Prosjekter vann og avløp

Innhold

Prosjekter vann og avløp

Hommersåk – Ims

 

Pålegg om tilknytning til offentlig vann og avløp mellom Dreggjavik og Eskeland på Bersagel

Når kommunen bygger offentlige vann- og avløpsanlegg kan de etter en vurdering av tilknytningsplikt kreve at hus, hytter og andre bygninger med innlagt vann og utslipp av sanitært avløpsvann, knytter seg til anlegget. Kommunens hjemmel for å kreve tilknytning finnes i plan- og bygningsloven §§ 27-1 til 3.

Kommunen har bygget nytt vann- og avløpsanlegg fra Hetlandsvannet på Hommersåk til Ims. Kommunen har nå gjort vurderinger av tilknytningsplikt og sender ut varsel om kommende pålegg om tilknytning til alle aktuelle bygninger mellom Dreggjavika og Eskeland på Bersagel. Videre vil det også bli gjort tilsvarende tilknytningsvurderinger og sendt ut varsel og pålegg om tilknytning i resten av området fra Eskeland til Ims, og fra Hetlandsvannet/Lauvås og fram til Breivik.

Presentasjon - Informasjon om pålegg på tilknytning Dreggjavika- Eskeland

Orienteringssak - Tilknytningsplan i utvalg for miljø og tekniske saker 27.11.2019

Tilknytningsplan Bersagel

 

Status på vann - og avløpsanlegget mellom Hommersåk og Høle

 Link til kart over området

 

Del 1:  Fra Hesthammar til Hetland

Nytt ventilkammer for vann og ny framføringsledning for vann fra Hesthammer industriområde til Hetlandsvannet er ferdig bygget.

Det er tilrettelagt et punkt på framføringsledningen for framtidig vannforsyning til hytteområdet på Sjølvik. Boliger og hytter i området ved Hetlandsvannet, som er tilknyttet vann i dag, skal fremdeles være tilknyttet eksisterende vannledningsnett.

 

Del 2: Fra Hetland til Breivik

Nye kommunale vann og avløpsledninger langs Bersagelveien fra Hetlandsvannet og fram til Breivik er ferdigstilt.

Lauvås-Eltervåg

Pumpestasjonen for avløp på Lauvås er ferdig bygget.

Hus- og hytteeiere mellom Lauvås og Eltervåg kan søke om å knytte seg til vann- og avløpsanlegget.

Eltervåg-Breivik

Pumpestasjonen for avløp på Eltervåg er ferdig bygget.

Hus- og hytteeiere mellom Eltervåg og Breivik kan søke om å knytte seg til vann- og avløpsanlegget.

Breivik

Ny slamavskiller i Breivik med utslipp på dypt vann er ferdig bygget.

Hus og hytteeiere i Breivik og på Slettnes kan søke om å knytte seg til vann- og avløpsanlegget.

 

Del 3: Fra Breivik til Dreggjavik

Den kommunale vannledningen som er lagt i sjøen er ferdig og tatt i bruk.

 

Del 4: Fra Dreggjavik til Ims og Høle

Vann- og avløpsledninger mellom Dreggjavika og Ims med fire pumpestasjoner for avløp, er ferdig bygget.

Det kan søkes om tilknytning til vann- og avløpsanlegget fram til og med påkoblingspunkt på Ims på nordsiden av Imsaelven.

Dreggjavika

Det er gitt utslippstillatelse til nytt kommunalt avløpsanlegg i Dreggjavika. Kommunen arbeider med å få ferdig prosjekteringen, søke om byggetillatelse og legge utførelsen av avløpsanlegget ut på anbud.

Link til utslippstillatelse m/vedlegg finner du under her: 

UTSLIPPSTILLATELSE M/VILKÅR

20_28183-1 Gnr 88 bnr 1 - Tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann - Dreggjavik - Sandnes kommune

20_28183-1 88-1-Dreggjavika-vilkår-tillatelse

TEGNINGER OG RAPPORTER

20_28183-2 Tegning, lengdeprofil

19_02523-6 Rapport - Notatprosjekt Dreggjavika slamavskiller rev2 med vedlegg

 

Ims

Siden oktober 2018 er det levert vann fra Sandnes vannverk fram til Ims via den nye vannledningen fra Hommersåk til Ims.

Kommunen har planlagt en avløpsledning fra pumpestasjonen på Ims til sørsiden av Imsa for å lette tilknytning til avløp for eiendommene her. Avløpsledningen er under prosjektering.

Den enkelte hus- og hytteeier vil bli kontaktet om når vann- og avløpsanlegget i deres område er klar for tilkobling.

 

Høle

Kommunen har endret vannforsyningen på Høle fra Strandakjelda vannbehandlingsanlegg til Sandnes vannverk. Vannet som leveres på Høle nå etter omleggingen kommer fra IVARs Langevatn vannbehandlingsanlegg i stedet for Strandakjelda vannbehandlingsanlegg. Vannet blir levert via eksisterende vannledningsnett på Høle. Den enkelte vannabonnent trenger ikke å gjøre noen fysiske tiltak i forbindelse med omleggingen.

Etter at vannforsyningen ble lagt om er vann fra Strandakjelda gradvis blitt erstattet av vann fra Langevatn vannbehandlingsanlegg. Endring av vannforsyningen har dermed skjedd gradvis og abonnentene har ikke merket noe av omleggingen i form av varierende vanntrykk eller misfarget vann.

 

Trykk i vannledningen fra Hommersåk til Ims

Den nye vannledningen mellom Hesthammer på Hommersåk og Ims er en overføringsledning for ny vannforsyning til Ims og Høle. Vannet i denne ledningen har høyere trykk enn det som er vanlig i vannledninger som forsyner hus og hytter. Vannet i ledningen kan ha trykk opp mot 100 meter vannsøyle (mVs), og av og til mer enn 100 mVs. Vanlig vanntrykk som oppleves som tilstrekkelig for forbrukerne er cirka mellom 30 og 60 mVs. Varmtvannsberedere og annet utstyr i bygningene kan bli skadet ved høyere vanntrykk enn 60 mVh.

 

For bygninger mellom Hommersåk og Ims som har tilknytning direkte på den nye overføringsledningen:

Bygninger som er lavere enn cirka 35 meter over havet (moh) må montere trykkreduksjonsventil ved tilknytning til den nye vannledningen. Bygninger som er plassert mer enn 65 moh vil ha behov for trykkforsterking for å få tilstrekkelig trykk på vannet. For bygninger som er mer enn cirka 90 moh må det monteres trykkforsterking på vannledningen før kote 90 moh for å få vann fram til bygningen.

 

Usken

Status på kommunalt anlegg for vann og avløp til Usken
 
Det er satt av midler til et kommunalt vann- og avløpsanlegg mellom Riska på Hommersåk og Usken. Prosjektet er nå startet og et forprosjekt er under utarbeidelse.
 
Forprosjektet skal utrede teknisk løsning for overføringsanlegg for avløp, ledning for vannforsyning, og hvor det kommunale anlegget skal plasseres. Plassering av det kommunale anlegget er avhengig av teknisk løsning. Leveringspunkt for kommunalt vann vil bli plassert på samme sted som overføringsanlegget for avløp.
 
Når forprosjektet er ferdig og beslutninger om løsning og plassering er tatt vil vi legge ut ny informasjon her på hjemmesiden. Forprosjektet er planlagt levert i månedsskiftet september/oktober.

Presentasjon fra informasjonsmøte, 30.01.2019, (pdf)

Saksfremstilling til utvalg for tekniske saker - Overordnet plan vann og avløp Usken, (pdf)

Vedtak i utvalg for tekniske saker, (pdf)

Overordnet plan vann og avløp Usken, (pdf)

Informasjon om overordnet plan for vann og avløp på Uksen og Uskekalven, (pdf)

 

 

  

Publisert: 22.05.2017 13:58
Sist endret: 02.10.2020 14:09