Arealstatistikk og kommuneplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Arealstatistikk og kommuneplan

Sandnes kommunes areal på fastland og øyer er 304,39 km2. Av dette er om lag 15 km2 by og tettbebyggelse, og 48 km2 dyrket mark (Kilde: Kartverket). 94 prosent av befolkningen i Sandnes bor innenfor det som regnes som tettbygd strøk (Kilde: Statistisk sentralbyrå).

Betydningen av byens fysiske utvikling

Den fysiske utviklingen av byen betyr mye for folks hverdagsliv og deltagelse i samfunnet. Byer og tettsteder med et godt fysisk miljø, velfungerende transport og egnede bolig- og tomtetilbud vil derfor bidra til gode levekår. Attraktive byer vil også tiltrekke seg næringsaktivitet og skape økonomisk vekst.

Befolkningen i Sandnes etter tett-   og spredtbygd strøk. 2016. Absolutte tall og prosent

 

Absolutte tall

Prosent

Tettbygd strøk

70 223

93.9

Spredtbygd strøk

  4 411

5.9

Ukjent

     186

0.2

 

Statistikk gir oss nyttig kunnskap som brukes når vi planlegger hvordan byen/kommunen skal bli. Arealstatistikk er geografisk informasjon som beskriver hvordan vi bruker arealet i dag, den planlagte bruken og endret arealbruk over tid.

Type   areal Sandnes kommune Norge totalt
   km²  % av total areal  km²  % av total areal
Havflate (territorial-farvann) 50,17 14,16 % 145440,16 30,99 %
Åpent område 106,01 29,93 % 145295,53 30,96 %
Snø, is og bre 0,00 0,00 % 2703,79 0,58 %
Innsjø 18,58 5,25 % 18463,74 3,93 %
Elv med tørrfall 0,39 0,11 % 1214,95 0,26 %
Myr 4,25 1,20 % 18862,54 4,02 %
Skog 108,58 30,65 % 126004,71 26,85 %
Dyrket mark 47,54 13,42 % 9642,84 2,05 %
By- og tettbe-byggelse 14,68 4,14 % 1116,64 0,24 %
Industriområde 2,41 0,68 % 158,80 0,03 %
Annet 1,60 0,45 % 340,44 0,07 %
Totalt 354,21   469244,15  

'Annet' er summen av de mindre eller ufullstendig kartlagte arealene: 

 • Sports- og idrettsplass,
 • Alpinbakker,
 • Steinbrudd,
 • Steintipp,
 • Park,
 • Flyplass,
 • Rullebane,
 • Golfbane,
 • Gravplass
 • Hyttefelt

Arealmåling er basert på den topografiske kartdatabasen 'N50 Kartdata'og kartdatabasen for administrative grenser 'ABAS' pr. 03.02.2017. Referanse ved bruk: Kartverket 2017: Arealstatistikk for Norge 2017.

Kilde: Statens kartverk

Arealstatistikk viser hvilke områder vi har til rådighet og hva slags arealbehov vi har, blant annet til boliger. Dette vises både på kart og i tabeller. En god oversikt over ulike arealdata gir kommunen muligheter for å gjøre analyser.Vi har flere tilgjengelige kart knyttet til arealbruk, for eksempel kommunekart for Sandnes, levekårkartleggingen i et interaktivt kart og boligreserven.

Lurer du på noe?

Servicekontoret

 • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
 • besøksadresse: Haakon 7´s gt. 8, 4319 Sandnes,
 • telefon: 51 33 60 00 
 • epost

Samfunnsplan

 • v/ prosjektleder for Kommuneplan, John Trygve Lundeby
 • postadresse: Postboks 583 , 4305 Sandnes
 • besøksadresse: Jærveien 33, 4319 Sandnes
 • telefon 51 33 58 43 - 414 46 393
 • epost
Publisert: 08.12.2016 13:06
Sist endret: 09.12.2016 10:43