Kommunale avgifter

Innhold

Kommunale avgifter

Faktureringstidspunkt og forfall

Sandnes kommune fakturerer kommunale gebyr på vann, avløp, renovasjon og feiegebyr to ganger i året.

1 termin gjelder for perioden 01.01 - 30.06.
Faktura sendes ut i slutten av februar og har 30 dagers forfall.

2 termin gjelder for perioden 01.07 - 31.12.
Faktura sendes ut i slutten av august, og har 30 dagers forfall

 

Det er anledning å bestille månedlig faktura for de boenheter som ikke

 

  •  har vannmåler
  •  er en del av en fellesfaktura
  •  har fakturabeløp under 2000,- brutto
  •  har hytterenovasjon

 

For å komme med på neste termin med månedlig fakturering må vi ha din bestilling innen:

 

1 termin = 15.12. ( da ny termin starter 01.01)

 

2.termin = 15.06 (da ny termin starter 01.07)

 

Månedlig fakturering blir utført ca. den 20 i hver måned. Ved offentlige fridager, ferieavvikling eller helligdager kan det bli fremskyndet, men vi oppretteholder ordinær forfallsdato den 20 i neste måned.

For bestilling av månedlig faktura, send e-post til:    var.gebyr@sandnes.kommune.no

Oppgi ditt navn, kontaktdetaljer og adresse så sender vi deg en bekreftelse på om det er mottatt.

Forsand

For innbyggere i gamle Forsand kommune kan vi tilby månedlig faktura fra 01.01.21.

Distribusjon av faktura

Les mer om distribusjon av faktura her: www.sandnes.kommune.no/fakturabehandling  

 

Prisene på tjenestene fastsettes hvert år etter selvkostprinsippet og vedtas i bystyre i desember.

Priser vann og avløp

Tilknytningsgebyrer

Satser fra 01.01.2020 er:

Lav sats
Tilknytningsgebyr vann– lav sats kr 30,- per m² bruksareal, inkl mva (kr 24,- eks mva) 
Tilknytningsgebyr avløp – lav sats kr 30,- per m² bruksareal, inkl mva (kr 24,- eks mva)

(gjelder for eiendommer hvor det er inngått utbyggingsavtale med bidrag til offentlig vann og avløp infrastruktur)

Middels sats
Tilknytningsgebyr vann - middels sats kr 94,- per m² bruksareal, inkl mva (kr 75,- eks mva) 
Tilknytningsgebyr avløp - middels sats kr 94,- per m² bruksareal, inkl mva (kr 75,- eks mva) 

(gjelder for eiendommer i uregulert område)

Høy sats
Tilknytningsgebyr vann - høy sats kr. 348,- per m² bruksareal, inkl mva (kr 278,- eks mva) 
Tilknytningsgebyr avløp - høy sats kr. 348,- per m² bruksareal, inkl mva (kr 278,- eks mva)  

(gjelder for eiendommer der det ikke er inngått utbyggingsavtale)

Tilknytningsgebyr vann fritidsbolig høy sats (engangssum) -  kr  8125,-  inkl mva (kr 6500,- eks mva)

Tilknytningsgebyr avløp fritidsbolig høy sats (engangssum) - kr 9375,-  inkl mva (kr 7500,- eks mva)

Tilknytningsgebyr vann gjelder for nybygg, tilbygg/påbygg samt eksisterende bygg som skal knyttes til offentlig vann og/eller avløp.

 

Årsgebyrer

I forbindelse med årsgebyrene for vann og avløp så er det 4 gebyrer.

Satser fra 01.01.2020 er:

   Forbruk vann  kr    11,25 inkl mva (kr   9,00 eks mva)  per m3, per år
   Forbruk avløp         kr  20,00 inkl mva (kr 16,00 eks mva)  per m3, per år     

For vannmåler blir forbruket beregnet per kubikk, m3. Uten vannmåler blir forbruket beregnet etter bruksareal,m2.  1m2 = 1m3

 

  Abonnement vann    kr 5,25 inkl mva (kr 4,20 eks mva)   per m2, per år  
  Abonnement avløp    kr  9,50 inkl mva (kr 7,60 eks mva)   per m2, per år

Abonnementet blir alltid beregnet etter byggets bruksareal. Minimum er 50m2.

 

Husholdninger kan velge om de ønsker å ha vannmåler. Næring er pålagt å ha vannmåler.


Årsgebyrene er de samme om man har vannmåler eller ikke, men leie av vannmåler kommer i tillegg.

Vannmålerleie er kr 188,- inkl mva (kr 150,- eks mva) per vannmåler per år

 

Tømmegebyrer for slaminnhenting  
Slamavskiller 1 - 4 m3 - tømming hvert andre år                kr 1940,- inkl mva -  (kr 1552,- eks mva)                
Slamavskiller 1 - 4 m3 - tømming hvert år kr  3491,- inkl mva - (kr 2793,- eks mva)
Slamavskiller 5 - 7 m3 - tømming hvert andre år kr 2098,-  inkl mva - (kr 1678,- eks mva)
Slamavskiller 5 - 7 m3 - tømming hvert år kr 3776,-  inkl mva - (kr 3021,- eks mva)
Slamavskiller 8 - 10 m3 - tømming hvert andre år                kr 3466,-  inkl mva - (kr 2773,- eks mva)
Slamavskiller 8 - 10 m3 - tømming hvert år kr 6241,-  inkl mva - (kr 4993,- eks mva)
Tillegg per m3 over 10 m3  kr 316,- inkl mva - (kr 253,- eks mva)
Fritidsslamskiller - tømming hvert 4 år kr 970,- inkl mva - (kr 776,- eks mva)
Minirenseanlegg - årlig tømming kr 3776,- inkl mva - (kr 3021,- eks mva)
Minirenseanlegg - tømming på bestilling kr 4531,- inkl mva - (kr 3625,- eks mva)
Oppmøtegebyr ved bomtur kr 784,- inkl mva - (kr 627,- eks mva)

 

Gebyrer for saksbehandling og kontroll m/ avløpsanlegg  
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg < 15 pe kr  6438,- inkl mva -
(kr 5150,- eks mva)  
Behandling av utslippssøknad mindre avløpsanlegg  > 15 pe  kr 10300,- inkl mva -
(kr 8240,- eks mva)
Endring av tillatelse kr   1931,- inkl mva -
(kr 1545,- eks mva)
Tilsyn og kontroll < 50 pe kr   3862,- inkl mva -
(kr 3090,- eks mva)

Oppfølging av forhold i strid med fourensningsforskriften
(pr time medgått)

kr   1288,- inkl mva -
(kr 1030,- eks mva)

 

Priser vann- og avløp Forsand

(samkjøres i 2021)

Årsgebyrene

I 2020 blir eiendommer i gamle Forsand kommune fakturert enten etter kubikk meter eller en fast pris.

Satser fra 01.01.2020 er:

Kubikkmeter: (eiendommen har montert vannmåler)

Vann          kr 17,38,- inkl mva (kr 13,90,- eks mva)                per m3, per år             
Avløp  kr 15,50,- inkl mva (kr 12,40- eks mva)  per m3, per år

 

Fast pris:

Vann          kr  3517,- inkl mva (kr 2813,5,- eks mva)       fast pris per bygg, per år
Avløp  kr  3072,- inkl mva (kr 2457,6,- eks mva)  fast pris per bygg, per år

 

Tilknytningsgebyrene

Tilknytningsgebyr vann     kr 21558,- inkl mva,
 (kr 17 246,- eks mva)     
 fast pris per bygg, engangssum     
Tilknytningsgebyr avløp   kr 21558,- inkl mva, 
(kr 17 246,- eks mva)
 fast pris per bygg, engangssum

 

Priser renovasjon

Alle gebyr er oppgitt i priser pr.år, og inkl.mva. Alle husholdninger betaler grunngebyr og volumgebyr. Volumgebyr fastsettes utifra hvilke størrelse man har på hver enkelt beholder. De husholdninger som er tilknyttet nedgravd avfallssystem betaler det samme, men her er volumgebyret fast.

Alle som har hytte eller er bosatt på øy i Sandnes kommune betaler gebyr for hytte- og øyrenovasjon. 

 

Gebyroversikt for 2020

Fraksjon

Fastgebyr

 80 liter

140   liter

240   liter

660   liter

Hytte-   og øyrenovasjon

2 100,-

 

 

 

 

Grunngebyr

    750,-

 

 

 

 

Volumgebyr,   nedgravd system

 2 100,-

 

 

 

 

Volumgebyr, nedgravd system, sentrumsløsning

 2 725,-

 

 

 

 

Restavfall

 

 1050,-

 1575,-

 2363,-

 6000,-

Papiravfall

 

 

   375,-

   375,-

 1125,-

Bioavfall
*80 liters beholder er kun til matavfall,
kan ikke benyttes til hageavfall.

 

  750,-*

1050,-

 2175,-

-

Låsbar   beholder, gebyr.pr.lås pr.år

      55,-

 

 

 

 

Nøkkelbrikke

      70,-

 

 

 

 

Ekstrasekk/ekstramerke,   restavfall

      65,-

 

 

 

 

 Beholder på 1 100 liter er ikke lenger i vårt sortiment, og kan ikke bestilles. Prisene er tilsvarende 2 x 660 liter i samme fraksjon, for de av våre abonnenter fortsatt har disse.  


Forklaring til postene på faktura

På fakturaen er det en linje for hvert gebyr du betaler.  Forkortede varenavn skyldes plass mangel på faktura. Tidsperioden gebyret gjelder for står spesifisert på hvert gebyr. Står samme vare på flere linjer, kan det være du blir etter-fakturert for flere terminer. Se da nærmere på tidsbeskrivelsen for å kontrollere om det stemmer.

 

Kolonnene på faktura

Kolonne 1 - er varebeskrivelsen

Kolonne 2 - er tall grunnlaget foran enhetsbeskrivelsen.

Kolonne 3 - er enhets beskrivelsen, om det beregnes per stk, kvadratmeter eller kubikk

Kolonne 4 - er netto satsen per enhet

Kolonne 5 - er en andel som viser en oppdeling. For varer som faktureres halvårlig står det 0,5, de som får månedlig faktura har 0,083 Deler du avfallsbeholdere eller slamskiller med andre er det en andel i henhold til hvor mange som deler.

Kolonne 6 - er tidsperioden denne varen faktureres for.

Kolonne  7- er brutto terminbeløpet,(altså inkl mva), når tallgrunnlag i kolonne 2 er ganget med satsen i kolonne 4, lagt til mva, og fordelt i henhold til antall faktura utsendelser (halvårlig eller månedlig).

Kolonne 8 - viser at det er 25 % mva på varen

 

 Eksempel faktura

 

Summerer du opp alle terminbeløpene nedover får du det totale brutto fakturabeløp, og det er det samme som står nederst og som belastes. Rett under alle terminbeløpene er det oppført det totale nettobeløp, med mva andelen under, som tilsammen blir det totale brutto  beløp.

 

Vann og avløp

Poster på faktura for eiendommer uten vannmåler

I forbindelse med vann- og avløpsgebyr har vi 4 forskjellige typer. For eiendommer som ikke har vannmåler blir boligens bruksareal, BRA, brukt som grunnlag for alle 4 og blir merket på fakturaen med m2 bak tallet. Se eksempel på bildet nedenfor, merket med gult. Dette er likt på 1 og 2 termin. Boligens bruksareal hentes ut fra matrikkelen, (nasjonalt eiendomsregister).

Forbr. Gebyr Vann

Står for "Forbruk gebyr vann" og skal dekke de variable kostnadene.

Forbr. Gebyr Avløp

Står for "Forbruk gebyr avløp" og skal dekke de variable kostnadene.

Abm. Gebyr Vann

Står for "Abonnement gebyr vann" og skal dekke de faste kostnadene.

Abm. Gebyr Avløp

Står for "Abonnement gebyr avløp" og skal dekke de faste kostnadene.

 

Poster for eiendommer uten vannmåler

  

Poster på faktura for eiendommer med vannmåler

Det er de samme 4 gebyrtypene for eiendommer med vannmåler, pluss gebyr for vannmålerleie. Når det gjelder forbruksgebyrene er det nå forbruket på vannmåleren som er grunnlaget for gebyrberegning her og det blir på fakturaen merket med m3. Se eksempel på bildet nedenfor merket med gult.

Ulike varenavn på faktura 1 termin og 2. termin i og med at vi avregner forbruket på 1 termin.

1 termin - for perioden 01.01 - 30.06

Forbruk vann, Avregn

Står for "Forbruk vann avregning", og skal være det reelle forbruket fra fjoråret etter at vi har registrert innlevert målerstand for en måler. Er et tall foran kubikk tegnet som er m3.

Forbruk avløp, Avregn

Står for "Forbruk avløp avregning", og skal være det reelle forbruket fra fjoråret etter at vi har registrert innlevert målerstand for en måler.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Forbruk Vann A-konto

Står for " Forbruk vann a-konto", og er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. Det er som regel likt tallet på gebyrene ovenfor, altså det reelle årsforbruket året før. På 1 termin blir dere belastet for halvparten av dette grunnlaget.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Forbruk Avløp A-konto

Står for " Forbruk avløp a-konto", og er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. Det er som regel likt tallet på gebyrene ovenfor, altså det reelle årsforbruket året før. På 1 termin blir dere belastet for halvparten av dette grunnlaget.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Sum A-konto vann

Står for "Sum a-konto vann", og er en tilbakebetaling av det dere betalte inn i a-konto i fjor. Det regnes egentlig mot de to øverste avregningsgebyrene. Er forbruket noenlunde likt fra år til år, så går det mer eller mindre i null.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Sum A-konto avløp

Står for "Sum a-konto avløp", og er en tilbakebetaling av det dere betalte inn i a-konto i fjor. Det regnes egentlig mot de to øverste avregningsgebyrene. Er forbruket noenlunde likt fra år til år, så går det mer eller mindre i null.  Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Abm. Gebyr vann B

Står for " Abonnement Gebyr vann bolig" og skal dekke de faste kostnadene. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Abm Gebyr vann N

Står for " Abonnement Gebyr vann næring" og skal dekke de faste kostnadene. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Abm Gebyr avløp B

Står for " Abonnement Gebyr avløp bolig" og skal dekke de faste kostnadene. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Abm Gebyr avløp N

Står for " Abonnement Gebyr avløp næring" og skal dekke de faste kostnadene. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Vannmålerleie

En fastsatt årlig sum som eiendommer med vannmåler belastes halvparten på 1 termin

Avløpsreduksjon

Gjelder for næring som søker og kan dokumentere at minst 20% av vannforbruket går i produksjonen.

 

 Poster eiendom med vannmålere

 

 2 termin - for perioden 01.07 - 31.12

Forbruk Vann A-konto

Står for " Forbruk vann a-konto", og er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. På 2 termin belastes dere for den andre halvparten av dette grunnlaget. Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Forbruk Avløp A-konto

Står for " Forbruk vann a-konto", og er det forbruket vi forventer at dere skal ha dette året. På 2 termin belastes dere for den andre halvparten av dette grunnlaget. Er et tall foran kubikk tegnet som er m3

Abm. Gebyr vann B

Står for " Abonnement Gebyr vann bolig" og skal dekke de faste kostnadene. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Abm Gebyr vann N

Står for " Abonnement Gebyr vann næring" og skal dekke de faste kostnadene. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Abm Gebyr avløp B

Står for " Abonnement Gebyr avløp bolig" og skal dekke de faste kostnadene. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Abm Gebyr avløp N

Står for " Abonnement Gebyr avløp næring" og skal dekke de faste kostnadene. Her brukes BRA , bruksarealet til bygget som grunnlag for gebyret. Er et tall foran kvadratmeter tegnet som er m2.

Vannmålerleie

En fastsatt årlig sum som eiendommer med vannmåler belastes den andre halvparten på 2 termin.

 

 

 

Poster på faktura for eiendommer med private avløpsanlegg

Slamskiller 1 -4

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 1 til 4 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Slamskiller 5-7

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 5 til 7 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Slamskiller 8-10

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 8 til 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Slamskiller > 10

Står for slamskillere som er i størrelsen over 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden annet hvert år.

Fritidsslamskiller

Står for fritidsslamskiller og gjelder kun for hytter , har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert 4 år.

Minirenseanlegg

Står for et lite privat renseanlegg, og har en fast årsavgift basert på årlig tømming

Slamskiller 1-4 årlig tøm

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 1 til 4 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengde hvert år.

Slamskiller 5-7 årlig tøm

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 5 til 7 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert år.

Slamskiller 8 - 10 årlig tøm

Står for slamskillere som er i størrelsen mellom 8 til 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert år.

Slamskiller >10m3 årlig tøm

Står for slamskillere som er i størrelsen over 10 m3 i størrelse, og som har en fast årsavgift basert på tømming av denne mengden hvert år.

Tillegg slamskiller pr m3 over 10m3

Står for ett fast tillegg per m3 som overstiger 10m3

Oppmøtegebyr ved bomtur

Står for et gebyr som en blir belastet hvis tømmefirma kommer for å tømme og ikke får tømt av ulike årsaker.

 

 

Renovasjon

Sandnes kommune håndterer kun husholdningsavfall, og ikke avfall for næring.

Grunngebyr Renovasj.

Står for grunngebyr renovasjon og er en fast renovasjonsavgift som alle boenheter i Sandnes kommune blir belastet likt.

140 l  blå dunk

Er en 140 liter dunk for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

240 l blå dunk

Er en 240 liter dunk for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

660 l blå dunk

Er en 660 liter dunk for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

1100 l blå dunk

Er en 1100 liter dunk for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

140 l brun dunk

Er en 140 liter dunk for organisk avfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

240 l brun dunk

Er en 240 liter dunk for organisk avfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

140 l grå/sort dunk

Er en 140 liter dunk for rest avfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

240 l grå/sort dunk

Er en 240 liter dunk for rest avfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

660 l grå/sort dunk

Er en 660 liter dunk for papiravfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

1100 l grå/sort dunk

Er en 1100 liter dunk for restavfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen

Matavfallsdunk 80 l

Er en 80 liter dunk kun for matavfall, som har en fast årsavgift basert på denne størrelsen.

Restavfall, Nedgravd

Er gebyr for din andel av avfall i en nedgravd avfallscontainer og har en fast årsavgift per boenhet.

Nedgr. Sentrumsløsnin

Står for nedgravd sentrumsløsning.  Dette er en fast årsavgift per boenhet for de som er tilknyttet et felles anlegg i sentrum.

Nøkkelbrikke Nedgr.

Står for nøkkelbrikke nedgravd, og er et gebyr kun ved ekstra bestilling av nøkkelbrikker for de som er tilknyttet et anlegg.

Hytte- og øyrenovasjon

Er et gebyr for hytter og boliger på øyer i kommunen hvor vanlig renovasjonsløsning ikke er mulig. Faktureres kun på høsten, altså termin 2.

Avfallsred. Tiltak

Står for avfallsreduserende tiltak, og er en støtteordning for privatpersoner i Sandnes, som gjennomfører tiltak som sørger for at de får mindre avfall. Her kan du lese mer om dette.

Les mer om støtteordning for avfallsreduserende tiltak her

 

 

Feiing

Feiegebyr 1 pipeløp

Er et gebyr for feiing av et pipeløp.

Feiegebyr 2 pipeløp

Er et gebyr for feiing av to pipeløp.

 

Veiledning - bruksareal

Vann- og avløpsgebyret blir beregnet i forhold til husets/byggets størrelse. Grunnlaget er bruksareal (BRA) som blir beregnet i henhold til Norsk Standard 3940. Bruksareal for en bygning er summen av bruksarealene for alle måleverdige plan og etasjer uavhengig av bruken

.
Utdrag fra veiledning basert på NS 3940
Arealer beregnes av måleverdige deler uavhengig av bruken. Et areal er måleverdig når fri høyde over gulv er minst 1,90 meter i en bredde på minst 60 cm, (måleverdig betyr ikke at arealet er i henhold til forskriftenes krav til rom for varig opphold). Uinnredete bygningsvolumer som tilfredsstiller kravene til høyde og bredde inngår i beregningsgrunnlaget for måling av areal.


Følgende regneregler benyttes for bruksareal:

  • Der hvor takhøyden er 1,90 meter eller høyere skal alt areal i hver etasje medregnes. Også trapper, ganger, boder og innervegger regnes med. Kun yttervegger skal trekkes fra.
  • Etasjer med skråtak medregnes areal innenfor 60 cm avstand fra en takhøyde på 1,90 meter. Bredde må være minst 60cm.

 

Skisse regneregler bruksareal

 

Ved mistanke om feil i bruksareal på fakturagrunnlaget

Hvis du mener at kommunen har feil bruksareal som grunnlag for dine vann- og avløpsgebyrer, så ta kontakt med servicekontoret så vil de veilede videre. Det er fint om du har noe dokumentasjon, som et prospekt eller en takstrapport som kan bekrefte det BRA, (bruksareal) du mener er korrekt.  Blir det avklart at det er feil bruksareal, vil det bli korrigert og vi kan gi en tilbakebetaling opp til 3 år tilbake i tid.

 

Vannmåler - lønnsomt?

Næring er pålagt å ha vannmåler i Sandnes kommune. For noen private kan det være mer lønnsomt å ha vannmåler, avhengig av antall personer som bor i boligen og boligens størrelse. 

Se nærmere beskrivelse om dette nedenfor.

Lønner det seg for meg/oss å ha vannmåler?

Det man kan spare på når det gjelder vannmåler er forbrukssatsene. Vi har et generelt estimat på at det brukes ca. 60m3 vann per person per år. Hvis samlet sett med personer i en husstand ganget med 60 utgjør mer enn boligens bruksareal, sparer de ikke på å ha vannmåler, utgjør det mindre enn boligens bruksareal, sparer de på å ha vannmåler.

Et eksempel hvor en sparer på å ha vannmåler

Et par ville etter estimatet brukt ca. 120m3 (kubikk)vann i året. (60 x 2 = 120) Hvis det bor to personer i et stort hus som er større enn da 120m2, vil de da kunne spare på å bytte til vannmåler. Hvor mye de vil spare vil være avhengig av hvor mye større enn 120m2 huset er.

Et eksempel hvor en ikke sparer på å ha vannmåler

En familie på 5 ville etter estimatet bruke ca. 300m3 (kubikk) vann i året. (60 x 5 =300) Hvis det bor en familie på 5 i et hus som da er under 300 m2 vil de kunne spare på og ikke ha vannmåler. Hvor mye de sparer er avhengig av hvor mye mindre enn 300 m2 huset er.  

Viktig å være klar over at 60m3 er et generelt estimat basert på et normalt vannforbruk og at det selvfølgelig kan forekomme tilfeller hvor man bruker mye mer eller mindre enn 60m3 per år.

 

Feiing og tilsyn

Det er Rogaland brann- og redning IKS, sin avdeling for brannforebyggende og seksjon for boligtilsyn og feiing som har ansvar for å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder.

Her finner du mye nyttig informasjon om feiing 


Det er Sandnes kommune som fakturerer gebyrene for feiing. Ved feil på gebyrene ta kontakt så hjelper vi med dette.

Ønsker dere informasjon i forbindelse med manglende feiing må dere ta kontakt med Rogaland brann- og redning. Følg linken ovenfor, der vil du finne kontaktdetaljer.

 

Satser feiegebyr 2020

 

Feiegebyr for 1 pipeløp    kr 413,- inkl mva ( kr 330,- eks mva)   per år     

Det betales ikke avgift når det ikke er montert ildsted. For pipeløp utover 1, regnes halv avgift i tillegg.

Publisert: 03.09.2019 10:36
Sist endret: 07.01.2020 09:06