Hva er en utbyggingsavtale?

Innhold

Hva er en utbyggingsavtale?

Hva er en utbyggingsavtale?

Utbyggingsavtale er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, som skal sikre gjennomføringen av nødvendig teknisk infrastruktur i forbindelse med utbyggingen av en områdeplan eller en detaljplan. Avtalen gjør at utbygger ikke trenger å opparbeide infrastrukturen på forhånd for å kunne starte bygging eller deling av en eiendom, slik pbl § 18-1 i utgangspunktet krever.

Bruk av utbyggingsavtaler kan være et virkemiddel for gjennomføring av kommunale boligpolitiske tiltak, som kjøp av boliger til kommunale behov.

Bystyret har i sak 110/06 den 14.11.2006 fattet prinsippvedtak angående bruk av utbyggingsavtaler. Lovgrunnlaget er plan og bygningslovens (pbl.) kapittel 17 og 18, samt kommuneplanen og reguleringsplaner med bestemmelser.

Her finner du plan- og bygningsloven kap 17 og 18

 

Hvorfor inngå en utbyggingsavtale?

Inngåelse av utbyggingsavtale gir forutsigbarhet for utbygger. Avtalene er med på å sikre at infrastrukturen blir opparbeidet og utbyggingen realisert i samsvar med reguleringsplanene.

Utbyggingsavtalen fordeler utbyggers og kommunens ansvar og økonomiske forpliktelser.

For å inngå  avtale om  monmsrefusjon med kommunen, må utbygger ha inngått utbyggingsavtale. Dette er avtaler som kan sikre den private utbyggeren fradrag/refundert moms for oppførte anlegg som det offentlige senere skal eie og drifte.

 

Saksgang

Forhandlinger om utbyggingsavtale starter som regel etter at en reguleringsplanen er 1.gangs behandlet. Forhandlingene igangsettes ved utbyggers henvendelse til stab utbyggingsavtaler. Det vil bli utarbeidet et utkast så snart man har nok bakgrunnsmateriale. Man går inn i en forhandlingsprosess som normalt resulterer i en avtale som signeres av begge parter, først etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt.

Dersom avtalen går utover opparbeidelsesplikten i pbl § 18-1 og 18-2, skal oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale kunngjøres, og forslag til avtale skal legges til offentlig ettersyn i 30 dager. Inngått utbyggingsavtale skal også kungjøres.

 

Avtaler om momsrefusjon

I forbindelse med privat utbygging av offentlig teknisk infrastruktur, som senere skal overtas til kommunalt eie, tilbyr kommunen utbygger to ulike avtalemodeller for momsrefusjon, siden kommunen ville ha fått momsrefusjon på anleggene dersom de bygde selv.

Enten kan det inngås en avtale om anleggsbidrag, der kommunen står som byggherre, og hvor reglene om offentlige anskalffelser kommer til anvendelse.

Alternativt kan det inngås avtale om overføring av justeringsrett.Ved overdragelse av byggetiltak/kapitalvare kan mottaker overta overdragers rett til å justere inngående merverdiavgift. Mottaker er Sandnes kommune og overdrager er utbygger.

Avtale om momsrefusjon tilbys utbygger i forbindelse med inngåelse av utbyggingsavtale med kommunen.

Her finner du Merverdiavgiftsloven

 

 

Kontakt informasjon

 Mai Haukalid 51 33 52 02 / 980 12 874

postmottak.utbyggingsavtaler@sandnes.kommune.no

 

Publisert: 06.12.2016 10:52
Sist endret: 09.06.2017 11:32