Befolkningsframskriving Sandnes

Innhold

Befolkningsframskriving Sandnes

Befolkningsframskrivinger er et viktig verktøy for planlegging i kommunen fordi de fleste tjenesteområder vil påvirkes av folkemengde og befolkningssammensetning. Sandnes foretar årlig en befolkningsframskriving som brukes i kommunens planlegging.

 

Hovedtrekkene for landet som helhet er:

 • Vekst – men lavere enn i de siste årene
 • Tydelig aldring – økt levealder (5 år frem til 2040)
 • Sentrale strøk får sterkest vekst
 • Flere innvandre -  i eldre del av befolkningen

På SSBs nettsider kan en lese om komponentene som framskrivingen bygger på. Man kan også få estimat for den årlig folketallsutvikling for hver kommune.

   https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram

 

Det som er bestemmende for veksten i befolkningen er fødselsoverskudd, flytteoverskudd og forventet levealder. Fødselsoverskudd er differansen mellom fødte og døde. Når man omtaler det som et overskudd betyr det at det er flere som fødes enn det dør. Flytteoverskudd er at det er flere mennesker som flytter til kommunen enn personer som flytter ut av kommunen.

Sandnes kommune bruker egne befolkningsframskrivinger i sin planlegging. En framskriving handler i grove trekk om å vurdere det framtidige forholdet mellom fødselsoverskudd og nettoflytting. Dette er imidlertid ikke en ren teknisk beregning fordi man må legge til grunn forutsetninger om den framtidige utviklingen.

Forventet vekst 2019 til 2035

Resultatet av vår siste framskriving viser en lavere befolkningsvekst de neste årene enn det som har vært tilfelle det siste tiåret. Framskrivingen tilsier en vekst på 1,4 prosent i året frem til 2023, og deretter en svakt fallende vekst ned mot 1,1 prosent i året mot slutten av framskrivingsperioden.

I figuren ser man tre alternativer for årlig vekstrate. Hovedalternativet er det Sandnes kommune regner som det mest sannsynlige. Usikkerheten i framskrivingen øker utover i perioden.

 Figuren viser framskrevet vekstrate i tre ulike alternativer, i tillegg til SSB sin framskriving for 2016 og 2018 

Kilde:SSB/Kompas

Det forventes at Sandnes skal fortsette å være en vekstkommune. I hovedalternativet er veksten i snitt om lag 1,28 prosent per år, noe som innebærer at folketallet i Sandnes vil øke fra 77 246 personer i 2019 til om lag 95 000 personer i 2035.

 

 

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Samfunnsplan

 • v/ prosjektleder for Kommuneplan, Gorm Kjernli
 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 00 00
 • epost
Publisert: 22.02.2017 12:49
Sist endret: 12.02.2020 13:58