Arealstatistikk og kommuneplan

Innhold

Arealstatistikk og kommuneplan

Sandnes kommunes areal på fastland og øyer er 304,39 km2. Av dette er om lag 15 km2 by og tettbebyggelse, og 48 km2 dyrket mark (Kilde: Kartverket). 94 prosent av befolkningen i Sandnes bor innenfor det som regnes som tettbygd strøk (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Betydningen av byens fysiske utvikling

Den fysiske utviklingen av byen betyr mye for folks hverdagsliv og deltagelse i samfunnet. Byer og tettsteder med et godt fysisk miljø, velfungerende transport og egnede bolig- og tomtetilbud vil derfor bidra til gode levekår. Attraktive byer vil også tiltrekke seg næringsaktivitet og skape økonomisk vekst.

Befolkningen i Sandnes etter tett-   og spredtbygd strøk. 2016. Absolutte tall og prosent

 

Absolutte tall

Prosent

Tettbygd strøk

70 223

93.9

Spredtbygd strøk

  4 411

5.9

Ukjent

     186

0.2

 

Statistikk gir oss nyttig kunnskap som brukes når vi planlegger hvordan byen/kommunen skal bli. Arealstatistikk er geografisk informasjon som beskriver hvordan vi bruker arealet i dag, den planlagte bruken og endret arealbruk over tid.

Type   areal Sandnes kommune Norge totalt
   km²  % av total areal  km²  % av total areal
Havflate (territorial-farvann) 50,17 14,16 % 145440,16 30,99 %
Åpent område 106,01 29,93 % 145295,53 30,96 %
Snø, is og bre 0,00 0,00 % 2703,79 0,58 %
Innsjø 18,58 5,25 % 18463,74 3,93 %
Elv med tørrfall 0,39 0,11 % 1214,95 0,26 %
Myr 4,25 1,20 % 18862,54 4,02 %
Skog 108,58 30,65 % 126004,71 26,85 %
Dyrket mark 47,54 13,42 % 9642,84 2,05 %
By- og tettbe-byggelse 14,68 4,14 % 1116,64 0,24 %
Industriområde 2,41 0,68 % 158,80 0,03 %
Annet 1,60 0,45 % 340,44 0,07 %
Totalt 354,21   469244,15  

'Annet' er summen av de mindre eller ufullstendig kartlagte arealene: 

 • Sports- og idrettsplass,
 • Alpinbakker,
 • Steinbrudd,
 • Steintipp,
 • Park,
 • Flyplass,
 • Rullebane,
 • Golfbane,
 • Gravplass
 • Hyttefelt

Arealmåling er basert på den topografiske kartdatabasen 'N50 Kartdata'og kartdatabasen for administrative grenser 'ABAS' pr. 03.02.2017. Referanse ved bruk: Kartverket 2017: Arealstatistikk for Norge 2017.

Kilde: Statens kartverk

Arealstatistikk viser hvilke områder vi har til rådighet og hva slags arealbehov vi har, blant annet til boliger. Dette vises både på kart og i tabeller. En god oversikt over ulike arealdata gir kommunen muligheter for å gjøre analyser.Vi har flere tilgjengelige kart knyttet til arealbruk, for eksempel kommunekart for Sandnes, levekårkartleggingen i et interaktivt kart og boligreserven.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Samfunnsplan

 • v/ prosjektleder for Kommuneplan, John Trygve Lundeby
 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes
 • telefon 51 33 58 43 - 414 46 393
 • epost
Publisert: 08.12.2016 13:06
Sist endret: 31.07.2017 14:27