kan ansvarlig firma bruke vår elektroniske løsning for å sende inn ferdigmelding om  arbeid på vann og avløpsanlegg. 

Søknaden skal leveres fra autorisert rørleggerfirma med sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett. 

Dette skjemaet benyttes for å bekrefte at et arbeid på private vann- og/eller avløpsanlegg er ferdigstilt.

Det er viktig at alle felt i skjemaet blir utfylt. Ferdigmeldingene vil ikke bli behandlet, men sendt i retur dersom dokumentasjonen under ”krav til vedlegg” er mangelfull.

Les mer om elektronisk løsning

Skjema - ferdigmelding

Frakobling

NB! Alle stikkledninger som ikke skal benyttes videre må kobles fra ved anboring på hovedledning.

Dette skjemaet benyttes alltid når private stikkledninger skal kobles fra. Den aktuelle private stikkledning kobles fra ved anboring på hovedledningen. Selv hvis den eksisterende stikkledning skal benyttes senere må den kobles fra ved anboring hvis man ønsker å stoppe abonnementet hos kommunen.

 • Ved riving skal alltid vann og avløp kobles fra først.

 •  Frakoblingen skal avmerkes tydelig på et ledningskart. Ta kontakt med Teknisk for å få ledningskart.

 • Hvis det er vannmålere i bygget så skal Teknisk kontaktes for å foreta en kommunal avlesning av måleren. Vannmåleren er kommunens eiendel og fjerning av denne uten riktig fremgangsmåte vil medføre at kommunen belaster huseier eller de ansvarlige for kostnaden av denne, samt blir nødt for å stipulere forbruk som har vært.

Det er kun ansvarlig utfører som fysisk har utført frakoblingen som skal signere på dette skjemaet etter at frakoblingen er gjort.

Skjema - frakobling

 

Bygg som skal rives

Vann- og avløpsgebyr

Hvis en ønsker å avslutte vann- og avløpsabonnementet for å ikke få gebyrer, må den private stikkledningen kobles fra ved anboring på hovedledningen.

Det skal kun utføres av et godkjent rørleggerfirma og bekreftes til kommunen skriftlig på et eget skjema, med ledningskart med avmerking hvor det er frakoplet og det skal kun gjøres av ansvarlig utfører.

Ved større byggeprosjekter skal det søkes om midlertidig sanitærabonnement og det skal installeres en vannmåler som skal måle forbruket i byggeperioden.


Midlertidige innstallasjoner

For midlertidige installasjoner/bygg, f.eks. brakkerigg, skal det alltid leveres inn ferdig utfylt skjema for søknad om sanitærabonnement før etablering/tilkobling i henhold til sanitærreglementet for Sandnes kommune.

Se link til søknad om sanitærabonnement under punktet Sanitærabonnement.

Forbruket i byggeperioden skal måles med vannmåler.

Når midlertidige installasjoner/bygg fjernes må abonnementet avsluttes ved at midlertidige stikkledninger kobles fra, vannmåler må leses av og leveres inn til Vatne driftsstasjon.  Frakobling og innlevering av skjema for dette skal utføres av godkjent rørleggerfirma eller entreprenør.

Abonnement på vann og avløp for nye bygg opprettes.

 

Vannmåler

 

Se informasjon om vannmåler under Vann eller følg linken

 

 

Lover/forskrifter/reglement

Sandnes kommune har med virkning fra 01.01.2021 vedtatt KS sine standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser fra 2017.

I tillegg har kommunen vedtatt lokale tillegg for Sandnes kommune.

For pågående saker gjelder tidligere Sanitærreglement for Sandnes kommune, gjeldende fra 01.07.2004 og standard abonnementsvilkår for vann og avløp fra 2008.

Publisert: 11.01.2017 13:47
Sist endret: 02.10.2020 13:59