Teknisk- Planer under arbeid

Innhold

Teknisk- Planer under arbeid

Planer på høring vann, avløp, renovasjon, vei, parker , grønt og miljø

 

Høringsfrist: 12.07.2019

Type: Akvakultur - utvidelse av biomasse (MTB)

I henhold til forskrift av 22.12.2004 nr. 1798 – om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Søknad om utvidelse av biomasse (MTB) fra 1 950 tonn til 3 120 tonn, for matfisk av laks, ørret og regnbueørret. Det søkes ikke om tillatelse til anleggsendring.

Lokalitet:
Ådnøy N58o 54,870’ Ø06o 01,712’

Tilknyttede tillatelser:
HK-34, HK-51, HK-62, RFD-5, RH-3, RR-9, RSD-3, RSD-5, RSD-21, RSS-17, RTV-1, RTV-3, RTV-6.

Området ligger innenfor flerbruksområdet NFFA i kommuneplanen for Sandnes.

Ved spørsmål til søknaden kontakt: 

Alsaker fjordbruk AS ved Kristian Råsberg, tlf. 53 43 01 09 / 992 10 109
Rogaland fylkeskommune ved Ole Damm Kvilhaug, tlf. 458 70 640
Sandnes kommune ved Hanne Grete Skien, tlf. 51 33 57 06                                    

 

Dokumenter på høring
(trykk på dem får å åpne og laste ned):
 

 

Send inn høringssvar via epost:
postmottak@sandnes.kommune.no 

eventuelt skriftlig til:
Sandnes kommune
Postboks 583
4302  SANDNES

 

 

Nå starter arbeidet med en ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistanlegg og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe (lokal avløpsforskrift ).

Den nye forskriften blir felles for kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Rennesøy, Finnøy, Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda.

Kommunene på Jæren (Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå) har felles lokal avløpsforskrift i dag. Den nye forskriften for Jæren og Ryfylke vil medføre en revidering av eksisterende bestemmelser for kommunene på Jæren. For kommunene i Ryfylke vil forskriftsarbeidet bety at eksisterende praksis kan bli hjemlet i forskrift samt at det også her kan innføres nye lokale bestemmelser.

Forskriften vil bli hjemlet i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Bestemmelsene i en lokal avløpsforskrift vil erstatte kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensningsforskriften. Bestemmelsene i forurensningsforskriften som ikke erstattes av lokal forskrift vil fortsatt gjelde.

Eventuelle kommentarer og innspill kan sendes til postmottak@sandnes.kommune.no

 

Frist for innspill til høring: 20.06.2019  

Type: Utslippssøknad

Sandnes kommune, Avdeling vann og avløp forvaltning, søker om utslippstillatelse i henhold til Forskrift om begrensing av forurensning kapittel 13.

Utslippssøknaden gjelder avløpsanlegg for bebyggelsen på Høle i Sandnes kommune. Utslippets størrelse tilsvarer 936 personekvivalenter (pe).

Eksisterende avløpsanlegg i Apalstø på Høle skal erstattes med et større slamavskilleranlegg. Eksisterende utslippsledning på 23 meters dyp, skal beholdes.

                                                                    

 

Dokumenter på høring
(trykk på dem får å åpne og laste ned):
 

 

Send inn høringssvar via via eget elektronisk skjema 

eventuelt skriftlig til: 
Sandnes kommune
Virksomhetsleder vann, avløp, renovasjon og miljø
Postboks 583
4302 Sandnes

 

 

 

 

Publisert: 31.08.2017 08:59
Sist endret: 13.06.2019 16:05