Befolkningsframskrivning Sandnes

Innhold

Befolkningsframskrivning Sandnes

Befolkningsframskrivinger er et viktig verktøy for planlegging i kommunen fordi de fleste tjenesteområder vil påvirkes av folkemengde og befolkningssammensetning. Sandnes foretar årlig en befolkningsframskriving som brukes i kommunens planlegging.

 

Hovedtrekkene for landet som helhet er:

 • Vekst – men lavere enn i de siste årene
 • Tydelig aldring – økt levealder (5 år frem til 2040)
 • Sentrale strøk får sterkest vekst
 • Flere innvandre -  i eldre del av befolkningen

På SSBs nettsider kan en lese om komponentene som framskrivingen bygger på. Man kan også få estimat for den årlig folketallsutvikling for hver kommune.

   https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram

 

Det som er bestemmende for veksten i befolkningen er fødselsoverskudd, flytteoverskudd og forventet levealder. Fødselsoverskudd er differansen mellom fødte og døde. Når man omtaler det som et overskudd betyr det at det er flere som fødes enn det dør. Flytteoverskudd er at det er flere mennesker som flytter til kommunen enn personer som flytter ut av kommunen.

Sandnes kommune bruker egne befolkningsframskrivinger i sin planlegging. En framskriving handler i grove trekk om å vurdere det framtidige forholdet mellom fødselsoverskudd og nettoflytting. Dette er imidlertid ikke en ren teknisk beregning fordi man må legge til grunn forutsetninger om den framtidige utviklingen.

Resultatet av årets framskriving viser en lavere befolkningsvekst de neste årene enn det som har vært tilfelle det siste tiåret. Veksten vil øke gradvis fram mot 2023, før den deretter avtar i perioden frem mot 2035. Man forventer imidlertid fortsatt befolkningsøkning i hele framskrivingsperioden, i snitt 1,23% per år.

I figuren ser man tre alternativer for årlig vekstrate. Hovedalternativet er det Sandnes kommune regner som det mest sannsynlige. Usikkerheten i framskrivingen øker utover i perioden.

 

I den gjeldende framskrivingen antas det at befolkningsveksten vil ligge på et lavere nivå i framtiden enn det den har gjort de siste ti årene, men at man fortsatt vil ha vekst.

Befolkningsframskriving for Sandnes kommune.

2018 - 2035

  Antall Vekstrate
2018 76 328 1,30
2019 77 090 1,40
2020 77 937 1,45
2021 78 873 1,45
2022 79 858 1,45
2023 80 935 1,40
2024 82 067 1,40
2025 83 215 1,40
2026 84 380 1,35
2027 85 518 1,30
2028 86 629 1,28
2029 87 739 1,26
2030 88 846 1,25
2031 89 958 1,20
2032 91 040 1,18
2033 92 116 1,15
2034 93 179 1,10
2035 94 209 1,10

 

 

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Samfunnsplan

 • v/ prosjektleder for Kommuneplan, John Trygve Lundeby
 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 58 43 - 414 46 393
 • epost
Publisert: 22.02.2017 12:49
Sist endret: 10.10.2018 15:06