Teknisk- Planer under arbeid

Innhold

Teknisk- Planer under arbeid

Planer på høring vann, avløp, renovasjon, vei, parker , grønt og miljø

 

Høringsfrist: 19.04.2019

Type: Akvakultur - utskifting

I henhold til lov om akvakultur (akvakulturloven) LOV-2005-06-17-79, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn:

Endringen består i utskifting av anlegg fra stålanlegg til større plastmerder for
oppdrett av matfisk, laks. Omsøkt anlegg vil dekke et større sjøareal, med større avstand fra land, og plassering lenger mot sørøst.
GPS posisjon, anleggshjørner, omsøkt anlegg:
NV 58 57.368 N 5 56.654 Ø SØ 58 57.127 N 5 57.084 Ø
SV 58 57.127 N 5 57.084 Ø NV 58 57.326 N 5 56.590 Ø
(fortøyninger kommer i tillegg)
Tilknyttede tillatelser:
R FD0016, R SS0008, R SS0018, R ST0012, R V0001.    
Ved spørsmål til søknaden:
Bremnes Seashore AS v/ Geir Magne Knutsen, tlf. 918 33 233
Rogaland Fylkeskommune v/ Ole Damm Kvilhaug, tlf. 458 70 640
Sandnes kommune v/ Hanne Grete Skien, tlf. 51 33 57 06                                                                     

 

Dokumenter på høring
(trykk på dem får å åpne og laste ned):
 

 

Send inn høringssvar via epost:
postmottak@sandnes.kommune.no 

eventuelt skriftlig til:
Sandnes kommune
Postboks 583
4302  SANDNES

 

 

                                                                                     

Høringsfrist: 08.06.2018

Type: Utslippssøknad
Utslippssøknaden gjelder:

Sandnes kommune, avdeling vann og avløp, søker om utslippstillatelse i henhold til Forskrift om begrensing av forurensning kapittel 13.

Utslippssøknaden gjelder avløpsanlegg for bebyggelsen i området Ims til Dreggjavika på Bersagel i Sandnes kommune. Utslippets størrelse tilsvarer 1861 personekvivalenter (pe).

Eksisterende avløpsanlegg i Dreggjavika skal erstattes med en ny, større slamavskiller. Eksisterende utslippsledning på dypt vann, 20 meters dyp, skal beholdes.

 

Dokumenter på høring(trykk på dem får å åpne og laste ned): 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, VAR-sjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

 

Høringsfrist: 14.05.2018

Type: Handlingsplan 

Send høringssvar til: postmottak@sandnes.kommune.no

Handlingsplanen gjelder
Handlingsplanen mot støy for Sandnes kommune inneholder forslag til prioriterte områder og tiltak for å redusere støyplager fra alle støykilder. Handlingsplanen skal omfatte sentrale deler av Sandnes kommune og gjelder i fem år. Klikk på denne linken for mer informasjon. 

Klikk på linkene under for å lese dokumentene:

Handlingsplan mot støy i Sandnes kommune 2018 - 2023 - høringsutkast
Vedlegg 1: Oversiktsmatrise handlingsplan mot støy
Vedlegg 2: Rekreasjonsområder og stilleområder
Vedlegg 3: SVV - Handlingsplan mot støy Region vest - Generell del
Vedlegg 4: SVV - Handlingsplan mot støy Region vest - Geografisk del Rogaland
Vedlegg 5: Støyhandlingsplan for jernbanen i Stavanger og Sandnes

 

Høringsfrist: 22.06.2018 

Type: Forskrift
Forskriften gjelder:

Sandnes kommune fremmer nå forslag til forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann for Sandnes kommune. Forskriften skal vedtas av bystyret i Sandnes Kommune. I henhold til forvaltningsloven § 37, sendes forslaget til forskrift nå ut på høring.

Kommunene er med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning av 1. juli 2004 (forurensningsforskriften) § 15A-4 gitt myndighet til å fastsette lokale forskrifter med bestemmelser om fettavskiller med tilhørende vilkår, ved påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet.

 

Dokumenter på høring(trykk på dem får å åpne og laste ned): 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, VAR-sjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

 

Illustasjon Teknisk plan Ruten

 

Høringsfrist: 10. januar 2018

Type plan: Teknisk plan

 Planen gjelder:

Teknisk plan/utomhusplanen for ruten byrom defineres området i videre detalj fra vedtatt områderegulering. Innhold og utforming er i grove trekk gitt i områderegulering og teknisk plan bygger videre på denne på et høyere detaljnivå til innhold, materialvalg og utforming.

Oppsummert er det etterspurt en grønn og rolig park med rom for en rekke former aktiviteter for alle alderskategorier. Det er ønskelig med et attraktivt møtested hvor en kan bringe med niste eller til og med tilberede måltidet i selve parken på fastmonterte griller. Ringen kunne gi rom til å nyte parken selv i regnvær med benker, trampoline, interaktiv lek, skating, cafe`mm. Det har gjennom medvirkningsprosessen vært stor begeistring for planene og et veldig engasjement.

Blinkfestivalen er et stort og viktig arrangement i Sandnes med røtter tilbake til 2006. Løypen til Blink har variert gjennom årene festivalen har blitt arrangert men ruten har vært sentral i senere årene, både selve løypen men også øvrig arrangementsområde

Tilbakemeldinger fra Blink er tydelige på at en løypetrase bør anlegges gjennom selve parken og bli et element som også kan nyttes til daglig. Dette fremfor å benytte en planlagte næringssonen/Vågsgata som er et annet alternativ.

Det er imidlertid kommet innspill under medvirkningen og videre tydelige føringer fra Sandnes barn og unges bystyre SUB om at området ikke bør formes etter et arrangement som kun varer noen dager, men etter de funksjoner og kvaliteter en park skal ha gjennom året.

I forbindelse med utarbeidelse av teknisk plan for Ruten byrom, ber Sandnes kommune herved om uttalelse i saken fra andre myndigheter, interessegrupper og berørte parter.

Forslag til teknisk plan vil bli kunngjort i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. Naboer og særlig berørte i området varsles i eget brev

Ta kontakt på tlf 51 33 60 36 eller e-post :Arne.Jørgensen@Sandnes.kommune.no  dersom det er ytterligere spørmål i sakens anledning.

Dokumenter på høring(trykk på dem får å åpne og laste ned): 

Send inn høringssvar:

Send inn høringssvar: postmottak@sandnes.kommune.no eller Sandnes kommune, Teknisk, postboks 583, 4302 Sandnes.

 

Høringsfrist: 01.11.2017 

Type plan: Utslippssøknad
Planen gjelder:

Sandnes kommune, avdeling vann og avløp, søker om utslippstillatelse i henhold til Forskrift om begrensing av forurensning kapittel 13.

 Utslippssøknaden gjelder avløpsanlegg for bebyggelsen på Naustervik i Sandnes kommune. Utslippets størrelse tilsvarer 378 personekvivalenter (pe).

 Utslippstillatelsen dekker et område med fritidsbebyggelse på Naustervik med avrenning til Høgsfjorden. Avløpsanlegget skal bestå av slamavskiller med utløp på dypt vann på 30 meters dyp, 370 meter fra land.

Dokumenter på høring(trykk på dem får å åpne og laste ned): 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, VAR-sjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

 

Høringsfrist: 10.10.2017 

Type plan: Tiltaksplan
Planen gjelder:

Sandnes kommune har fått utarbeidet en Helhetlig plan for miljøforbedrende tiltak i Storånavassdraget. Ecofact AS har oppdraget med å utarbeide planen. Utkast til planen foreligger nå og sendes på høring. Vi ber herved om eventuelle innspill til planen.

 For å få til en helhetlig vannforvaltning er det viktig å utarbeide helhetlige planer for gjennomføring av tiltak. Dette gjelder særlig for vannforekomster med sammensatte utfordringer slik som Storånavassdraget. I vannforvaltningsplan for Rogaland er det satt opp i tiltaksprogrammet at det skal utarbeides en helhetlig tiltaksplan for Storånavassdraget.

 Planen gjelder i tiltak i nedslagsfeltet, samt i og langs vassdraget, som kan bidra til å forbedre og ivareta vannmiljøet i Storånavassdraget. Det er et ønske at planen skal se helhetlig på forskjellige typer tiltak knyttet til vannmiljøet i vassdraget. Det er et mål at tiltaksplanen skal gjøre det enklere å komme i gang med nødvendige miljøforbedrende tiltak i vassdraget, på tvers av fagområder og instanser.

 Tiltaksplanen omfatter mange forskjellige forslag til tiltak, både forbedring av fysiske inngrep og kantsoner, utslippsreduserende tiltak, bevaring av områder viktige for biologisk mangfold og flomsoner, administrative og forebyggende tiltak, osv.

Dokumenter på høring(trykk på dem får å åpne og laste ned): 

Send inn høringssvar: via eget elektronisk skjema eller Sandnes kommune, VAR-sjefen, postboks 583, 4302 Sandnes

Publisert: 31.08.2017 08:59
Sist endret: 26.03.2019 16:41